Kyû nieäm 25 naêm
ngaøy Ñöùc Phaoloâ VI coâng boá
Toâng Huaán "Marialis Cultus"
(veà vieäc toân kính Ñöùc Maria trong Giaùo Hoäi)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kyû nieäm 25 naêm, ngaøy Ñöùc Phaoloâ VI coâng boá Toâng Huaán "Marialis Cultus" (veà vieäc toân kính Ñöùc Maria trong Giaùo Hoäi).

Vatican - 22.3.99 - Ngaøy 22.03.1974, caùch ñaây ñuùng 25 naêm, ÑTC Phaoloâ VI cho coâng boá Toâng Huaán "Marialis Cultus" (veà vieäc toân kính Ñöùc Maria trong Giaùo Hoäi). Vaên kieän naøy ñaõ gaây ngaïc nhieân nhieàu ngöôøi. Lyù do ban haønh Toâng Huaán: Ngaøy 20.04.1970, taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï ôû Bonaris, ñaûo Sardegna (thuoäc nöôùc YÙ) ÑTC can ñaûm toá caùo côn khuûng hoaûng veà loøng suøng kính Ñöùc Maria, gaây neân bôûi nhöõng giaûi thích sai laàm veà Coâng Ñoàng Vatican II vaø bôûi vieäc traàn tuïc hoùa tö töôûng cuûa raát nhieàu tín höõu Kitoâ.

Trong dòp naøy, ñi ngöôïc doøng tö töôûng, ÑTC Phaoloâ VI tuyeân boá: "Neáu chuùng ta muoán laø tín höõu Kitoâ ñích thöïc, chuùng ta phaûi laø nhöõng ngöôøi cuûa Ñöùc Maria, nghóa laø phaûi coâng nhaän moái quan heä thieát yeáu, soáng coøn, do Chuùa Quan Phoøng an baøi... noái keát Ñöùc Maria vôùi Chuùa Gieâsu vaø moái quan heä naøy môû ñöôøng cho chuùng ta ñi ñeán vôùi Chuùa Gieâsu".

Noäi dung noøng coát cuûa Toâng Huaán Marialis Cultus naèm trong nhöõng lôøi tuyeân boá treân cuûa ÑTC. Toâng huaán ñöôïc loan baùo ngaøy 2.02.1974 (Leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa vaøo Ñeàn Thaùnh) vaø ñöôïc ban haønh ngaøy 22.03.99 sau ñoù, caùch ñaây ñuùng 25 naêm. Thöïc ra, trong Toâng Huaán, Ñöùc Phaolo VI gôïi laïi boán chuù yù ñeå khaùm phaù ra yù nghóa, veû xinh ñeïp vaø tính caùch vöõng chaéc cuûa loøng suøng kính ñoái vôùi Ñöùc Maria. Boán chuù yù naøy laø: Chuù yù Kinh Thaùnh, neàn taûng cho vieäc suøng kính nghieâm chænh - chuù yù phuïng vuï, nghóa laø lôøi caàu nguyeän chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi - chuù yù ñaïi keát, nghóa laø söï lo laéng noùi leân giaùo lyù truyeàn thoáng vaø baát di dòch, baèng vieäc quan taâm ñeán söï nhaäy caûm cuûa caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc vaø sau cuøng, chuù yù veà nhaân loaïi hoïc; söï chuù yù naøy laøm cho chuùng ta ñaët ñuùng choã hình aûnh cuûa Ñöùc Maria trong tình hình vaên hoùa ngaøy nay.

Noùi toùm laïi: Söù Ñieäp cuûa Marialis Cultus laø lôøi môøi goïi sau ñaây: Chuùng ta haõy yeâu meán Ñöùc Maria, haõy yeâu meán Ngöôøi qua con ñöôøng Thaùnh Kinh vaø Ñöùc Maria khoâng bao giôø seõ laø moät caûn trôû treân con ñöôøng tieán veà Chuùa Gieâsu, Ñöùc Maria seõ laø moät caùnh tay ngöôøi meï dòu hieàn daãn ñöa chuùng ta ñeán vôùi Chuùa Gieâsu. Söù ñieäp naøy cuûa Marialis Cultus cuõng laø söù ñieäp cuûa taát caû giaùo huaán cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, töø 20 naêm nay. Ñöùc Phaoloâ VI vaø Gioan Phaoloâ II thöïc söï ñaõ ñem chuùng ta trôû laïi trong caùnh tay cuûa Meï Maria, baèng vieäc giaùo duïc chuùng ta bieát laéng nghe vôùi nhieàu chuù yù giaùo lyù cuûa Tin Möøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page