ÑHY Fiorenzo Angelini
chuû söï thaùnh leã cho 40 ngaøn ngöôøi
thuoäc phong traøo
suøng kính Chuùa Gieâsu thöông xoùt

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Fiorenzo Angelini chuû söï thaùnh leã cho 40 ngaøn ngöôøi thuoäc phong traøo suøng kính Chuùa Gieâsu thöông xoùt.

Vatican - 10.04.99 - Chuùa Nhaät 11.04.99, luùc 9:30 saùng, Ñöùc Hoàng Y Fiorenzo Angelini, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá, chuû söï thaùnh leã cho 40 ngaøn tín höõu thuoäc phong traøo "Chuùa Gieâsu ñaày loøng thöông xoùt"; trong soá naøy haàu heát ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau cuûa nöôùc YÙ vaø moäât soá ñaïi dieän caùc nhoùm khaùc cuûa Phong Traøo ñeán töø Taây Ban Nha, Argentina, Hoa Kyø vaø Ba Lan. Ban toå chöùc cho ñaët aûnh "Chuùa Gieâsu thöông xoùt" taïi Quaûng Tröôøng. AÛnh naøy lieân keát vôùi moät chieâm bao cuûa Nöõ Tu Faustina Kowalska, ngöôøi Ba Lan, xaåy ra ngaøy 22.02.1931. Trong nhaät kyù, Nöõ Tu ghi laïi nhö sau: "Buoåi toái, trong luùc ôû trong phoøng rieâng, toâi thaáy Chuùa Gieâsu maëc aùo traéng daøi; moät tay giô leân ban pheùp laønh; tay kia ñeå treân aùo, tröôùc ngöïc, nôi ñaây phaùt xuaát hai aùnh saùng lôùn: moät vôùi maàu ñoû, moät vôùi maàu xanh nhaït . Sau moät luùc, Chuùa Gieâsu daïy toâi veõ aûnh theo kieåu maãu toâi ñaõ ñöôïc thaáy vaø ghi döôùi aûnh haøng chöõ naøy: "Laïy Chuùa Gieâsu, con tin caäy nôi Chuùa". Loøng suøng kính Chuùa Gieâsu thöông xoùt khoâng nhöõng ñöôïc phoå bieán maïnh meõ taïi Ba Lan, nhöng coøn treân caû theá giôùi, trong thôøi gian vaén, nhaát laø töø khi Nöõ Tu Faustina Kowalska ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc ngaøy 16.04.1993 do Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Hai naêm sau, ngaøy 23.04.1995, chính ÑTC noùi nhö sau: "Loøng suøng kính Chuùa Gieâsu thöông xoùt ñöôïc phoå bieán trong caû theá giôùi moät caùch thöïc ñaùng ngaïc nhieân".

Chaân Phöôùc Faustina Kowalska soáng 33 tuoåi, tuoåi cuûa Chuùa Gieâsu, töø 1905 ñeán 1938, vaø trong thôøi gian ngaén nguûi naøy, Nöõ Tu ñaõ laõnh nhaän nôi Chuùa Gieâsu nhieäm vuï nhaéc laïi cho nhaân loaïi "loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa". Sau khi phong Chaân Phöôùc cho Nöõ Tu Fasutina Kowalska, chính ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ muoán daønh nhaø thôø "daâng kính Chuùa Thaùnh Thaàn" keá beân Vatican, laøm trung taâm quoác teá cuûa vieäc phoå bieán Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa. Ngaøy leã "Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa" ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa Nhaät thöù hai Phuïc sinh, laø do chính Chuùa Gieâsu ñaõ truyeàn cho Nöõ Tu Faustina Kowalska: "Cha muoán Chuùa nhaät thöù thöù hai Phuïc Sinh, cöû haønh Leã cuûa Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa". Leã naøy nhö moät vieäc xaùc nhaän raèng: loøng suøng kính naøy ñaõ phaùt trieån roäng raõi bieát bao taïi nöôùc YÙ. Ñaây cuõng laø laàn thöù nhaát caùc nhoùm cuûa Phong Traøo tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå cöû haønh Leã "Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa". Trong thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, giaûi thích moái lieân keát chaët cheõ cuûa Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa vôùi Ñaïi Toaøn Xaù. Trong giôø ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng (Regina Caeli) caùc tín höõu thuoäc Phong Traøo seõ ñöôïc nghe söù ñieäp rieâng cuûa ÑTC veà Leã naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page