ÑTC tieáp phaùi ñoaøn haønh höông
cuûa Giaùo Phaän Vigevano (YÙ)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Vigevano (YÙ).

Vatican - 17.04.99 - Saùng thöù Baåy, 17/04/99, ÑTC tieáp phaùi ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Vigevano , (thuoäc tænh Pavia, mieàn baéc nöôùc YÙ) goàm 500 ngöôøi do Ñöùc Cha Giovanni Locatelli, Giaùm Muïc giaùo phaän höôùng daãn, nhaân dòp beá maïc Hoäi Nghò Giaùo Phaän.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc ngöôøi tham döï cuoäc haønh höông beân moä hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ, ÑTC caàu chuùc coâng vieäc cuûa Hoäi Nghò seõ ñem laïi moät söï haêng say môùi veà truyeàn giaùo trong taát caû coäng ñoàng giaùo phaän, vöøa nhaán maïnh raèng caùc ñuùc keát cuûa Hoäi Nghò seõ phaûi neâu chæ cho moïi tín höõu, nhö ñòa baøn, con ñöôøng tieán ñi trong thôøi ñaïi naøy, moät thôøi ñaïi coù nhieàu thaùch ñoá xaõ hoäi vaø toân giaùo.

Nhaéc laïi lôøi Chuùa Gieâsu noùi vôùi Pheâroâ treân thuyeàn trong baøi töôøng thuaät veà vuï ñaùnh caù laï luøng: "Con haõy cheøo ra xa vaø thaû löôùi", ÑTC giaûi thích: "Hôõi Giaùo Hoäi ñang ôû taïi Vigevano, haõy ra khôi; ngöôøi ñöøng sôï tieán ra ngoaøi bieån caû meânh moâng! Ñöøng sôï tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa giôø phuùt naøy! Haõy tín nhieäm tieán leân trong neûo ñöôøng cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, trong phuïc vuï vôùi tình yeâu thöông caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø trong chöùng taù can ñaûm trong chính noäi boä caùc thöïc taïi xaõ hoäi. Haõy yù thöùc veà söù meänh laø ngöôøi mang ñeán moät söù ñieäp ñöôïc göûi tôùi cho moãi ngöôøi vaø moïi ngöôøi; ngöôi haõy trôû neân thôï xaây döïng cuûa tình huynh ñeä ñích thöïc vaø cuûa tình lieân ñôùi ñoái vôùi moïi ngöôøi".

Sau ñoù, ÑTC môøi goïi caùc Linh Muïc haõy thi haønh boån phaän vôùi loøng quaûng ñaïi baèng vieäc tìm söï naâng ñôõ trong caàu nguyeän vaø trong vieäc thích nghi saâu xa veà thaàn hoïc vaø muïc vuï. ÑTC cuõng môøi goïi caùc Nöõ Tu vaø caùc Tín Höõu giaùo daân haõy minh chöùng cho nieàm hy voïng cuûa mình. Roài ngaøi khuyeán khích haõy naâng ñôõ caùc gia ñình vaø löu yù ñeán giôùi treû. "Vôùi tình aâu yeám vaø lo laéng, anh chò em ñöøng tieác coâng tieác söùc trong vieäc huaán luyeän toân giaùo cho treû em, caùc thieáu nieân vaø caùc thanh nieân. Hoï caàn ñeán nhöõng ñieåm tham khaûo chaéc chaén: anh chò em haõy trôû neân göông saùng cho hoï veà loøng trung thaønh nhaân baûn vaø Kitoâ."

Sau cuøng ÑTC môøi goïi tieáp tuïc nhöõng noã löïc ñeå ñem Tin Möøng ñeán cho nhöõng "nguôøi ôû xa", ñöøng sôï haõi nhöõng thaùch ñoá cuûa thôøi ñaïi, traùi laïi haõy bieát ñaùnh giaù cao caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi ñeå phuïc vuï vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø haõy tieán ñi trong hieäp nhaát veà Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, vì ñaây laø thì giôø Chuùa Quan Phoøng ban cho, ñeå trôû laïi vaø thöùc tænh thieâng lieâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page