Töôïng Ñöùc Meï Nazareth
ñöôïc röôùc ñi khaép nôi treân theá giôùi
trong chieán dòch chuaån bò tinh thaàn
cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôïng Ñöùc Meï Nazareth ñöôïc röôùc ñi khaép nôi treân theá giôùi trong chieán dòch chuaån bò tinh thaàn cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000.

Tin Roma (RG 9/04/99): Caùch ñaây moät naêm, ngaøy 15 thaùng 4 naêm 1998, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ñoäi trieàu thieân cho töôïng Ñöùc Meï, baèng goå, döôùi danh hieäu laø Ñöùc Meï cuûa Nazareth; vaø töø ñoù, töôïng ñöôïc röôùc ñi khaép nôi treân theá giôùi, vaø ñöôïc döï truø laø seõ trôû veà laïi Beâlem, vaøo leã Sinh Nhaät naêm nay 1999, kòp möøng Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. Linh Muïc Giovanni Maria Leonardi, doøng Phanxicoâ Capucin, laø ngöôøi ñaõ coù saùng kieán toå chöùc chieán dòch röôùc töôïng Ñöùc Meï Nazareth ñi khaép nôi treân theá giôùi, ñaõ cho bieát nhö sau:

"Cuoäc röôùc töôïng Meï Nazareth laø nhö moät thöïc haønh coù tính caùch tieân tri ñöôïc Chuùa soi saùng cho, bôûi vì Meï Maria thaønh Nazareth, Meï Thieân Chuùa vaø laø Meï chuùng ta, ñöôïc hieän dieän moät caùch ñaëc bieät vaøo luùc keát thuùc Ngaøn Naêm thöù hai vaø khôûi ñaàu Ngaøn Naêm Kitoâ thöù ba. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ vieát trong toâng thö Ngaøn Naêm thöù ba raèng Meï Maria hieän dieän ñaëc bieät trong suoát thôøi gian chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. Nhö theá, Meï Maria muoán ñi thaêm taát caû caùc coäng ñoaøn Kitoâ treân theá giôùi, ñeå chuaån bò hoï cho ñaïi bieán coá naêm 2000. Caùch ñaây moät naêm, töùc vaøo thaùng 3 naêm 1998, Töôïng Ñöùc Meï naày ñaõ ñöôïc coäng ñoaøn Kitoâ taïi Nazareth, beân Thaùnh Ñòa, cung nghinh caùch long troïng. Roài töø ñoù baét ñaàu cuoäc röôùc ñi khaép nôi treân theá giôùi. Töôïng Meï Nazareth ñeán Italia vaø ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñoäi trieàu thieân toân vinh ngaøy 15 thaùng 4 naêm vöøa qua (1998) taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ. Cuoäc röôùc ñi khaép nôi treân theá giôùi ñang tieáp tuïc."

Linh Muïc Giovanni Maria Leonardi cuõng ñaõ cho bieát laø Töôïng Ñöùc Meï Nazareth ñaõ ñöôïc röôùc tröôùc tieân qua AiCaäp, nôi Meï ñaõ ñöa Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng chaïy troán. Taïi Aicaäp, töôïng Meï ñaõ ñöôïc cung nghinh toân kính khoâng nhöõng nôi nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo, maø coøn nôi nhöõng anh chò em Chính Thoáng Giaùo, vaû caû anh chò em tín ñoà Hoài Giaùo nöõa. Töôïng Meï Nazareth sau ñoù ñaõ ñöôïc röôùc qua caùc quoác gia Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay, Macedonia, Sarajevo, Bulgaria, Malta, Turchia, Roumania, Russia, Hoa Kyø, Canada, Balan, Coäng Hoøa Tieäp. Nhöõng quoác gia sau ñaây ñaõ leân chöông trình cung nghinh Töôïng Meï laø Thuõy Só, AÙo, UÙc Chaâu, Taiwan. Vaø vaøo cuoái naêm 1999 naày, töùc dòp leã Sinh Nhaät, khai maïc Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, töôïng Ñöùc Meï Nazareth seõ ñöôïc ñöa veà Coäng Ñoaøn taïi Beleâm, nôi Meï Maria ñaõ sinh haï Chuùa Gieâsu caùch ñaây 2000 naêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page