ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Croat
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Croat ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 13.03.99. "Ñeå coù theå ñoái phoù vaø giaûi quyeát caùch tích cöïc caùc vaán ñeà maø xaõ hoäi vaø Giaùo Hoäi ñang phaûi ñöông ñaàu taïi Croatie, vaø laø nhöõng vaán ñeà ñaõ aên reã sau trong lòch söû, thì caàn phaûi coù tinh thaàn baùc aùi, söï nhaãn naïi beán bæ vaø caùi nhìn xa thaáy roäng. Chæ coù nhö vaäy, caùc caây nho nhoû cuûa töï do vaø daân chuû seõ moïc leân vaø trôû thaønh caây lôùn maïnh".

Ñaây laø nhöõng lôøi ÑTC caên daën caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Croat trong buoåi tieáp kieán chung, nhaân dòp caùc ngaøi ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø töôøng trình veà tình hình caùc giaùo hoäi ñòa phöông.

Theo ÑTC, buoåi gaëp gôõ naày ñöôïc coi nhö laø vieäc hoaøn taát hai chuyeán vieáng thaêm maø ngaøi ñaõ thöïc hieän taïi Coäng Hoøa Croat thaùng 9 naêm 1994 vaø ñaàu thaùng 10 naêm 1998 vöøa qua. Trong chuyeán vieáng thaêm naêm 1998 vöøa qua, ÑTC ñaõ toân phong Ñöùc Hoàng Y Alojzije Stepniac, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Zagreb (thuû ñoâ), Vò anh huøng töû ñaïo thôøi cheá ñoä coäng saûn Titoâ.

Ñoái vôùi phaàn ñaát naøy, sau nhöõng thôøi kyø khoù khaên, hieän ñang thaáy moät Muøa Xuaân toân giaùo môùi vaø ñaày höùa heïn, ÑTC nhaéc laïi lôøi khuyeân tha thieát cuûa ngaøi veà vieäc coi söù meänh rao giaûng Tin Möøng nhö moät öu tieân muïc vuï khaån caáp. Ngaøi noùi: "Moät vieäc rao giaûng Tin Möøng vôùi nhöõng hình thöùc môùi, thích nghi vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa thôøi ñaïi, nhöng ñoàng thôøi bieát tieáp tuïc ñeà nghò söù ñieäp Tin Möøng ñích thöïc vaø baát di dòch, khoâng moät nhöôïng boä hay ñoàng loõa naøo caû.

ÑTC môøi goïi caùch rieâng Giaùo Hoäi Croat can ñaûm minh chöùng tröôùc moïi ngöôøi söï hieäp nhaát trong Chuùa Kitoâ vaø tìm ra nhöõng cô hoäi môùi ñeå rao giaûng Söù Ñieäp Tin Möøng vaø chöùng taù Kitoâ, vöøa ñaùnh giaù moãi ngaøy moät hôn nhöõng gia saûn toân giaùo vaø thieâng lieâng, nhaân baûn vaø vaên hoùa cuûa Coäng Ñoàng Daân Chuùa. ÑTC noùi: "Chæ nhö vaäy, caùc tín höõu seõ coù theå ñem ñeán cho xaõ hoäi moät söï ñoùng goùp rieâng bieät vaøo vieäc phaùt trieån thöïc söï vaø tieán boä ñeàu hoøa veà vaät chaát vaø tinh thaàn".

ÑTC tin chaéc raèng: caùc Giaùm Muïc Croat seõ tieáp tuïc söù meänh cuûa caùc ngaøi, baèng vieäc laéng nghe söï höôùng daãn vaø söùc thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøi nhaéc laïi raèng: Caùc Giaùm Muïc ñöôïc goïi ñeå trôû neân "thaày daïy ñöùc tin, vò rao giaûng ñöùc caäy, vaø chöùng nhaân ñöùc aùi". Ngaøi khuyeân caùc vò chuû chaên lo laéng chaêm soùc caùc ôn keâu goïi linh muïc vaø tu doøng. Ñöùng tröôùc côn khuûng hoaûng xaõ hoäi vaø thieâng lieâng, hieän cuõng ñaõ lieân luïy caû Croatie nöõa, phöông phaùp ñieàu trò caàn chaáp nhaän laø cuûng coá tröôùc heát yù nghóa toân giaùo cuûa ñôøi soáng, vöøa giuùp ñôõ caùc gia ñình Coâng Giaùo trôû neân moät moâi tröôøng vaø tröôøng hoïc trong ñoù nhöõng giaù trò beàn bæ veà con ngöôøi vaø veà Phuùc AÂm ñöôïc thöïc haønh vaø ñöôïc thoâng truyeàn cho theá heä treû. ÑTC khoâng queân nhaéc laïi raèng: giôùi treû caàn ñeán nhöõng göông saùng huøng hoàn, giuùp hoï khoûi maát ñi caùc lyù töôûng, nhöõng lyù töôûng vuôït qua ñieàu nhaát thôøi vaø ngaãu nhieân; hoï caàn ñeán chöùng taù veà nhöõng cuoäc soáng ñöôïc thaàm nhuaàn ñöùc tin, ñeå côûi môû vaø höôùng nhìn veà nhöõng chaân trôøi roäng raõi hôn vaø daán thaân hôn.

ÑTC caên daën theâm: Sau thôøi kyø thöû thaùch, giôø ñaây caàn phaûi tænh thöùc, ñeå tieán treân con ñöôøng töï do trong söï toân troïng taát caû caùc quyeàn con nguôøi vaø caàn phaûi giuùp ñôõ caùc tín höõu Kitoâ hieåu raèng: vieäc ñoái thoaïi vaø ñöùc aùi ñaày tình thaàn xaây döïng, luoân luoân vöôït treân vieäc chæ trich phaù hoaïi. Nhöng cuõng coøn caàn phaûi coù moät daán thaân trung thaønh veà ñöùc tin vaø ñöùc aùi tích cöïc, nhaèm giuùp ích cho moïi ngöôøi, caùch rieâng caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi.

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC nhaéc ñeán söï coäng taùc giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc ñeå möu coâng ích cho moïi ngöôøi daân. Ngaøi quaû quyeát: söï coäng taùc laønh maïnh vaø höõu hieäu naøy dó nhieân phaûi ñöôïc coà voõ bôûi söï toân troïng nhau vaø bôûi söï hoøa hôïp vôùi nhau; söï coäng taùc naøy ñöôïc gia taêng, nhôø vaøo Thoûa ÖÙôc ñöôïc kyù keát môùi ñaây giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Croat.


Back to Radio Veritas Asia Home Page