ÑTC tieáp
4 ngaøn Sinh Vieân Ñaïi Hoïc
tham döï Hoäi Nghò haèng naêm taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp 4 ngaøn Sinh Vieân Ñaïi Hoïc tham döï Hoäi Nghò haèng naêm taïi Roma.

Vatican - 30.03.99 - Saùng thöù Ba 30.03.99, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp 4 ngaøn sinh vieân (UNIV 99) thuoäc caùc Ñaïi Hoïc khaùc nhau treân theá giôùi, ñeán Roma tham döï Hoäi Nghò haèng naêm trong Tuaàn Thaùnh, do Opus Dei toå chöùc, töø Chuùa Nhaät Leã Laù ñeán thöù Hai sau Chuùa Nhaät Phuïc Sinh.

Trong dieãn vaên ñoïc cho sinh vieân baèng caùc thöù tieáng khaùc nhau, ÑTC noùi: Moät ñôøi soáng Kitoâ trung thaønh vaø moät öôùc muoán gaëp gôõ thaân maät Chuùa Kitoâ trong caàu nguyeän vaø trong daán thaân thi haønh ñöùc aùi huynh ñeä, (caû hai ñieàu naày) coù theå laø moät tieàm löïc voâ bieân cuûa con ngöôøi ñeå thöïc hieän hoøa bình, hoøa hôïp vaø tình huynh ñeä, ñeå chieáu doïi vaø aûnh höôûng treân vieäc bieán ñoåi theá giôùi naøy.

Nhaéc laïi caâu noùi cuûa Chaân Phöôùc Josemaria Escriva de Balaguer, vò saùng laäp Opus Dei, ÑTC nhaán maïnh ñeán boån phaän cuûa caùc tín höõu Kitoâ phaûi goùp coâng vaøo vieäc laøm cho Tình Yeâu vaø söï töï do cuûa Chuùa Kitoâ hieän dieän trong moïi khía caïnh cuûa ñôøi soáng hieän thôøi nay, caùch rieâng trong neàn vaên hoùa, kinh teá, lao coâng vaø trong thôøi giôø nhaøn roãi, trong gia ñình vaø trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Caùc tín höõu chieán ñaáu trong chính baûn thaân mình choáng laïi taát caû nhöõng gì taùch lìa hoï khoûi Thieân Chuùa vaø khoûi anh chò em, bôûi vì trong chính taâm hoàn, con ngöôøi phaûi chieán ñaáu traän quyeát lieät cho töông lai xaõ hoäi.

Sau khi nhaéc laïi raèng linh hoàn cuûa coâng bình, laø ñöùc aùi trong vieäc phuïc vuï moãi moät con ngöôøi, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï kieän naøy laø ôn goïi Kitoâ vöôït ra khoûi tính caùch thaâm saâu tö rieâng cuûa taâm hoàn, vaø môû roäng taâm hoàn ñeán caùc chieàu kích voâ bieân cuûa tình yeâu. ÑTC noùi: "Vieäc hieán thaân cho Thieân Chuùa, toät ñieåm cuûa moät tieán trình veà bieán ñoåi töø tính ích kyû ñeán tình yeâu, (vieäc hieán thaân naày) seõ laøm cho caùc con tham döï vaøo söù meänh cöùu roãi cuûa Chuùa Kitoâ. Chính trong tình lieân ñôùi hoaøn toaøn vôùi Chuùa Kitoâ, caùc con caùi Thieân Chuùa coù theå khaùm phaù hoaøn toaøn nguoàn goác cuûa tình huynh ñeä nhaân loaïi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page