ÑTC tieáp
caùc vò tham döï khoùa hoïc
do Toøa AÙn Giaûi toái cao toå chöùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï khoùa hoïc do Toøa AÙn Giaûi toái cao toå chöùc.

Vatican - 13.03.99 - Saùng thöù Baåy, 13/03/99, sau khi tieáp caùc Giaùm Muïc Croat, ÑTC tieáp 350 vò tham döï khoùa hoïc veà Toøa Trong, (nghóa laø veà khía caïnh phaùp lyù cuûa caùc vaán ñeà löông taâm) do Toøa AÙn Giaûi toái cao Toøa Thaùnh toå chöùc.

Toøa AÙn Giaûi toái cao - theo Toâng Hieán Pastor Bonus (Chuùa Chieân Laønh), ban haønh naêm 1988), noùi veà vieäc caûi toå Giaùo Trieàu Roma, laø Toøa AÙn sôû tröôøng veà caùc vaán ñeà cuûa Toøa Trong, duø khoâng coù tính caùch bí tích, vaø cuõng sôû tröôøng veà taát caû nhöõng gì lieân heä ñeán vieäc ban vaø xöû duïng caùc aân xaù.

Haèng naêm, Toøa AÙn Giaûi toå chöùc moät khoùa hoïc thích nghi cho caùc vò giaûi toäi taïi caùc Ñeàn Thôø caû cuûa Thaønh Roma, cho caùc Linh Muïc treû vaø cho caùc chuûng sinh chuaån bò laøm Linh Muïc.

Trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc vò tham döï khoùa hoïc, ÑTC nhaéc laïi nhöõng Giaùo Huaán neàn taûng cuûa Cuoán Saùch Giaùo Lyù môùi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà Bí Tích Hoøa Giaûi vaø ngaøi öôùc mong raèng Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000 tôùi ñaây, laø cô hoäi ñeå ñeán laõnh nhaän, vôùi tinh thaàn ñaïo ñöùc vaø bình thaûn, (laõnh nhaän) Bí Tích quan troïng naøy. ÑTC nhaéc laïi meänh leänh cuûa Chuùa Gieâsu cho caùc moân ñeä chieàu ngaøy Phuïc Sinh trong Nhaø Tieäc Ly: "Caùc con tha toäi cho ai thì nguôøi ñoù ñöôïc khoûi, vaø caùc con caàm buoäc ai, thì nguôøi ñoù bò caàm buoäc". Meänh leänh naøy chæ roõ yù muoán cuûa Thieân Chuùa: ñoù laø vieäc tha thöù toäi loãi vaø vieäc trôû laïi hoøa giaûi vôùi Ngöôøi phaûi qua trung gian cuûa Giaùo Hoäi.

ÑTC taùi khaúng ñònh caùch rieâng laø vieäc xöng thuù toäi loãi trong Bí Tích Hoøa Giaûi laø caàn thieát, ñeå ñöôïc ôn tha thöù, trong tröôøng hôïp phaïm toäi troïng töø khi ñaõ laõnh nhaän Pheùp Röûa Toäi veà sau. Moät vieäc aên naên saùm hoái cuõng coù theå tha thöù caùc toäi, mieãn laø coù söï doác quyeát seõ ñi xöng toäi trong Bí tích Hoøa giaûi, ngay khi coù theå. Sau khi ñaõ xöng toäi taäp theå trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, ñöông söï cuõng coøn bò buoäc phaûi xöng toäi rieâng, khi coù theå laøm ñöôïc.

Caùc toäi nheï cuõng coù theå ñöôïc tha ngoaøi vieäc xöng toäi trong Bí Tích Hoøa Giaûi; tuy nhieân, vieäc xöng caùc toäi nheï trong Bí Tích hoøa giaûi laø ñieàu cöïc kyø höõu ích. ÑTC noùi: "Vieäc xöng toäi thöôøng ñöôïc goïi laø vieäc laøm cuûa loøng "suøng ñaïo", laø tröôøng hoïc ñaøo taïo caùc vò ñaïi Thaùnh".

ÑTC ñaõ khoâng queân nhaéc laïi vaøi ñieåm quan troïng sau ñaây: Ñeå röôùc Thaùnh Theå caùch ñuùng luaät vaø sinh ích thieâng lieâng, thì ngöôøi yù thöùc roõ mình ñang maéc toäi troïng caàn phaûi ñi xöng toäi tröôùc trong Bí Tích Hoøa Giaûi. Roài vieäc hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa ñoøi hoûi vaø keøm theo vieäc hoøa giaûi vôùi anh chò em - Sau cuøng, trong vieäc tha toäi trong Bí Tích Hoøa Giaûi, loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vaø trung gian cuûa Giaùo Hoäi, ñem ñeán moät heä quaû quí baùu, laø ôn tha thöù caû hình phaït taïm ñôøi naøy cuûa toäi, nhôø qua vieäc laõnh nhaän aân xaù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page