Cuoäc hoïp baùo trình baøy
Böùc Thö cuûa ÑTC
göûi cho caùc Linh Muïc theá giôùi
vaøo ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Böùc Thö cuûa ÑTC göûi cho caùc Linh Muïc theá giôùi vaøo ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 1999.

Vatican - 25.03.99 - "Haõy trôû laïi ñeå laøm cho ngöôøi khaùc trôû laïi". Ñaây laø lôøi caàu chuùc cuûa ÑTC göûi tôùi caùc Linh Muïc treân caû theá giôùi, trong ngaøy leã cuûa chöùc Linh Muïc, töùc Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, ngaøy laäp Bí Tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh Muïc Coâng Giaùo. ÑTC giaûi thích: "Toâi vieát cho anh em nhöõng lôøi naøy trong vieãn töôïng cuûa Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, khi nghó tôùi anh em tuï hoïp chung quanh Giaùm Muïc cuûa anh em ñeå cöû haønh Leã Laøm Pheùp Daàu: leã nghi trong ñoù taát caû caùc Linh Muïc möøng ôn ban cuûa Chöùc Linh Muïc, chung vôùi vò Giaùm Muïc cuûa mình".

Naêm 1999 laø naêm daønh cho Chuùa Cha, trong con ñöôøng tieán veà Ñaïi Toaøn Xaù vaø ñöôïc ÑTC nhaéc ñi nhaéc laïi trong böùc thö. Vieäc nhaéc laïi nhieàu laàn nhö vaäy laø moät chöùng taù: ngay trong lôøi khaån nguyeän ñaàu thö, ÑTC duøng "Abbaø, Laïy Cha", roài trong nhöõng ñoaïn gôïi laïi Phuùc AÂm. Lôøi môøi goïi cuûa ÑTC gôõi cho caùc Linh Muïc, do ñoù laø lôøi môøi goïi tieán treân con ñöôøng veà vôùi Cha", qua maàu nhieäm Phuïc Sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Nghóa laø qua göông saùng cuûa Ñaáng, luùc 12 tuoåi ñaõ coù moät yù thöùc raát saùng suoát veà yù nghóa cuûa ñôøi soáng vaø yù nghóa cuûa söù meänh cuûa mình, taát caû ñöôïc hieán daâng, töø giôø phuùt ñaàu tieân cho ñeán giôø phuùt cuoái cuøng, cho caùc coâng vieäc cuûa Cha".

Nhöng Naêm 1999 cuõng laø naêm sau cuøng cuûa theá kyû 20 vaø cuûa ngaøn naêm thöù hai. ÑTC nhôø cô hoäi naøy ñeå nghó ñeán coâng vieäc do caùc Linh Muïc ñaõ thöïc hieän trong lòch söû. Moät coâng vieäc ñöôïc laøm baèng vieäc khieâm toán vaø trung thaønh, baèng cuoäc ñôøi hy sinh phuïc vuï Tin Möøng, nhieàu luùc ñeán ñoä hy sinh toät cuøng, laø hy sinh maïng soáng, nhöng cuõng laø vieäc laøm cuûa giôùi haïn vaø cuûa thieáu soùt. ÑTC noùi leân caùch coâng khai trong tinh thaàn cuûa Ñaïi Toaøn Xaù. Giôùi haïn vaø thieáu soùt maø taát caû nhaân loaïi gaëp thaáy caû ngaøy nay nöõa, trong cuoái ngaøn naêm naøy. ÑTC môøi goïi vöôït qua nhöõng giôùi haïn vaø nhöõng thieáu soùt naøy, baèng ñaán thaân nhieàu hôn trong caàu nguyeän, baèng hoïc hoûi nôi tröôøng cuûa Phuïng Vuï Thaùnh Theå. Moãi moät Linh Muïc phaûi thi haønh caùch trung thaønh vaø can ñaûm boån phaän cuûa mình, boån phaän cuûa nguôøi höôùng daãn coäng ñoàng tieán ñeán vieäc caàu nguyeän ñích thöïc. ÑTC keát thuùc: "Ñaây laø moät boån phaän - khoâng ñöôïc pheùp töø boû - duø coù nhöõng khoù khaên phaùt xuaát bôûi taâm traïng bò tuïc hoùa, nhöõng khoù khaên nhieàu luùc coù theå laøm cho Linh Muïc meät nhoïc, vaát vaû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page