ÑTC tieáp
Ñöùc Giaùo Chuû toái cao
Giaùo Hoäi Armeùnie

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Ñöùc Giaùo Chuû toái cao Giaùo Hoäi Armeùnie.

Vatican - 25.03.99 - "Nhôø vaøo söï trung thaønh vôùi nguoàn goác Kitoâ vaø nhôø vaøo söï kieân nhaãn trong côn thöû thaùch, daân toäc Armeùnie ñaõ bieát laøm cho bieát bao ñau khoå cuûa mình trôû thaønh nguoàn maïch cuûa saùng taïo vaø cuûa haêng say". Ñaây laø nhöõng lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi leân trong buoåi tieáp kieán Ñöùc Karekin ñeä nhaát, Giaùo Chuû toái cao cuûa taát caû caùc ngöôøi Armeùnie. Nhöõng lôøi naøy cuõng ñöôïc noùi leân vôùi Toång Thoáng Coäng Hoøa Armeùnie, tieán só Robeør Kociarian, ñöôïc ÑTC tieáp tröôùc khi tieáp Ñöùc Giaùo Chuû.

Nhaéc ñeán nhöõng giaây lieân keát veà hieäp thoâng huynh ñeä giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Giaùo Hoäi Armeùnie, ÑTC noùi: "Toâi chaøo möøng caùc tieán boä ñaõ thöïc hieän döôïc trong vieäc tìm kieám chung veà hieäp nhaát trong Chuùa Kitoâ, Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa nhaäp theå. Nhöõng tieán boä naøy laø thaønh quaû cuûa nhöõng moái quan heä ñaïi keát cuûa chuùng ta vaø cuûa nhöõng cuoäc ñoái thoaïi thaàn hoïc. Nhöõng chia reõ ñaùng tieác cuûa quaù khöù khoâng ñöôïc tieáp tuïc aûnh höôûng caùch tieâu cöïc treân cuoäc soáng vaø chöùng taù cuûa caùc Giaùo Hoäi chuùng ta nöõa. Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000 vaø 1700 naêm thaønh laäp Giaùo Hoäi Armeùnie tha thieát môøi goïi chuùng ta tieán ñeán moät chöùng taù chung veà ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ".

Nhaéc laïi ngaøy ñaùng ghi nhôù naêm 1971, khi Ñöùc Phaolo VI vaø Ñöùc Giaùo Chuû Vasken ñeä nhaát oâm hoân nhau trong moät cöû chæ ñaày tình nghóa anh em, Ñöùc Gioan Phaoloâ II caûm ôn Ñöùc Karekin ñeä nhaát veà nhöõng gì Ñöùc Giaùo Chuû ñaõ laøm vaø coøn laøm cho söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Roài ÑTC theâm: "Trong tinh thaàn naøy, tinh thaàn linh ñoäng chuùng ta, chuùng ta phaûi öôùc mong raèng baát cöù ôû ñaâu caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø Armeùnie soáng hoøa hôïp vôùi nhau; öôùc gì hoï laëp laïi nhöõng cöû chæ huynh ñeä naøy vôùi nhöõng saùng kieán lieân tieáp trong nhöõng laõnh vöïc khaùc nhau cuûa vieäc phuïc vuï con ngöôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc boû qua cô hoäi naøo, duø nhoû moïn, ñeå ñaøo saâu vaø môû roäng söï coäng taùc cuï theå cuûa chuùng ta trong söù meänh duy nhaát maø Chuùa Gieâsu ñaõ phuù thaùc cho chuùng ta". Sau cuøng, ÑTC caûm ôn Ñöùc Giaùo Chuû Karekin ñeä nhaát veà lôøi môøi vieáng thaêm Armeùnie, do Ñöùc Giaùo Chuû cuõng nhö Toång Thoáng Kociarian ñaõ noùi leân vôùi ngaøi trong dòp naøy. ÑTC caàu xin ñeå Chuùa cho thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm mong öôùc.

Ñöùc Giaùo Chuû Karekin ñeä nhaát vaø Toång Thoáng Kociarian ñeán Roma ñeå tham döï leã nghi khaùnh thaønh Trieån Laõm veà hai ngaøn naêm cuûa neàn vaên hoùa Armeùnie, ñöôïc khai maïc vaøo thöù Naêm 25.03.99 vaø beá maïc ngaøy 16.07.99 tôùi ñaây, trong Baûo Taøng Vieän Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page