ÑTC vieáng thaêm
Truï Sôû Beà Treân
Toång Quyeàn Tu Hoäi Salvatoriani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vieáng thaêm Truï Sôû Beà Treân Toång Quyeàn Tu Hoäi Salvatoriani.

Vatican - 19.03.99 - Sau buoåi gaëp gôõ giôùi Lao Ñoäng, ÑTC ñeán vieáng thaêm Truï Sôû Beà Treân Toång Quyeàn cuûa Tu Hoäi Salvatoriani, treân ñöôøng Hoøa Giaûi, keá beân Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Lyù do cuûa chuyeán vieáng thaêm laø leã möøng kyû nieäm 150 naêm sinh nhaät cuûa Vò Saùng Laäp Doøng: Cha Phanxico Maria Thaùnh Giaù Jordan, ngöôøi Ñöùc. Vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc cho Cha ñang tieán haønh.

Tôùi nôi, ÑTC vaøo nhaø thôø cuûa Truï Sôû, quì caàu nguyeän beân moä Cha Jordan. Sau ñoù, ÑTC vaøo phoøng aên duøng böõa tröa thaân maät vôùi Coäng Ñoàng.

Cha Jordan soáng taïi Roma gaàn 40 naêm, thôøi caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng Leùon XIII - Pio X vaø Benedicto XV. Cha laø moät nhaø truyeàn giaùo cho nhöõng anh chò em chöa tin Chuùa (Ad Gentes) moät caùch haêng say vaø khoâng bieát moûi meät, caùch rieâng taïi mieàn Vieãn Ñoâng. Ngoaøi tieáng Trung Quoác, cha coøn laø moät chuyeân vieân veà caùc sinh ngöõ vaø Phuïng Vuï Copte, AÛ Raäp vaø Siriaque...

Tu Hoäi do Cha Joradan saùng laäp hieän coù 1,200 tu só, thuoäc caû hai ngaønh nam vaø nöõ. Ngoaøi ra coøn khoaûng 3 ngaøn hoäi vieân thuoäc Phong Traøo Giaùo Daân coäng taùc haèng ngaøy trong daán thaân truyeàn giaùo khaép naêm Chaâu.

Ñaëc suûng cuûa Tu Hoäi laø "ñaøo saâu vaø phoå bieán vieäc hieåu bieát Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá thaät vaø duy nhaát cuûa theá gian".

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Tu Só Salvatoriani, nhaéc laïi lyù töôûng cuûa Tu Hoäi, ÑTC môøi goïi tieáp tuïc coâng vieäc cuûa Vò Saùng Laäp vôùi nhieàu can ñaûm. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Chöùng taù can ñaûm cuûa anh chò em seõ goùp phaàn vaøo vieäcc giaûi thoaùt theá giôùi khoûi xieàng xích cuûa toäi loãi vaø cuûa söï cheát, trong luùc ñoù, ñöùc tin vaø Giaùo Hoäi seõ lôùn leân "trong söï thaùnh thieän vaø trong ôn thaùnh".

Keát thuùc baøi noùi chuyeän, ÑTC khaån xin söï che chôû cuûa Thaùnh Caû Giuse, ñöôïc kính nhôù ngaøy 19 thaùng 3/1999, trong lòch phuïng vuï, vaø ngaøi caàu chuùc raèng vieäc phuïc vuï cuûa Doøng höôùng daãn caùch rieâng theá heä treû luoân luoân tieán ñeán vieäc ñoùn nhaän ñöùc tin caùch ñaày ñuû hôn nôi Chuùa Kitoâ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page