ÑTC tieáp caùc hoäi vieân
cuûa Caâu Laïc Boä "Thaùnh Pheâroâ"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc hoäi vieân cuûa Caâu Laïc Boä "Thaùnh Pheâroâ".

Vatican - 29.03.99 - "Vui möøng trong vieäc ban phaùt hôn laø trong vieäc laõnh nhaän". Ñaây laø moät trong caùc caâu noùi hay hôn caû cuûa Chuùa Gieâsu, khoâng coù ghi trong Phuùc AÂm, nhöng ñöôïc thuaät laïi trong Saùch Coâng Vuï Toâng Ñoà. Cuøng vôùi caâu noùi khaùc raát thôøi danh cuûa Thaùnh Gioan: "Khoâng ai thaáy Thieân Chuùa. Nhöng neáu chuùng ta yeâu thöông nhau, thì Thieân Chuùa ôû giöõa chuùng ta vaø tình yeâu cuûa Ngöôøi trong chuùng ta laø hoaøn toaøn". Ñaây laø nhöõng lôøi ÑTC nhaéc laïi cho caùc hoäi vieân Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ (Circolo di San Pietro) trong buoåi gaëp gôõ truyeàn thoáng tröôùc Leã Phuïc Sinh, ñeå chuùc möøng vaø trao taëng ÑTC ñoàng tieàn Thaùnh Pheâroâ (Obolo di San Pietro) ñeå goùp vaøo caùc coâng vieâc töø thieän baùc aùi cuûa ÑTC, do chính Caâu Laïc Boä laïc quyeân trong caùc nhaø thôø Roma, caùch rieâng vaøo dòp leã hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ.

Baøy toû söï haøi loøng vaø bieát ôn ñoái vôùi Caâu Laïc Boä nhaân dòp möøng kyû nieäm 130 naêm thaønh laäp, ÑTC nhaéc laïi cho caùc tín höõu lôøi môøi goïi haõy trôû neân tieáng noùi cuûa caùc ngöôøi ngheøo treân caû theá giôùi vaø ngaøi nhaán maïnh moät laàn nöõa ñeán vieäc Giaùo Hoäi daønh quyeàn öu tieân cho caùc ngöôøi bò boû rôi ngoaøi leà xaõ hoäi. ÑTC noùi: "Qua daán thaân cuûa anh chò em veà tình lieân ñôùi, moät tình lieân ñôùi môùi ñaây ñöôïc gia taêng caùch raát ñaùng caûm phuïc, bôûi vieäc khaùnh thaønh Trung Taâm tieáp ñoùn daønh cho vieäc cöùu trôï mieãn phí cho caùc beänh nhaân haáp hoái ñaëc bieät ngheøo naøn. Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ (Circolo di San Pietro) thaønh laäp taïi Roma naêm 1869, hieän nay coù 600 hoäi vieân, daán thaân trong nhieàu saùng kieán khaùc nhau veà tình lieân ñôùi, qua nhieàu UÛy Ban khaùc nhau, nhö nhöõng "böõa aên reû tieàn", moãi naêm phaân phaùt tôùi 150 ngaøn böõa. UÛy Ban "truù troï ñeâm", moãi ngaøy tieáp ñoùn töøng chuïc ngöôøi khoâng nhaø cöûa. UÛy Ban lo quaàn aùo, lo cung caáp quaàn aùo, khaên meàn cho ngöôøi ngheøo. UÛy Ban lo ñoùn tieáp caùc phuï nöõ lôõ böôùc vaø tuùng cöïc. Saùng kieán cuoái cuøng ñöôïc ÑTC nhaéc ñeán laø Trung Taâm ñoùn tieáp daønh cho nhöõng ngöôøi haáp hoái ngheøo tuùng. Ngoaøi caùc coâng vieäc treân ñaây, caùc Hoäi Vieân Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ coøn ñaëc traùch vieäc tieáp ñoùn vaø höôùng daãn nhaân vieân Ngoaïi Giao Ñoaøn vaø caùc ngöôøi tham döï leã nghi do ÑTC cöû haønh trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page