ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Ukraine
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh
(Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Ukraine ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 25.03.99 - Saùng thöù Naêm 25.03.99, Leã Truyeàn Tin, trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi, ÑTC ñaõ daâng thaùnh leã vôùi caùc Giaùm Muïc Ukraine ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina). Sau thaùnh leã, ÑTC tieáp chung caùc vò chuû chaên vaø trao cho caùc ngaøi moät söù ñieäp, trong ñoù ÑTC nhaéc laïi nhö sau: "Haõy phaù huûy caùc böùc töôøng ngaên caùch ñaõ ñöôïc taïo neân bôûi chính saùch ñaøn aùp ñau thöông trong 70 naêm cuûa chuû nghóa voâ thaàn. Bieát bao ngöôøi ñoàng höông cuûa chö huynh ñang ñoùi khaùt Thieân Chuùa! Caàn phaûi giuùp ñôõ hoï khaùm phaù ra nguoàn goác Kitoâ cuûa hoï, baèng vieäc ñeán gaàn hoï nhö nhöõng vò toâng ñoà ñích thöïc, ñeå khoâng moät ngöôøi naøo coøn löôøng gaït hoï vôùi nhöõng trieát lyù roãng tueách hoaëc nhöõng gian doái haõo huyeàn".

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ukraine ñöôïc thaønh laäp 8 naêm nay, sau khi cheá ñoä coäng saûn suïp ñoå. Vaø ñaây laø laàn thöù nhaát caùc vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Ukraine ñeán Roma "Ad Limina". Duø coøn môùi meû, trong thôøi gian vaén naøy, Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän nhöõng söï kyø dieäu vaø chính ÑTC ñaõ ñeà cao nhöõng söï kyø dieäu naøy: töø chöùng taù cuûa bieát bao anh huøng ñöùc tin, ñaõ ñau khoâå vì nhöõng cuoäc baùch haïi ñeán söï can ñaûm cuûa caùc cha meï vôùi nhaãn naïi ñaõ bieát truyeàn thoâng cho con caùi loøng yeâu meán Phuùc AÂm". ÑTC noùi: "Khoâng moät hy sinh naøo trong caùc hy sinh naøy ñaõ laø voâ ích, hieän nay ñang ñem laïi nhöõng hoa traùi toát ñeïp: Sau moät theá kyû, moät theá kyû ñaõ ñöôïc chöùng kieán bieát bao bieán coá ñau thöông ñeø naëng treân caùc giaùo phaän, ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho chö huynh, Chuùa Quan Phoøng ñaõ muoán laøm côn möa cuûa moät cuoäc taùi sinh treân caùc coäng ñoàng cuûa caùc chö huynh, tröôùc khi ngaøn naêm naøy keát thuùc, vaø ñem trôû laïi trong mieàn ñaát yeâu quí cuûa caùc chö huynh giaù trò neàn taûng cuûa töï do".

Trong 8 naêm nay, nhieàu vieäc ñaõ thöïc hieän ñöôïc, caû treân phöông dieän vaät chaát: caùc cô caáu môùi caàn thieát cho caùc hoaït ñoäng, caùc ñeàn thaùnh môùi, caùc nhaø thôø giaùo xöù, caùc nhaø nguyeän... ñaõ môû cöûa cho vieäc phuïng töï. Nhöng dó nhieân, coøn nhieàu vieäc phaûi laøm, bôûi vì trong 10 naêm khoâng ñuû ñeå xoùa boû nhöõng thieät haïi ñaõ gaùnh chòu. ÑTC môøi goïi caùc Giaùm Muïc Ukraine ñöøng bao giôø ñeå mình thaát voïng "bôûi tình hình toân giaùo khoâng deã daøng hieän nay" cuûa Xöû Sôû, vöøa ñoàng thôøi luoân luoân cuøng vôùi caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc ñi tìm nhöõng con ñöôøng ñoái thoaïi, hieåu nhau vaø coäng taùc heát söùc coù theå vaø moät caùch cuï theå. Vieäc hoøa hôïp giöõa caùc truyeàn thoáng khaùc nhau cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hieän dieän taïi Ukraine: Bizantin, Latinh vaø Armena, haõy trôû neân ñieåm tham khaûo lyù töôûng cho xaõ hoäi daân söï; caû xaõ hoäi naøy cuõng ñöôïc môøi goïi xaây döïng söï hieäp thoâng trong vieäc toân troïng vaø trong vieäc quan taâm ñeán taát caû caùc thaønh phaàn thuoäc caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau. ÑTC neâu leân hai con ñöôøng caàn phaûi thöïc hieän ñeå ñaùp laïi caùch töông xöùng nhöõng thaùch ñoá cuûa thôøi nay. Con ñöôøng thöù nhaát laø con ñöôøng cuûa Phong Traøo ñaïi keát giöõa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, nhö chöùng taù cho vieäc hoøa hôïp giöõa caùc theá heä treû. ÑTC môøi goïi caùc giaùm muïc tìm kieám "söùc maïnh vaø söï gaén boù cuûa moät daán thaân chung", baèng vieäc ñaùnh giaù cao moïi cô hoäi gaëp gôõ, ñeå caùc vò chuû chaên bieát trôû neân göông maãu cho ñaøn chieân cuûa mình veà söï ñoùn tieáp vaø loøng nhaân haäu ñoái vôùi moïi ngöôøi. Con ñöôøng thöù hai caàn phaûi theo laø con ñöôøng canh taân veà caùc phöông phaùp giaûng daïy giaùo lyù, caàn ñöôïc ñaët treân caùc saùng kieán khaùc, coù leõ ngoaïn muïc, loäng laãy hôn. Chæ khi thích nghi vôøi "tính caùch nhaäy caûm cuûa thôøi môùi" caùch trình baøy söù ñieäp Kitoâ, chuùng ta môùi coù theå ñöông ñaàu vôùi nhöõng ñe doïa ñang ñeø naëng treân xaõ hoäi ngaøy nay. Vaø moät hieän töôïng gaây nhieàu lo ngaïi laø vieäc lan traøn hieän nay cuûa caùc giaùo phaùi.

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp, ÑTC nhaéc ñeán "tình lieân ñôùi cuûa caùc Giaùo Hoäi anh em". Nhôø vaäy, caùc Giaùm Muïc Ukraine ñaõ coù theå taùi thieát moät Giaùo Hoäi ñoå naùt trong nhöõng naêm döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn. Vôùi caùc Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Taây Phöông, ÑTC xin ñöøng boû qua boån phaän chia seû vôùi Giaùo Hoäi taïi Ukraine nhöõng döï aùn veà phuïc vuï, caàn thöïc hieän ñeå möu ích cho toaøn daân, nhöng khoâng vôùi nhöõng thaùi ñoä thieáu kính troïng ñoái vôùi nhöõng noã löïc vaát vaû do Giaùo Hoäi ñòa phöông thöïc hieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page