ÑTC cöû ÑHY Paul Poupard
ñi Phaùp chuû toïa caùc leã nghi möøng
kyû nieäm moät ngaøn naêm Ñöùc Silvestre II
ngöôøi Phaùp ñaàu tieân
ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard ñi Phaùp chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm Ñöùc Silvestre II, ngöôøi Phaùp ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

Vatican - 8.04.99 - Chuùa Nhaät tôùi ñaây 11.04/1999, Giaùo Hoäi Phaùp cuøng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn caàu, nhaát laø vôùi Giaùo Hoäi Ba Lan vaø Hungari, möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm Ñöùc Gerbert D' Aurillac, ngöôøi Phaùp ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, vaøo naêm 999. Ngaøi laáy teân hieäu laø Sylvestre Ñeä Nhò.

Trong dòp möøng kyû nieäm naøy, taïi Hoäi Tröôøng thaønh phoá Aurillac coù nhöõng ngaøy hoïc hoûi vaø ñaøo saâu hình aûnh cuûa Vò Giaùo Hoaøng ñaõ höôùng daãn Giaùo Hoäi töø Ngaøn Naêm thöù nhaát sang Ngaøn Naêm thöù hai cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ.

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, ngöôøi Phaùp, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi ñeå chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm. Trong thö boå nhieäm, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa bieán coá naøy. Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù ñaõ tuyeân boá treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican nhö sau: "Ñaây laø moät bieán coá coù taàm möùc quan troïng. ÑTC ñaõ noùi khi tieáp toâi vaøo dòp naøy. Ngaøi ñaõ muoán raèng Vò Ñaïi Giaùo Hoaøng, ngöôøi Phaùp ñaàu tieân naøy, ñöôïc kính nhôù caùch long troïng. Ñöùc Sylvestre II ñöôïc baàu naêm 999, naêm cuoái cuøng cuûa Ngaøn Naêm thöù nhaát vaø cai quaûn Giaùo Hoäi ñeán naêm 1003.

Sau khi laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Reims, ngaøi ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Ravenna beân YÙ. Ngaøi ñöa ra saùng kieán naøy - saùng kieán toâi xin noùi khoâng nhöõng laø lòch söû, nhöng coøn laø saùng kieán cuûa moät thôøi ñaïi - töùc vieäc thaønh laäp giaùo phaän Gniezno, beân Ba Lan vaø giaùo phaän Esztergom, beân Hungari. Caû hai trôû neân Toøa Toång Giaùo Phaän, toàn taïi ñeán thôøi ta vaø laø Toøa Giaùo Chuû cuûa Ba Lan vaø Hungari. Toång Giaùo Phaän Gniezno luùc ñoù goàm ba giaùo phaän phuï thuoäc: Wloclawch, Kolobrzeg vaø Cracovia. Ñöùc Karol Wojtyla, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Cracovia, laø ngöôøi Ba Lan ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng (1978). Nhö vaäy ngaøi laø Vò Giaùo Hoaøng cuûa naêm Hai Ngaøn. Ngaøi cöû toâi chuû toïa nhaân danh ngaøi caùc leã nghi möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm cuûa Vò Giaùo Hoaøng tieân khôûi Phaùp, ngöôøi ñaõ coù coâng laäp neân Giaùo Hoäi Ba Lan vaø Hungari".

"Ñöùc Sylvestre II cuõng laø vò Giaùo Hoaøng ñaõ ñem vaøo trong Giaùo Hoäi moät vieäc cöû haønh raát ñöôïc caùc tín höõu quí meán, töùc laø vieäc kính nhôù chung caùc ngöôøi ñaõ qua ñôøi vaøo ngaøy 2 thaùng 11, lieàn sau leã Caùc Thaùnh. Ñöùc Sylvestre II coøn laø moät nhaân vaät coù moät vaên hoùa raát cao, ñöôïc keå nhö laø ngöôøi thoâng thaùi nhaát thôøi cuûa ngaøi. Taïi Cataluõna vaø Barcelona, beân Taây Ban Nha, ngaøi hoïc tieáng AÛ Raäp vaø caùc khoa hoïc thôøi ñoù: Toaùn Hoïc, Hình Hoïc ... Ñöùc Hoàng Y Poupard keát thuùc: "Nhö ÑTC ñaõ vieát trong thö boå nhieäm toâi laøm Ñaëc Söù, Ñöùc Sylvestre II ñaõ laøm moät toång hôïp kyø dieäu giöõa vaên hoùa, lyù trí con ngöôøi vaø ñöùc tin Kitoâ: chuùng ta coù theå goïi "Toång Hôïp naøy" laø moät Thoâng Ñieäp veà Ñöùc Tin vaø Lyù Trí, (Fides et Ratio), cuûa moät ngaøn naêm tröôùc ñaây, maø khoâng sôï bò coi laø loãi thôøi. Vì nhöõng lyù do naøy, Ñöùc Sylvestre II ñaõ laø moät vò Giaùo Hoaøng raát quan troïng. Ño ñoù, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ muoán kính nhôù ngaøi moät caùch soáng ñoäng vaøo nhöõng ngaøy tröôùc Naêm 2000, cuûa Ñaïi Toaøn Xaù vaø tröôùc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu, bôûi vì chính ôû ñoù moät Chaâu AÂu ñích thöïc seõ ñöôïc phaùc hoïa, khoâng phaûi laø Chaâu AÂu cuûa caùc nhaø thöông maïi, kinh teá vaø chính trò, nhöng tröôùc heát laø Chaâu AÂu vaên hoùa vaø toân giaùo: moät Chaâu AÂu tìm ñöôïc nguoàn goác cuûa mình nôi Phuùc AÂm Chuùa Kitoâ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page