ÑTC göûi söù ñieäp
cho caùc Ñan Só
Doøng Benedictini Vallombrosani
nhaân dòp kyû nieäm moät ngaøn naêm
sinh nhaät cuûa Thaùnh Giovanni Gualberto
vò saùng laäp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc Ñan Só Doøng Benedictini Vallombrosani, nhaân dòp kyû nieäm moät ngaøn naêm sinh nhaät cuûa Thaùnh Giovanni Gualberto, vò saùng laäp.

Vatican - 23.03.99 - Nhaân dòp kyû nieäm moät ngaøn naêm sinh nhaät cuûa Thaùnh Giovanni Gualberto, saùng laäp Doøng Bieån Ñöùc taïi Vallombra, mieàn Trung Italia, ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc Ñan Só caû Doøng, trong ñoù ÑTC ñaõ vieát nhö sau: "Khi coøn laø moät kî binh coù moät cuoäc soáng ñaày höùa heïn giöõa theá gian, vaø trong luùc gaëp ngöôøi ñaõ gieát anh mình, Giovanni Gualberto xuoáng ngöïa vaø oâm hoân anh naøy ñeå toû daáu tha thöù. Cöû chæ naøy ñaõ ñaùnh daáu saâu ñaëm ñôøi soáng cuûa Thaùnh Nhaân, ñeán ñoä khieán ngaøi töø boû moïi söï ñeå chuyeân lo phuïc vuï Nöôùc Chuùa, vaø trôû neân moät vò caûi toå thôøi danh cuûa ñôøi soáng tu vieän vaøo ñaàu ngaøn naêm thöù hai Kyû Nguyeân Kitoâ". "Cöû chæ naøy vaãn coøn raát hôïp thôøi caû cho thôøi ñaïi chuùng ta nöõa, bôûi vì khi ta nhöôøng böôùc cho baïo ñoäng vaø thuø gheùt, thì ñoù laø ta chaáp nhaän ñeå cho söï döõ thaéng theá vaø lan roäng theâm maõi".

Trong söù ñieäp ÑTC coøn gôïi laïi nhöõng ñieåm neàn taûng cuûa vieäc caûi caùch ñôøi soáng tu vieän do Thaùnh Nhaân thöïc hieän taïi Ñan Vieän lòch söû ôû Vallombra, gaàn thaønh phoá Firenze, mieàn trung nöôùc YÙ, ñoù laø: söï khaéc khoå cuûa ñôøi soáng, ñôøi soáng chung vaø ñöùc khoù ngheøo trieät ñeå, ñeå tieán ñeán moät kinh nghieäm cuûa ñôøi soáng tu vieän, khoâng chìu theo, khoâng thoûa hieäp vôùi theá gian. Ñaây cuõng laø moät söï ñoùng goùp vaøo vieäc chieán ñaáu choáng laïi khuynh höôùng ñi ngöôïc vôùi luaät ñoäc thaân giaùo só.

Moät trong caùc ngöôøi vieát tieåu söû cuûa Thaùnh Giovanni Gualberto ñaõ keå laïi: ngaøi ít hoïc vaø haàu nhö muø chöõ, nhöng ngaøy ñeâm ngaøi xin ñoïc Saùch Thaùnh cho ngaøi nghe, ñeán ñoä, sau naøy ngaøi trôû thaønh moät ngöôøi thaønh thaïo veà leà luaät vaø veà söï khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa. Saùch Thaùnh vaø Phuïng Vuï Thaùnh hieän nay laø nhöõng yeáu toá caên baûn trong caùc Ñan Vieän Bieån Ñöùc Vallombra. Hieän nay Doøng coù 8 Ñan Vieän, haàu heát trong nöôùc YÙ, nhöng coù moät nhaø taïi Brazil vaø moät nhaø taïi AÁn Ñoä, vôùi khoaûng moät traêm Ñan Só trong caû Doøng. ÑTC caàu chuùc cho caùc Ñan Vieän naøy moãi ngaøy moät trôû neân theâm maõi "nhöõng ngoâi nhaø cuûa Thieân Chuùa", nhöõng nôi cö truù tieáp ñoùn nhöõng ai tìm kieám Thieân Chuùa vaø nhöõng söï veà Chuùa Thaùnh Thaàn vaø trôû neân nhöõng trung taâm cuûa nghieân cöùu, cuûa ñoái thoaïi vaø phaùt huy vaên hoùa. Caùch rieâng ÑTC caàu chuùc caùc Tu Vieän Vallombra ñöôïc noåi baät veà chöùng taù cuûa "nhöõng coäng ñoàng coù ñaày traøn nieàm an vui vaø ñaày Chuùa Thaùnh Thaàn".

Môøi goïi caùc Ñan Só haõy luoân soáng trung thaønh vôùi lôøi khuyeân cuûa Ngöôøi Cha vaø cuûa Ñaáng saùng laäp, nghóa laø thi haønh trieät ñeå ñöùc aùi, ÑTC phuù thaùc caùc Ñan Só Vallombrosani cho söï che chôû hieàn maãu cuûa Ñöùc Maria, Quan Thaày chính cuûa Doøng, ñöôïc Thaùnh Giovanni Gualberto yeâu meán vaø toân kính vôùi loøng soát saéng saâu xa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page