ÑTC tieáp giôùi Lao Coâng
nhaân dòp Leã Thaùnh Caû Giuse
19/03/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp giôùi Lao Coâng, nhaân dòp Leã Thaùnh Caû Giuse 19/03/99.

Vatican - 19.03.99 -Ngaøy 19 thaùng 3/1999, Leã Troïng Thaùnh Caû Giuse, Quan Thaày Giaùo Hoäi hoaøn caàu, laø ngaøy Leã nghæ taïi Vatican. Caùc coâng sôû ñoùng cöûa; nhöng ÑTC laøm vieäc nhö thöôøng. Luùc 11 giôø, beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp hôn 7 ngaøn anh chò em giôùi Lao Ñoäng (ngaønh chuyeân chôõ, sôû ñieän nöôùc, sôû baûo veä moâi sinh, sôû höu boång, UÛy Ban phoái hôïp caùc dòch vuï cuûa mieàn Lazio), thuoäc Giaùo Phaän vaø Thò Xaõ Roma, do Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän vaø oâng Francesco Rutelli, Thò Tröôûng Roma höôùng daãn.

Ñaây laø moät buoåi tieáp kieán truyeàn thoáng do saùng kieán cuûa chính ÑTC, töø khi ngaøi leân laøm Giaùo Hoaøng. Haèng naêm cöù vaøo Ngaøy Leã Thaùnh Caû Giuse, ngaøi vieáng thaêm caùc cô sôû hay caùc xí nghieäp, caùc haàm moû... trong nöôùc YÙ hoaëc ngoaøi nöôùc YÙ, ñeå tieáp xuùc vôùi giôùi lao ñoäng. Ngaøi laø ngöôøi giaàu kinh nghieäm trong laõnh vöïc naøy, vì hoài coøn laøm sinh vieân vöøa ñi hoïc, vöøa ñi laøm. Buoåi gaëp gôõ giôùi Lao Ñoäng Roma naêm nay naèm trong boái caûnh chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù trong caû Giaùo Phaän, ñöôïc khôûi söï töø ba naêm nay.

Trong dieãn vaên ñoïc cho giôùi lao ñoäng, tröôùc heát ÑTC nhaéc ñeán "giaù trò cuûa vieäc laøm vaø söï quan troïng choáng naïn thaát nghieäp, caùch rieâng thaát nghieäp giôùi treû".

Veà giaù trò coâng vieäc laøm, ÑTC nhaán maïnh ñeán nhöõng dòch vuï quí baùu anh chò em lao ñoäng thöïc hieän cho Coäng Ñoàng, ñeå Thaønh Phoá coù moät boä maët nhaân ñaïo hôn; nhöõng dòch vuï naøy coøn caàn thieát hôn nöõa trong Naêm Ñaïi Toaøn Xaù.

Vôùi söï hieän dieän cuûa 200 nhaân vieân cuûa sôû höu boång trong buoåi tieáp kieán, ÑTC nhaéc laïi raèng "boån phaän raát höõu ích vaø coâng bình laø baûo ñaûm moät luông höu trí töông xöùng cho taát caû nhöõng ai ñaõ laøm vieäc trong nhieàu naêm cuûa cuoäc ñôøi hoï vaø cho nhöõng ai vì lyù do khaùc nhau gaëp tình traïng khoù khaên vaø bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi.

Veà vaán ñeà thaát nghieäp: moät ñieåm gaây lo laéng vaø ñau thöông, neáu keùo daøi seõ trôû neân moät nguy hieåm vaø khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa; tình traïng naøy seõ gaây neân hoá chia reõ giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi; gaây neân söï maát tín nhieäm nôi caùc vò coù traùch nhieäm veà ñôøi soáng coâng coäng vaø ñe doïa neàn an ninh xaõ hoäi.

Ñieåm quan troïng khaùc ñöôïc ÑTC löu yù caùch rieâng, laø vieäc nhöõng anh chò em Coâng Giaùo laøm vieäc trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau, caàn rao giaûng Tin Möøng baèng lôøi noùi vaø nhaát laø baèng chöùng taù ñôøi soáng. Ngaøi noùi: Nhieàu luùc, nhaát laø trong cuoäc gaëp gôõ tröïc tieáp vôùi con ngöôøi, caàn moät vieäc rao giaûng tröïc tieáp, ñöøng bao giôø hoå theïn, vì mình laø tín höõu Kitoâ; trong caùc hoaøn caûnh khaùc, coù leõ, söï yeân laëng laïi coù ích hôn, ñeå nhöôøng choã cho chöùng taù ñôøi soáng. Duø sao, trong tröôøng hôïp naøy hay tröôøng hôïp khaùc, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå queân raèng: söù meänh rao giaûng Tin Möøng thuoäc veà baûn chaát cuûa ñöùc tin Kitoâ."

Buoåi gaëp gôõ thaân maät keát thuùc vaøo luùc 12 giôø. ÑTC heïn gaëp laïi anh chò em giôùi lao coâng vaøo Ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng tôùi ñaây, vaø öôùc mong raèng: coâng vieäc laøm trôû neân nguoàn maïch cuûa tình huynh ñeä ñích thöïc vaø cuûa tín nhieäm trong ñôøi soáng con ngöôøi. Trong khi ÑTC chaøo caùc vò laõnh ñaïo giaùo hoäi vaø thò xaõ Roma, Ban Nhaïc cuûa Sôû Chuyeân Chôû trong Thaønh Phoá cöû nhieàu baøi möøng ÑTC vaø caùc ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán. Nhôø ñoù baàu khí trôû neân naùo nhieät vaø vui töôi hôn. Sau ñoù, ÑTC ñöùng chuïp hình löu nieäm vôùi Ban Nhaïc cuûa Thò Xaõ vaø baét tay chaøo thaêm nhieàu beänh nhaân hieän dieän trong buoåi gaëp gôõ naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page