ÑTC tieáp taân ñaïi söù Nam Haøn
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp taân ñaïi söù Nam Haøn trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 27.03.99 - Luùc 11 giôø tröa thöù Baûy, 27.03.99, ÑTC tieáp oâng Bae-Yang-il, Taân Ñaïi Söù Nam Haøn caïnh Toøa Thaùnh trình thö uûy nhieäm.

Trong dieãn vaên trao cho Taân Ñaïi Söù, ÑTC noùi ñeán nhöõng moái giaây lieân laïc thieát nghóa giöõa hai nöôùc Baéc vaø Nam Haøn, ñeå khuyeán khích chính phuû Nam Haøn giaûi quyeát caùc khoù khaên hieän nay, qua vieäc tín nhieäm laãn nhau, qua vieäc giuùp dôõ cuï theå vaø qua vieäc ñoái thoaïi. Nhaéc ñeán nhöõng khoå cöïc vaø nhöõng hy voïng cuûa taát caû caùc daân toäc cuûa Baùn Ñaûo Ñaïi Haøn, maø ngaøi ñaõ coù dòp gaëp gôõ naêm 1984 vaø 1989, ÑTC baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän, ñeå moät ngaøy naøo ñoù taát caû ñöôïc ñoaøn tuï trong moät gia ñình duy nhaát . ÑTC noùi theâm: Nhöng coâng vieäc tieán ñeán hoøa bình ñoøi moät noã löïc kieân nhaãn: hoøa bình thöïc ra khoâng phaûi laø moät vaán ñeà cuûa quyeàn bính vaø cuûa söùc maïnh, nhöng laø moät hoøa giaûi chaân thaønh giöõa caùc daân toäc. Chính vieäc giaûi quyeát caùc vuï tranh chaáp giöõa caùc nöôùc vaø caùc nhoùm chuûng toäc laø moät trong caùc thaùch ñoá maø coäng ñoàng quoác teá hieän nay phaûi ñoái phoù, trong luùc chuaån bò böôùc vaøo ngaøn naêm môùi.

ÑTC ghi nhaän raèng: Chính phuû Nam Haøn chia seû vôùi Toøa Thaùnh moái quan taâm coå voõ vaø baûo ñaûm moät neàn vaên hoùa cuûa caùc quyeàn con ngöôøi, neàn vaên hoùa döïa treân vieäc thaêng tieán phaåm giaù con ngöôøi vaø höôùng veà vieäc tìm kieám coâng ích. Thöïc söï caàn phaûi nhôù raèng: caùc quyeàn con ngöôøi khoâng ñöôïc caáp phaùt bôûi moät quyeàn bính beân ngoaøi, nhöng phaùt xuaát bôûi phaåm giaù beân trong vaø bôûi giaù trò cuûa moãi moät con nguôøi: caùc quyeàn naøy chæ laø heä quaû cuûa con ngöôøi, vì laø con ngöôøi, vaø caùc quyeàn naøy chung cho moïi ngöôøi. Vì theá, ÑTC quaû quyeát: vieäc beânh vöïc tính caùch phoå caäp vaø tính caùch baát khaû phaân li cuûa caùc quyeàn naøy, caû ngoaøi bieân giôùi quoác gia cuûa mình, laø ñieàu thieát yeáu, baèng vieäc xaây döïng moät cô caáu môùi veà caùc moái lieân heä treân moïi caáp baäc, döïa treân vieäc baûo ñaûm söï toân troïng caùc quyeàn vaø töï do cuûa con ngöôøi. ÑTC noùi theâm: Vì söù meänh thieâng lieâng khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa mình, Toøa Thaùnh, tìm caùch trôû neân ngöôøi baïn höõu ích vaø tích cöïc trong boån phaän lôùn lao vaø maáu choát naøy.

ÑTC keát thuùc dieãn vaên baèng hai lôøi caàu chuùc: Lôøi caàu chuùc thöù nhaát cho theá giôùi, ñeå Ngaøn Naêm môùi chöùng kieán moät muøa Xuaân môùi cuûa tinh thaàn nhaân ñaïo. Lôøi caàu chuùc thöù hai cho toaøn theå daân toäc Ñaïi Haøn (Baéc cuõng nhö Nam), ñeå trong khi hoaït ñoäng caùch khoân ngoan nhaèm vuôït qua caùc khoù khaên do theá kyû ñeå laïi, moät theá kyû thöôøng bò ñaùnh daáu bôûi nhöõng bieán coá bi ñaùt, (toaøn theå daân toäc Ñaïi Haøn) ñöôïc caûm nghieäm moät thôøi ñaïi môùi veà hoøa bình, hoøa hôïp vaø phaùt trieån.

Kitoâ Giaùo taïi Ñaïi Haøn khoâng coù moät truyeàn thoáng laâu ñôøi nhö Phaäït Giaùo vaø Khoång Giaùo, nhöng trong 215 naêm (1784- 1999) hieän dieän taïi mieàn naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ goùp phaàn caùch raát ñaùng keå vaøo coâng ích Ñaát Nöôùc. Dó nhieân, ñaây laø coâng nghieäp cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo, nhöng cuõng laø cuûa moät Quoác Gia luoân luoân bieát toân troïng toân giaùo, nhôø vaøo xaùc tín naøy laø "ôû trung taâm moãi neàn vaên hoùa" vaãn coù moät söï qui höôùng cuûa con ngöôøi ñeán maàu nhieäm vó ñaïi hôn; ñoù laø maàu nhieäm Thieân Chuùa. Ñaây laø baøi hoïc maø taát caû theá giôùi caàn hoïc hoûi, bôûi vì xaõ hoäi daân chuû ñích thöïc vaø nhöõng moái lieân heä giöõa caùc quoác gia tuøy thuoäc vaøo thaùi ñoä chaáp nhaän ñoái vôùi chieàu kích toân giaùo trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Moät ñieåm ñaùng löu yù veà nhöõng tieán boä cuûa Giaùo Hoäi taïi Nam Haøn: naêm 1784 ñaïo Coâng Giaùo ñöôïc ñem vaøo Ñaïi Haøn, khoâng do caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác, nhöng do chính ngöôøi giaùo daân Ñaïi Haøn, ñaõ hoïc ñaïo taïi Trung Quoác vaø truyeàn baù laïi cho ngöôøi ñoàng höông. Thaùng 5 naêm 1984, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Tin Möøng ñöôïc truyeàn baù taïi Ñaïi Haøn, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Nam Haøn vaø toân phong 104 Vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo leân baäc Hieån Thaùnh. Luùc ñoù soá ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù moät trieäu baåy traêm ngaøn. Sau 5 naêm, töùc naêm 1989, luùc ÑTC trôû laïi vieáng thaêm ñeå chuû toïa caùc leã nghi beá maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá taïi Seoul, soá ngöôøi Coâng Giaùo taêng leân gaàn gaâp ñoâi, töùc 3 trieäu. Giaùo Hoäi Ñaïi Haøn raát soáng ñoäng vaø phaùt trieån maïnh meõ, phaàn lôùn nhôø vaøo tinh thaàn nhieät thaønh truyeàn giaùo vaø toâng ñoà cuûa ngöôøi giaùo daân, raát yù thöùc veà ôn goïi vaø söù meänh cuûa mình, trong Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi. Saùng kieán hoøa giaûi vaø vieäc coå voõ thoáng nhaát giöõa hai mieàn Baéc-Nam, tröôùc heát do caùc Giaùm Muïc, döôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ñöùc Hoàng Y Kim, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Seoul, (ngaøi môùi ñöôïc ÑTC chaáp nhaän veà höu vì haïn tuoåi) vaø do ngöôøi giaùo daân. Hoäi Caritas cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn laø moät trong caùc toå chöùc cöùu trôï vaø coå voõ vieäc cöùu trôï anh chò em mieàn Baéc bò naïn luït vaø naïn ñoùi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn ñang xuùc tieán vieäc truyeàn giaùo cho anh chò em beân ngoaøi (Ad Gentes). Nhieàu Linh Muïc, Nöõ Tu vaø ngöôøi Giaùo Daân ñang hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi nhieàu nöôùc khaùc nhau cuûa Chaâu AÙ (Trung Quoác), Chaâu Phi vaø Chaâu Myõ Latinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page