ÑTC döï tính
vieáng thaêm Thaùnh Ñòa
vaøo thaùng 3 naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC döï tính vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo thaùng 3 naêm 2000.

(Reuters 22/03/99) - Israel (Jerusalem) - ÑTC Gioan Phaoloâ II döï tính seõ thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi Thaùnh Ñòa vaøo thaùng 3 naêm 2000 ñeå ñaùnh daáu khôûi ñaàu kyû nguyeân thöù ba.

Moät nöõ phaùt ngoân vieân cuûa boä du lòch Israel ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Hai (22/03/99), theo sau cuoäc hoïp taïi Jerusalem giöõa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Ñaïi Naêm Thaùnh vaø boä tröôûng du lòch cuûa Israel. Phaùt ngoân vieân boä du lòch Israel ñaõ noùi nhö sau: "Boä tröôûng du lòch Israel xaùc nhaän oâng ñaõ ñöôïc thoâng baùo raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Israel vaø vuøng laõnh thoå Palestine vaøo thaùng 3 naêm 2000. Tuy nhieân ban toå chöùc chöa xaùc ñònh ngaøy naøo trong thaùng 3, ÑTC seõ ñaët chaân tôùi Thaùnh Ñòa". Trong khi ñoù ñaøi truyeàn hình soá 1 cuûa Israel cho bieát, ngoaøi Jerusalem, ÑTC seõ daønh cho Nazareth vaø Bethlehem, moãi nôi moät ngaøy trong chuyeán vieáng thaêm lòch söû naøy.

Veà phaàn mình, sau cuoäc hoïp vôùi caùc giôùi chöùc cuûa Israel, Ñöùc Hoàng Y Etchegaray ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 laø moät bieán coá troïng ñaïi ñeå möøng ngaøy sinh nhaät cuûa Ñöùc Gieâsu vaø cuoäc soáng cuûa Ngaøi taïi Thaùnh Ñòa naøy. Vieäc ÑTC tôùi Thaùnh Ñòa nhaân dòp naøy laø moät caùi gì ñoù vöôït quaù möùc bình thöôøng". Ñöùc Hoàng Y Etchegaray khoâng giaûi thích theâm. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa seõ laø chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa vò Giaùo Hoaøng, tính töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI daïo naêm 1964, töùc laø 3 naêm tröôùc ngaøy Israel chieám ñöôïc vuøng laõnh thoå phía Ñoâng Thaønh Jerusalem trong traän chieán chôùp nhoaùng daïo naêm 1967. Chöông trình chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC cho ñeán giôø vaãn coøn phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà chính trò nan giaûi, do tình traïng beá taéc trong tieán trình hoøa bình giöõa Israel vaø Palestine, cuõng nhö söï tranh chaáp quyeát lieät giöõa hai beân veà qui cheá cuûa Jerusalem.

Môùi ñaây, Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah, Giaùo Chuû Jerusalem theo nghi leã Coâng Giaùo La Tinh, ñaõ baøy toû caûm nghó raèng vieãn töôïng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa vaãn coøn nhieàu trôû ngaïi. Moät phaàn vì lyù do söùc khoûe cuûa ÑTC moät phaàn vì tình hình chính trò baáp beânh taïi Trung Ñoâng. Ñaây laø nhöõng lyù do taïi sao phía Israel, Palestin cuõng nhö Toøa Thaùnh chöa theå xaùc ñònh ngaøy giôø chaéc chaén ÑTC seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page