Ñöùc Hoàng Y Cassidy
keâu goïi nguôøi Do Thaùi
haõy thay ñoåi caùi nhìn ñoái vôùi
Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Cassidy keâu goïi nguôøi Do Thaùi haõy thay ñoåi caùi nhìn ñoái vôùi Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII.

Roma [Zenit 24/03/99] - Ñöùc Hoàng Y Edward Cassidy, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch vieäc coå voõ hieäp nhöùt Kitoâ Giaùo, ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi Do Thaùi haõy thay ñoåi caùi nhìn ñoái vôùi Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII.

Phaùt bieåu trong buoåi leã giôùi thieäu cuoán saùch coù töïa ñeà "Nhöõng ngöôøi Do Thaùi, Ñöùc Pioâ XII vaø huyeàn thoaïi ñen" do kyù giaû yù Antonio Gasperi bieân soaïn, Ñöùc Hoàng Y Cassidy noùi nhö sau: "Chuùng ta khoâng theå vaø khoâng neân queân quaù khöù. Nhöng chuùng ta khoâng theå ñeå cho mình bò troùi buoäc vaøo quaù khöù. Chuùng ta khoâng theå ñeå maát cô hoäi naøy. Chuùng ta phaûi coá gaéng hieåu ngöôøi khaùc nhö ngöôøi ñoù hieåu veà mình. Chuùng ta laø con caùi cuûa moät Thieân Chuùa duy nhöùt. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi bieát raèng mình ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông".

Ñöùc Hoàng Y Cassidy ñaëc bieät aùm chæ ñeán thaùi ñoä cuûa moät soá ngöôøi Do Thaùi quyeát taâm ñoá kî Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø toá caùo Ñöùc Pioâ XII vì ñaõ khoâng cöùu thoaùt nguôøi Do Thaùi trong thôøi ñeä nhò theá chieán.

Hieän dieän trong buoåi leã giôùi thieäu cuoán saùch coù Linh Muïc Peter Gumpel, baùo caùo vieân cuûa hoà sô xin phong Chaân Phöôùc cho Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII. Cha Gumpel traû lôøi cho töøng lôøi caùo buoäc nhaém vaøo Ñöùc Pioâ XII vaø tröng daãn raát nhieàu chöùng töø ca ngôïi ngaøi. Trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ töøng leân tieáng coâng khai baøy toû söï caùm ôn ñoái vôùi Ñöùc Pioâ XII vì ñaõ coù coâng cöùu giuùp ngöôøi Do Thaùi, tröôùc heát phaûi keå ñeán baø Golda Meir, cöïu Thuû Töôùng Israel. Keá ñoù coù uy tín hôn caû haún phaûi laø tieáng noùi cuûa nhaø Baùc Hoïc Albert Einstein.

Trong soá nhöõng ngöôøi hieän dieän trong buoåi leã ra maét cuoán saùch veà Ñöùc Pioâ XII, coøn coù oâng Emanuel Pacifici, chuû tòch cuûa Lieân Hieäp Thaân Höõu Do Thaùi Yad Vashem. OÂng Pacifici cho bieát cha oâng laø moät giaùo tröôûng Do Thaùi ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ ñaøy vaøo traïi taäp trung. OÂng, em oâng vaø meï oâng nhôø Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Genoa, caùc Linh Muïc Coâng Giaùo trong giaùo phaän cuõng nhö nhieàu Nöõ Tu cho aån naáp trong moät nöõ Tu Vieän. Chöùng töø cuûa oâng Pacifici khoâng phaûi laø moät tröôøng hôïp rieâng reõ. Ñöùc Pioâ XII ñaõ ra leänh môû cöûa taát caû caùc Tu Vieän ñeå ñoùn tieáp ngöôøi Do Thaùi. Haøng ngaøn ngöôøi Do Thaùi ñaõ keå laïi nhöõng chöùng töø caûm ñoäng veà nghóa cöû naøy cuûa Ñöùc Pioâ XII.


Back to Radio Veritas Asia Home Page