ÑTC tieáp ñaïi dieän cuûa
Lieân Hieäp Theá Giôùi Caùc Khoa Hoïc Gia
(World Federation of Scientists)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp ñaïi dieän cuûa Lieân Hieäp Theá Giôùi Caùc Khoa Hoïc Gia (World Federation of Scientists).

Vatican - 27.03.99. Saùng thöù Baåy, 27/03/99, ÑTC tieáp ñaïi dieän cuûa Lieân Hieäp Theá Giôùi Caùc Khoa Hoïc Gia (World Federation of Scientists) do giaùo sö Antonio Zichichi (ñoïc Zikiki) ngöôøi YÙ höôùng daãn. Ñaùp laïi dieãn vaên chaøo möøng cuûa Giaùo Sö, ÑTC noùi: Söùc khoûe cuûa moïi ngöôøi vaø cuûa töøng ngöôøi vaø chính söï soáng coøn cuûa caùc daân toäc hieän nay ñang bò ñe doïa traàm troïng. Neáu Thieân Chuùa ñoøi buoäc con nguôøi, nhö chuùng ta ñoïc trong Saùch Saùng Theá, baûo toàn vaø chaêm soùc theá giôùi, thì ñeå thaønh coâng trong söù meänh ñaày daán thaân nhö vaäy, con ngöôøi caàn ñeán khoa hoïc. Con ngöôøi vaãn luoân luoân caàn ñeán, nhöng caùch rieâng thôøi ñaïi naøy: thöïc söï töông lai ñaày thaùch ñoá vaø tình traïng khaån tröông vaø Traùi Ñaát naøy hieän nay, coù moät soá thaùch ñoá vaø tröôøng hôïp khaån tröông caàn ñöôïc giaûi quyeát, khoâng theå chaàn chöø. "Do ñoù, caàn ñeán nhöõng döï aùn goùp coâng vaøo vieäc soaïn thaûo caùc chöông trình nhaèm muïc tieâu baûo veä taïo vaät, thieân nhieân vaø nhaèm ñeán lôïi ích cuûa vieäc phaùt trieån ñích thöïc con ngöôøi, baèng vieäc huy ñoäng phong traøo töï nguyeän cuûa khoa hoïc vaø söï coäng taùc traùch nhieäm cuûa caùc toå chöùc vaên hoùa, kinh teá vaø chính trò".

Chính vaên hoùa, kinh teá vaø chính trò laø ba khía caïnh maø khoa hoïc ñaõ hoaït ñoäïng lieân keát vôùi nhau nhieàu trong theá kyû naøy. Moät theá kyû ñaõ coù ñöôïc nhöõng tieán boä khoa hoïc chöa töøng coù trong lòch söû nhaân loaïi. Veà quan dieåm vaên hoùa, ÑTC nhaán maïnh ñeán "muïc tieâu cuûa huyeàn thoaïi tieán boäï, theo ñoù, khoa hoïc coù khaû naêng giaûi quyeát ñöôïc moïi vaán ñeà cuûa con nguôøi caùch nhanh choùng". Ñaây laø moät "huyeàn thoaïi" sai laïc! - Veà kinh teá, ngaân saùch ñöôïc gia taêng nhieàu ñeå uûng hoä vieäc söu taàm khoa hoïc, vaø vôùi vieäc gia taêng naøy coù caû nhöõng lo laéng chính ñaùng lieân heä ñeán vieäc xöû duïng ngaân saùch vaø tính caùch hieäu nghieäm cuûa caùc döï aùn. Nhöng xeùt veà chính trò, coù leõ khoa hoïc coù theå giuùp nhieàu, baèng caùch toû ra mình laø moät yeâu toá quan troïng trong vieäc xaây döïng hoøa bình.

Sau cuøng ÑTC ñeà cao söï xích laïi gaàn nhau hieän nay giöõa kinh nghieäm khoa hoïc vaø quan nieäm toân giaùo veà thöïc taïi, ñieåm maø ÑTC ñaõ noùi ñeán trong thoâng ñieäp môùi ñaây veà "Ñöùc Tin vaø Lyù Trí" (Fides et Ratio). Thoâng ñieäp baøy toû söï caûm phuïc vaø khích leä ñoái vôùi coâng vieäc cuûa nhaø khoa hoïc, nhö nhöõng vò söu taàm khoâng moûi meät cuûa chaân lyù. Ngaøi noùi: "Thöïc söï, ñieàu raát caàn thieát laø ñöùc tin vaø khoa hoïc, laõnh vöïc ñöôïc thanh luyeän khoûi nhöõng söï maäp môø vaø nhöõng hieåu laàm ñaõ xaåy ra trong caùc theá kyû, (ñieàu caàn thieát laø Ñöùc Tin vaø Khoa Hoïc) ñi treân con ñöôøngï hieåu bieát nhau moãi ngaøy moät saâu xa hôn, ñeå phuïc vuï söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page