ÑTC göûi söù ñieäp
cho Giaùo Sö Vieän Tröôûng nhaân ngaøy
Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm
cuûa Giaùo Hoäi YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho Giaùo Sö Vieän Tröôûng nhaân ngaøy Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm cuûa Giaùo Hoäi YÙ.

Vatican - 14.04.99 - Qua trung gian Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ÑTC göûi söù ñieäp cho Giaùo Sö Sergio Zaninelli, Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm cuûa Giaùo Hoäi YÙ, nhaân dòp cöû haønh ngaøy Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo laàn thöù 75, ñöôïc toå chöùc trong toaøn quoác vaøo Chuùa Nhaät tôùi ñaây 18/04/99, veà ñeà taøi: "Ñaàu tö trong neàn vaên hoùa: sau 75 naêm, baèng vieäc nhìn veà töông lai".

Trong söù ñieäp, ÑTC öôùc mong: "Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm, trong khi laø kho taøng cuûa kinh nghieäm thu löôïm ñöôïc trong doøng lòch söû cuûa mình, tieáp tuïc muùc laáy töø nguoàn goác cuûa mình nhöõng taøi saûn caàn thieát ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thaùch ñoá cuûa hieän taïi".

Trong söù ñieäp, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh ca ngôïi vieäc phuïc vuï cuûa Ñaïi Hoïc cho Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi taïi YÙ. Ñaïi Hoïc laø moät cô caáu do Chuùa Quan Phoøng, ñaõ aên reã saâu vaø vöõng chaéc vaøo caên cöôùc Coâng Giaùo vaø ñaõ trôû neân moâi tröôøng thuaän lôïi cho vieäc söu taàm veà söï hoøa hôïp giöõa ñöùc tin vaø lyù trí, vöøa nhaém "giuùp ñôõ con ngöôøi tieán treân con ñöôøng höôùng veà chaân lyù".

Söù ñieäp vieát tieáp: "Nhôø söï hieän dieän cuûa caùc tín höõu daán thaân, cuûa caùc giaùo sö loåi laïc vaø cuûa nhöõng duïng cuï khoa hoïc toái taân, Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm "trôû thaønh nôi tín nhieäm, coù uy tín, nôi maø vieäc tìm kieám chaân lyù ñöôïc phaùt trieån trong taát caû söï roäng raõi cuûa noù, khoâng bò giôùi haïn, vaø laø nôi maø cuoäc ñoái thoaïi khoa hoïc ñöôïc gaëp gôõ vôùi taát caû nhöõng ai haêng say vaø coù thieän chí ñi tìm chaân lyù, duø coù nhöõng yù kieán vaø laäp tröôøng khaùc nhau". Söù ñieäp nhaéc laïi raèng: Ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thaùch ñoá cuûa thôøi nay, Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo caàn caûm thaáy nhieàu hôn nöõa söï khaån caáp phaûi cuûng coá "caên cöôùc Kitoâ cuûa mình", qua nhöõng muïc tieâu sau ñaây: Muïc tieâu thöù nhaát trong caùc muïc tieâu laø cuûng coá giaây lieân keát vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi söï hieän dieän vaên hoùa vaø xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi, bôûi vì trong thöïc taïi naøy, Ñaïi Hoïc coù nguoàn goác cuûa mình. Roài, vì theo tinh thaàn Kitoâ, Ñaïi Hoïc coù nhieäm vuï caàn thieát rieâng bieät , töùc laø hoøa hôïp hoùa moái quan heä giöõa ñöùc tin vaø lyù trí, baèng vieäc goùp coâng caùch quyeát lieät vaøo chieàu saâu vaø vaøo vieäc phaùt trieån cuûa chính tö töôûng con ngöôøi.

Nhaân dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Carlo Maria Martini, Toång Giaùm Muïc Milano, nôi coù truï sôû chính cuûa Ñaïi Hoïc, cuõng göûi moät söù ñieäp cho Giaùo Sö Vieän Tröôûng, trong ñoù ngaøi nhaéc ñeán chieán tranh hieän nay taïi Kosovo vaø xin caùc hoïc giaû cuûa Ñaïi Hoïc haõy ñoùng goùp saâu xa veà nhöõng vaán ñeà trong giôø phuùt naøy ñang xaâu xeù löông taâm con ngöôøi; ñoù laø nhöõng vaán ñeà nhö sau: (1) quan nieäm veà vieäc can thieäp nhaân ñaïo - (2) nhöõng ñieàu kieän vaø nhöõng ñöôøng loái ñeå trang bò cho coäng ñoàng quoác teá moät quyeàn bính chính trò, ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän vaø thöïc söï hieäu nghieäm - (3) giaù trò vaø giôùi haïn cuûa caùc quoác gia - (4) nhöõng luaät leä chính trò - theå cheá xöùng hôïp cho vieäc dung hoøa tính caùch toaøn veïn laõnh thoå cuûa caùc quoác gia vaø quyeàn töï trò cuûa caùc daân toäc.

Cuõng trong dòp naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, trong söù ñieäp rieâng göûi cho Giaùo Sö Vieän Tröôûng, xaùc nhaän raèng: tröôùc nhöõng thaùch ñoá ngaøy nay, nhöõng thaønh tín vöõng chaéc, vó ñaïi maø Cha Agostino Gemelli, vò saùng laäp, ñaõ muoán Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm ñöôïc xaây döïng treân ñoù, khuyeán khích vaø thuùc ñaåy trong luùc naøy hôn luùc naøo heát vieäc huaán luyeän theá heä treû vaø tin vaøo söï môùi meû voâ taän cuûa Phuùc AÂm, vì Phuùc AÂm coù khaû naêng gôïi leân nhöõng nghò löïc môùi meû trong moãi moät neàn vaên hoùa vaø moãi moät thôøi ñaïi.

Trong boán truï sôû chính: Milano, Piacenza, Brescia vaø Roma, Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm hieän nay coù 40 ngaøn sinh vieân vaø gaàn 3 ngaøn giaùo sö. Ngoaøi ra, Ñaïi Hoïc coøn coù caùc chi nhaùnh phuï thuoäc: 48 tröôøng huaán luyeän chuyeân moân, 70 Hoïc Vieän vaø 78 trung taâm nghieân cöùu. Ñaïi Hoïc ñang döï tính môû theâm caùc lôùp caáp baèng Tieán Só veà Moân Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi vaø veà Ngheä Thuaät, veà AÂm Nhaïc vaø veà Phim AÛnh.

Beänh Vieän Baùch Khoa "Agostino Gemelli" ôû Roma laø Beänh Vieän noåi tieáng nhaát taïi nöôùc YÙ vaø coù tính caùch quoác teá nöõa. Nôi ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc ñieàu trò saùu laàn. Ngaøi cuõng laø vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân ñeán ñieàu trò taïi moät beänh vieân chung.


Back to Radio Veritas Asia Home Page