Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines
choáng döï luaät hôïp thöùc hoùa ly dò

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines choáng döï luaät hôïp thöùc hoùa ly dò.

(Philippines Star 11/03/99) - Philippines (Manila) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines seõ khoâng bao giôø uûng hoä döï luaät hôïp thöùc hoùa ly dò, vaø seõ gaây aùp löïc maïnh leân phuû Toång Thoáng ñeå ngaên caún khoâng cho döï luaät naøy khoâng ñöôïc thoâng qua taïi Quoác Hoäi.

Daân bieåu Manuel Ortega laø taùc giaû cuûa döï luaät noùi treân vaø oâng döï tính seõ ñeä trình döï luaät cuûa mình ra tröôùc Quoác Hoäi. Nhieàu ñoàng nghieäp cuûa oâng taïi haï vieän vaø moät soá toå chöùc phuï nöõ cho bieát hoï uûng hoä vieäc hôïp thöùc hoùa ly dò taïi Philippines, quoác gia coù ñoâng daân soá Coâng Giaùo nhaát ôû AÙ Chaâu. Caùc toå chöùc phuï nöõ uûng hoä döï luaät naøy vì theo hoï, luaät cho pheùp ly dò seõ baûo veä caùc baø vôï khoûi bò choàng mình laïm duïng. Veà phaàn mình, daân bieåu Ortega laäp luaän raèng oâng khoâng thaáy coù ñieàu gì voâ luaân veà döï luaät cuûa oâng, oâng noùi nhö sau: "Ñieàu toâi muoán laø moïi ngöôøi bieát soáng thöïc teá. Taïi Philippines hieän giôø, khi ñeà caäp tôùi vaán ñeà hoân nhaân, ngöôøi ta chæ nghe toaøn laø ly thaân hoaëc laø huûy boû hoân phoái". Moät nöõ daân bieåu cuõng uûng hoä döï luaät ly dò baøy toû caûm nghó nhö sau: "Chuùng ta ñaõ coù luaät cho pheùp huûy boû hoân phoái, toâi nghó, chuùng ta ñang töï löøa doái chính mình neáu chuùng ta khoâng nhaän laø ly dò cuõng ñaõ hieän höõu roài. Theo toâi luaät hôïp thöùc hoùa ly dò seõ laø moät khí cuï baûo veä phuï nöõ vaø con caùi cuûa hoï".

Veà phaàn mình Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ phaûn öùng moät caùch maïnh meõ ñoái vôùi döï luaät ly dò. Phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc OÂng Pedro Quitorio ñaõ noùi nhö sau: "Tröôùc tieân, hoï muoán hôïp thöùc hoùa vieäc saùt haïi caùc baøo thai chöa ñöôïc sinh ra. Baây giôø, hoï muoán phaù huûy gia ñình baèng moät luaät cho pheùp ly dò. Quoác Hoäi seõ coøn nghó ra luaät naøo khaùc nöõa ñeå huûy haïi gia ñình?" Theo Ñöùc OÂng Quitorio, döï luaät ly dò seõ coù haïi hôn laø coù lôïi cho gia ñình vaø xaõ hoäi Philippines, ñoàng thôøi nhaán maïnh theâm raèng, ly dò hoaøn toaøn ñi ngöôïc laïi vôùi luaät cuûa Giaùo Hoäi. Neâu daãn keát quaû caùc cuoäc nghieân cöùu taïi nhöõng nöôùc cho pheùp caùc ñoâi vôï choàng ly dò, Ñöùc OÂng Quitorio cho bieát, con caùi cuûa caùc caëp vôï choàng ly dò laø nhöõng ñoái töôïng bò töôùc ñoaït moïi söï, luoân caû tình thöông vaø söï chaêm soùc cuûa cha meï. Luaät ly dò seõ khoâng laø moät bieän phaùp kyû luaät ñeå caùc ñoâi vôï choàng hôïp taùc sao cho giaây hoân phoái giöõa hai ngöôøi ñöôïc beàn vöõng, nhöng traùi laïi, luaät naøy seõ cung caáp cho caùc ñoâi vôï choàng moät con ñöôøng choïn löïa deã daøng, nhöng raát laø nguy haïi cho cuoäc hoân nhaân cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page