ÑTC gaëp gôõ
giôùi treû giaùo phaän Roma
ñeå chuaån bò
Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC gaëp gôõ giôùi treû giaùo phaän Roma ñeå chuaån bò Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân.

Vatican - 26.03.99 - Luùc 18 giôø thöù Naêm 25.03.99, taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC gaëp giôùi treû cuûa Giaùo Phaän Roma, ñeå chuaån bò Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân laàn thöù 14 ñöôïc cöû haønh treân caáp baäc giaùo phaän vaøo Chuùa Nhaät Leã Laù naøy.

Trong baøi noùi chuyeän vôùi giôùi treû, moät laàn nöõa, ÑTC keâu goïi hoøa bình cho mieàn Balcan. Cuoäc tranh chaáp vöøa xaåy ra ñang gaây ñoå maùu taïi Yougoslavie vaø gaây neân nhieàu lo laéng cho ngöôøi daân voâ toäi vaø cho nhöõng haäu quaû coù theå xaåy ñeán sau naøy cho Chaâu AÂu vaø cho caû theá giôùi. ÑTC noùi: "Toâi öôùc mong raèng tieáng suùng yeân laëng caøng sôùm caøng hay vaø caùc phe trong cuoäc trôû laïi ñoái thoaïi vaø giaøn xeáp, ñeå sau cuøng, vôùi söï goùp phaàn cuûa moïi ngöôøi, tieán ñeán moät neàn hoøa bình coâng bình vaø beàn bæ trong caû mieàn Balcan".

Sau ñoù, ÑTC giaûi ñaùp ba caâu hoûi cuûa ñaïi dieän giôùi treû neâu leân. Caâu hoûi moät: Chuùa Cha yeâu thöông caùc con. Ñaây laø moät thöïc taïi xinh ñeïp vaø kyø dieäu - Ñöùng tröôùc nhöõng ñau khoå, chieán tranh, beänh taät, söï cheát laøm sao chuùng con coù theå hieåu ñöôïc Chuùa Cha yeâu thöông vaø Thieân Chuùa coù? Caâu hoûi hai: veà vieäc trôû laïi. Cha noùi vôùi chuùng con: Caàn phaûi trôû laïi. Trôû laïi nhö theá naøo, caùch naøo vaø cöû haønh Bí Tích hoøa giaûi, nôi thöïc hieän caùch cuï theå con ñöôøng trôû laïi cuûa con ngöôøi? - Caâu hoûi sau cuøng: veà tha thöù. Cha laø chöùng nhaân cuûa tha thöù. Cha ñaõ tha cho ngöôøi baén vaøo Cha. Vieäc caàn phaûi tha thöù do töø ñaâu? vaø Giaùo Hoäi tha thöù nhö theá naøo? Sau khi giaûi thích töøng caâu hoûi, ÑTC môøi goïi giôùi treû phoå bieán tình yeâu thöông, tình lieân ñôùi, tình huynh ñeä, loøng khoan dung khaép nôi treân theá giôùi, nhö baøi ca cuûa Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân thöù 15 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma thaùng 8 naêm 2000.

ÑTC ñaõ khoâng queân caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ coù coâng toå chöùc cuoäc gaëp gôõ naøy vaø ngaøi caûm ôn caùch rieâng baø Catarina Muntoni veà chöùng taù tha thöù cho nhöõng ngöôøi ñaõ saùt haïi ngöôøi anh Linh Muïc cuûa baø: cha Graziano Muntoni, thaùng 12/1998 vöøa qua taïi Sardegna. ÑTC caàu xin Chuùa ban nhieàu ôn goïi Linh Muïc, nhö Cha Graziano, bieát hy sinh caùch can ñaûm, quaûng ñaïi cho Tin Möøng vaø cho phuïc vuï anh chò em mình.

ÑTC nhaéc laïi cho giôùi treû Roma moät cuoäc gaëp gôõ vaø moät boån phaän. Cuoäc gaëp gôõ, töùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù 15 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø 15 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000, veà ñeà taøi: "Ngoâi Lôøi ñaõ nhaäp theå laøm ngöôøi vaø ñeán ôû cuøng chuùng ta" (Ga 1, 14). ÑTC caên daën: khoâng ai vaéng maët trong cuoäc gaëp gôõ naøy, vì laø "thì giôø cuûa ôn thaùnh" cho caùc con vaø cho caùc baïn cuøng tuoåi caùc con, maø caùc con seõ tieáp ñoùn trong gia ñình caùc con. Moät boån phaän coù hai khía caïnh: moät ñaøng, môøi goïi caùc baïn cuûa caùc con nhöõng nguôøi laõnh ñaïm vôùi ñöùc tin, tham döï. Naêm Thaùnh cuõng laø cô hoäi ôn thaùnh cho hoï nöõa, laø cô hoäïi thuaän tieän laïi gaàn Chuùa Gieâsu vaø Giaùo hoäi. Ñaøng khaùc, Cha trao phoù cho caùc con boån phaän ñoùn tieáp caùch quaûng ñaïi nhöõng ai seõ ñeán töø nôi xa. Cha öôùc mong moïi gia ñình Roma môû cöûa roäng cho thanh nieân theá giôùi vaø laøm cho hoï hieåu bieát taâm hoàn ngöôøi Roma. Caùc con bieát: Roma, ñoïc ngöôïc laïi laø "Amor" (tình yeâu). Öôùc gì moïi ngöôøi ñöôïc caûm nghieäm "Tình yeâu" cuûa Roma.

ÑTC caên daën theâm: Ñeå ñoùn tieáp vaø höôùng daãn caùc baïn cuøng tuoåi cuûa caùc con, töø luùc naøy caùc con haõy hoïc khaùm phaù caùc nôi thaùnh maø Roma hieän ñang baûo toàn. Nhö vaäy caùc con môùi coù theå höôùng daãn caùc baïn höõu vieáng thaém caùc nôi thaùnh ñöôïc vaø cuøng vôùi hoï ñaøo saâu ñöùc tin, ñaõ ñöôïc truyeàn laïi trong caùc theá kyû bôûi caùc theá heä caùc tín höõu xöa kia ñaõ beânh vöïc vaø ñaõ minh chöùng baèng giaù maùu cuûa mình. Chính ñöùc tin cuûa ngaøy xöa, ngaøy nay vaø ngaøy mai seõ tieán maõi cuõng laø nhôø vaøo caùc con, trong ngaøn naêm môùi naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page