Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan
cöû haønh ngaøy chieán thaéng
cheá ñoä coïng saûn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan cöû haønh ngaøy chieán thaéng cheá ñoä coïng saûn.

Varsava [CNS 11/03/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan quyeát ñònh choïn ngaøy 19/10 haèng naêm laøm ngaøy Taï Ôn vì söï caùo chung cuûa cheá ñoä coïng saûn.

Ñöôïc bieát 19/10 laø ngaøy kyû nieäm Linh Muïc Jerzy Popieluszko, tuyeân uùy cuûa Coâng Ñoaøn Ñoaøn Keát, bò coâng an maät vuï cuûa cheá ñoä coïng saûn thuû tieâu.

Quyeát ñònh naøy ñaõ ñöôïc caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ba Lan thoâng qua trong moät phieân hoïp dieãn ra taïi Poznan trong nhöõng ngaøy vöøa qua.

Ñöùc cha Tadeusz Pieronek, chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà Thoûa Öôùc giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc, cho haõng thoâng taán Coâng Giaùo Ba Lan bieát raèng Ngaøy Taï Ôn naøy khoâng phaûi laø moät ngaøy nghæ leã hay moät ngaøy leã chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi. Nhöng ngaøi tuyeân boá raèng ñaây laø moät ngaøy ñeå nhôù laïi hoàng aân tuoân ñoã treân nhaân daân Ba lan vaø giaûi thoaùt hoï khoûi caûnh tuø ñaøy.

Moäi baûn tuyeân caùo cuûa Giaùo Hoäi cho bieát caùc Giaùo Phaän treân toaøn quoác seõ thieát laäp nhöõng nôi ñaëc bieät ñeå caûm taï Chuùa Quan Phoøng vì cuoäc chieán thaéng treân cheá ñoä coïng saûn. Tuyeân caùo cuõng keâu goïi caùc nöôùc ñaõ töøng mang aùch coïng saûn haõy tìm kieám söï hoøa giaûi.

Linh Muïc Popieluszko, ngöôøi ñaõ bò coâng an maät vuï saùt haïi ngaøy 19/10 naêm 1984, ñöôïc nhieàu nguôøi xem nhö moät vò anh huøng ñaõ daùm thaùch thöùc cheá ñoä coäng saûn Ba Lan. Thaùng Hai naêm 1997, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan ñaõ tieán haønh hoà sô xin phong Chaân Phöôùc cho vò Linh Muïc 37 tuoåi naøy.

Cho ñeán nay ñaõ coù khoaûng 13 trieäu ngöôøi trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc ñeán vieáng moä cuûa cha taïi nhaø thôø thaùnh Stanislaw Kostka ôû Varsava.


Back to Radio Veritas Asia Home Page