ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Mozambic
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Mozambic ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina".

Vatican - 20.03.99- Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Mozambic keát thuùc saùng thöù Baåy 20.03.99 baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø baèng buoåi tieáp kieán chung.

Sau ñaây laø nhöõng ñieåm chính ñöôïc ÑTC neâu leân trong dieãn vaên trao cho caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi Mozambic: Xaây döïng Giaùo Hoäi nhö gia ñình cuûa Thieân Chuùa - tham döï vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi hoøa giaûi sau nhieàu naêm noäi chieán qua vieäc ñoái thoaïi.

Sau 16 naêm noäi chieán, Mozambic ñaõ thoaùt khoûi chieán tranh baèng thoûa öôùc hoøa bình ñöôïc kyù keát taïi Roma naêm 1992, caùch rieâng nhôø trung gian Toøa Thaùnh, Chính Phuû YÙ vaø Coäng Ñoàng Santí Egidio.

Trong Toâng Huaán haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Phi, noùi veà Giaùo Hoäi taïi Chaâu Phi, ÑTC ñaõ nhaéc laïi raèng: Vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng nhaèm "xaây döïng Giaùo Hoäi nhö gia ñình, vöøa loaïi tröø moïi cheâù ñoä taäïp trung boä laïc vaø moïi chuû nghóa ñòa phöông cöïc ñoan, vöøa tìm coå voõ vieäc hoøa giaûi vaø moät söï hieäp thoâng thöïc söï giöõa caùc chuûng toäc, vöøa coå voõ tình lieân ñôùi vaø chia seû veà nhaân söï cuõng nhö veà taøi saûn giöõa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông.

Cuõng trong dieãn vaên, ÑTC ñeà cao nghò löïc thieâng lieâng vaø söï haêng say truyeàn giaùo cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ taïi Mozambic vaø loøng trung thaønh cuûa caùc coäng ñoàng vôùi Tin Möøng, vöøa nhaán maïnh raèng: Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh, moãi 5 naêm moät laàn, theo giaùo luaät aán ñònh, ñöôïc ñaët trong nhöõng saùng kieán cuûa caùc Giaùm Muïc ñeå möøng kyû nieäm 500 naêm rao giaûng Tin Möøng taïi Ñaát Nöôùc naøy. ÑTC nhaéc laïi thaùnh leã ñaàu tieân ñöôïc cöû haønh treân ñaát Mozambic do vò tuyeân uùy cuûa taàu Boà Ñaøo Nha "Vasco da Gama" ngaøy 11 thaùng 3 naêm 1498. Vôùi thaùnh leã ñaàu tieân naøy, lòch söû truyeàn giaùo taïi Mozambic ñöôïc ñaùnh daáu baèng bieát bao hình aûnh cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo. ÑTC noùi: Ngaøy nay, khoâng coù moät Giaùm Muïc naøo ñoùn nhaän moät nhaø truyeàn giaùo, maø laïi coù theå quaû quyeát veà vò naøy nhö laø ngöôøi ngoaïi quoác, bôûi vì chuùng ta taát caû thuoäc ñaïi gia ñình cuûa Thieân Chuùa.

Nhaéc ñeán söùc soáng ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Mozambic, nhôø vaøo hoøa bình trôû laïi, ÑTC haøi loøng veà söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc tín höõu, ñeán ñoä nhieàu luùc thaùnh leã phaûi cöû haønh ngoaøi trôøi, -- veà phuïc vuï cuûa bieát bao giaùo lyù vieân vaø cuûa caùc linh ñoäng vieân cuûa caùc coäng ñoàng, -- veà muøa xuaân tuôi ñeïp cuûa raát nhieàu ôn keâu goïi, ñeán ñoä caùc chuûng vieän khoâng ñuû choã ñeå tieáp nhaän taát caû caùc thí sinh chuaån bò leân chöùc Linh Muïc, -- veà söï coäng taùc raát ñaéc löïc vaø haêng say cuûa caùc nöõ tu vaøo ñôøi soáng muïc vuï cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ. Nhöng ÑTC khoâng queân caên daën raøng: Coäng Ñoàng Kitoâ giöõ ñöôïc "caên cöôùc cuûa mình" chæ khi naøo coù Linh Muïc ôû ñoù. Caùc Nöõ Tu khoâng theå ñöôïc coi nhö nhöõng ngöôøi thay theá Linh Muïc...

Ñoái vôùi Giaùo Hoäi, ÑTC ñoøi quyeàn chính ñaùng ñöôïc hieän dieän trong theá giôùi hoïc ñöôøng, baèng vieäc nhaán maïnh raèng: caùc tröôøng Coâng Giaùo thoâng truyeàn, khoâng phaân bieät, moät neàn giaùo duïc nhaân ñaïo, vaên hoùa, toân giaùo vöõng chaéc, trong söï toân troïng löông taâm caùc hoïc sinh vaø söï löïa choïn cuûa baäc phuï huynh.

ÑTC quaû quyeát raèng: söï hieäp nhaát giöõa caùc ngöôøi daân khoâng phaân bieät nguoàn goác vaø thaønh tín toân giaùo, ñöôïc xaây döïng treân tình yeâu queâ höông chung, phaûi ñöôïc tìm kieám vaø coå voõ moät caùch haêng say, nhaèm ñeán vieäc cuøng nhau hoaït ñoäng cho vieäc phaùt trieån toaøn dieän ñaáùt nöôùc, trong hoøa hôïp vaø trong coâng bình.

ÑTC keát thuùc dieãn vaên baèng vieäc caàu xin Pheùp Laønh cuûa Thieân Chuùa xuoáng treân Mozambic vaø khaán xin Ngöôøi cöùu thoaùt taâm hoàn ngöôøi daân khoûi thuø gheùt, khoûi nhöõng taâm tình baùo oaùn, ñeå taát caû tieán ñeán Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000, ñöôïc hoøa giaûi vaø hoøa bình thöïc söï vaø saâu xa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page