Coâng boá Saéc Leänh
Phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coâng boá Saéc Leänh Phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc.

Vatican - 26.03.99 - Saùng thöù Saùu 26.03.99, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC vaø nhieàu vò Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá Saéc Leänh coâng nhaän pheùp laï cuûa Ba Chaân Phöôùc: Tommaso da Cori, Linh Muïc Doøng Phanxico anh em heøn moïn - Tu Só Benedetto, thuoäc Doøng Thaùnh Gioan Thieân Chuùa, caû hai laø ngöôøi YÙ vaø chò Maria Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ngöôøi Mexico, saùng laäp Doøng Caùc Nöõ Töû Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. Vôùi vieäc coâng nhaän pheùp laï, ba Vò Chaân Phöôùc seõ ñöôïc toân phong leân baäc Hieån Thaùnh trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây. Cuõng trong leã nghi naøy, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá saéc leänh coâng nhaän vieäc Töû Ñaïo cuûa nhieàu vò Ñaày Tôù Chuùa. Caùc vò Töû Ñaïo seõ ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc, khoâng caàn pheùp laï.

Trong soá caùc vò naøy coù nhoùm caùc vò Töû Ñaïo ngöôøi Ba Lan (Antonio Giuliano Nowowiejski, Toång Giaùm Muïc - Enrico Kaczorowski vaø Aniceto Kopliski, Linh Muïc giaùo phaän - Maria Anna Biernacka, nöõ giaùo daân cuøng vôùi 104 vò khaùc bò gieát) vì ñöùc tin trong thôøi kyø baùch haïi Giaùo Hoäi döôùi cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ trong nhöõng naêm töø 1939-1945. Ngoaøi ra coøn coù moät vò khaùc cuõng ngöôøi Ba Lan: Stephano Vincenzo Frelichowski, Linh Muïc giaùo phaän, cheát ruõ tuø vaøo cuoái ñeä nhò theá chieán trong traïi taäp trung Dachau beân Ñöùc. Nhoùm caùc vò Töû Ñaïo ngöôøi Taây Ban Nha: Alfonso Lopez vaø 5 baïn cuøng thuoäc Doøng Phanxico ngaønh Vieän Tu, bò gieát vì ñöùc tin giöõa thaùng 7 vaø thaùng 8 naêm 1936, trong thôøi kyø noäi chieán giöõa hai phe Quoác Gia vaø Coäng Saûn.

Boä Phong Thaùnh cuõng cho coâng boá saéc leänh coâng nhaän tính caùch Anh Huøng caùc nhaân ñöùc cuûa caùc Vò Ñaày Tôù Chuùa sau ñaây: Lino da Parma, ngöôøi Croat, thuoäc Doøng Phanxico anh em heøn moïn, qua ñôøi naêm 1924 taïi Parma (YÙ) - Egidio Giuseppe hai Thaùnh Taâm, ngöôøi YÙ, thuoäc Doøng Passionista (Thöông Khoù Chuùa Gieâsu), qua ñôøi 1953 taïi Roma - Aureliano del SS.mo Sacramento, ngöôøi Taây Ban Nha, thuoäc Doøng Carmelo, qua ñôøi naêm 1961 taïi AÁn Ñoä - hai Nöõ Tu: Elisabetta Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, ngöôøi Philippines, saùng laäp Doøng Nöõ Tu baùc aùi, qua ñôøi taïi La Havana (Cuba) naêm 1899 vaø Maria Elsabetta Hesselblad, ngöôøi Thuïy Ñieån, saùng laäp Doøng Chuùa Cöùu Theá raát thaùnh vaø Thaùnh Brigida, qua ñôøi taïi Roma naêm 1957.

Cho tôùi ngaøy moàng 7 thaùng 3 vöøa qua (1999), trong hôn 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ toân phong 280 vò Chaân Phöôùc leân Baäc Hieån Thaùnh, trong soá naøy coù 117 Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Vieät Nam, ñöôïc toân phong ngaøy 19.06.1988 vaø 104 Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Ñaïi Haøn, thaùng 5 naêm 1984 - Ngoaøi ra, ÑTC cuõng ñaõ phong 819 Ñaày Tôù Chuùa leân Baäc Chaân Phöôùc. Ngaøy muøng 2 Thaùng 5/1999 tôùi ñaây, ÑTC seõ toân phong Cha Pio, ngöôøi YÙ, Doøng Cappucin, qua ñôøi caùch ñaây 30 naêm, leân baäc Chaân Phöôùc. Ñaây laø Leã phong Chaân Phöôùc vó ñaïi nhaát trong lòch söû Phong Thaùnh veà con soá tham döï: ngöôøi ta döï truø con soá coù theå leân ñeán khoaûng hôn moät trieäu ngöôøi taïi Roma: Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø suoát ñaïi loä Hoøa Giaûi vaø Quaûng Tröôøng San Giovanni In Laterano, tieáp vaän vôùi Vatican, qua nhöõng maøn aûnh truyeàn hình côõ böï, roài taïi San Giovanni Rotondo, nôi Cha Pio qua ñôøi, cuõng qua nhöõng maøn aûnh TV côõ böï, tieáp vaän vôùi Vatican. Cha Pio thôøi danh treân khaép theá giôùi. Cha vaø Meï Teâreâsa laø hai nhaân vaät noåi baät cuûa theá kyû 20 naøy. Meï Teâreâsa môùi qua ñôøi ñöôïc hôn moät naêm. Do lôøi thænh caàu cuûa nhieàu Giaùm Muïc, ÑTC ñaõ cho pheùp khôûi söï laøm aùn phong Chaân Phöôùc cho Meï Teâreâsa, maø khoâng caàn tuaân giöõ thôøi gian do luaät aán ñònh: nghóa laø, phaûi sau 5 naêm, môùi ñöôïc khôûi söï vieäc laøm aùn phong Chaân Phöôùc treân caáp Giaùo Phaän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page