ÑTC tieáp
caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma
döï leã Phong Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma döï leã Phong Chaân Phöôùc.

Vatican - 8.03.99 - Saùng thöù Hai,muøng 8 thaùng 3/1999, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông Taây Ban Nha, Phaùp, Ñöùc ñeán Roma döï leã Phong Chaân Phöôùc cuûa 10 vò Ñaày Tôù Chuùa: 8 vò Töû Ñaïo Taây Ban Nha - moät linh muïc Doøng laø: Cha Nicola Barreù ngöôøi Phaùp, vaø moät Nöõ Giaùo Daân, ngöôøi Ñöùc, Anna Schaeffer.

Trong buoåi tieáp kieán chung naøy, ÑTC muoán giuùp caùc ñoaøn haønh höông suy tö veà leã nghi vaø veà göông thaùnh thieän cuûa caùc taân Chaân Phöôùc.

Tröôùc heát, noùi ñeán caùc Vò Töû Ñaïo Taây Ban Nha, bò xöû baén caùch ñaây hôn 60 naêm trong cuoäc noäi chieán giöõa hai phe Quoác Gia vaø Coäng Saûn taïi Taây Ban Nha, ÑTC nhaéc laïi kinh nghieäm ñaõ toân vinh söï löïa choïn cuûa caùc ngaøi: ñoù laø vieäc töû ñaïo, ñeå minh chöùng loøng trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ, vôùi Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi. Khi noùi ñeán söï kieän naøy, chuùng ta nghó ñeán ngay moät thaûm kòch kinh khuûng, nhöng ñoàng thôøi cuõng kyø dieäu: Kinh khuûng vì nhöõng baát coâng, nhöõng ñau khoå vaø vieäc ñoå maùu - vieäc töû ñaïo laø caên côù cuûa vieäc ñoå maùu naøy - vaø kyø dieäu, vì söï voâ toäi, saün saøng hieán thaân chòu khoå hình, vì chæ muoán noùi leân chaân lyù baát khuaát cuûa ñöùc tin. Trong boái caûnh naøy göông saùng cuûa caùc Tu Só Doøng Thaùnh Augustino vaø cuûa cha Manuel Martin Sierra, cha sôû Motril, tuy ñaõ cheát, nhöng vaãn coøn luoân luoân soáng, vaø hy sinh ñôøi soáng moãi ngaøy cho Thieân Chuùa vaø cho anh chò em mình.

Vôùi ñoaøn haønh höông Phaùp, ÑTC noùi veà Cha Nicola Barreù, moät nhaø giaùo duïc loãi laïc cuûa theá kyû 17. Chaân Phöôùc Nicola Barreù ñaõ bieát raèng: khoâng theå coù söï phong phuù nhaân baûn, neáu khoâng coù neàn giaùo duïc toát laønh; vaø cuõng khoâng coù tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa, neáu khoâng hoïc taäp veà loøng quaûng ñaïi. Coâng vieäc cuûa Cha Barreù laø moät lôøi ñaùp laïi cho söï khoán cöïc cuûa nhaân loaïi.

Ngoû lôøi rieâng vôùi caùc Nöõ Tu Doøng Chuùa Haøi Ñoàng, do Chaân Phöôùc Barreù saùng laäp, chuyeân lo veà giaùo duïc, ÑTC khuyeân nhö sau: "Trong khi hoaït ñoäng cho coâng vieäc giaùo huaán caùc treû em vaø caùc thanh thieáu nieân khoâng ñöôïc may maén, ñaëc suûng cuûa Vò Saùng Laäp Doøng chuùng con laø moät lôøi keâu goïi tham döï vaøo vieäc phaùt trieån nhaân baûn vaø thieâng lieâng cuûa taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho caùc con. Caùc con haõy tieáp tuïc coâng vieäc cuûa Cha Barreù caùch voâ vò lôïi, khieâm toán vaø phuù thaùc cho Chuùa. Caùc con hieäp löïc vôùi nhöõng ngöôøi ñang coá gaéng laøm cho Thieân Chuùa ñöôïc bieát ñeán vaø ñöôïc yeâu meán, vöøa coå voõ naâng cao con ngöôøi. Caùc Nöõ Tu thaân meán, cha khuyeán khích caùc con trung thaønh vôùi söù meänh giaùo duïc cuûa caùc con: söù meänh baét nguoàn töø tình yeâu thöông vaø vieäc chieâm nieäm veà Chuùa Kitoâ. Theo göông Cha Barreù, öôùc gì caùc con luoân luoân gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ, phuù thaùc hoaøn toaøn cho Ngöôøi vaø daãn ñöa giôùi treû veà vôùi Thieân Chuùa".

Vôùi ñoaøn haønh höông Ñöùc, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi hình aûnh cuûa ngöôøi ñoàng höông: coâ Anna Schaeffer, bieåu hieäu cuûa söï ñau khoå laâu daøi, ñaõ ñöôïc soáng moät caùch thaùnh thieän. Ñoái vôùi nhöõng ai hieän ñang soáng trong tình traïng bò beänh khoâng coøn hy voïng hoaëc bò lieät treân giöôøng beänh vôùi nhieàu ñau ñôùn, hay coøn phaûi gaùnh chòu nhöõng trang söû phöùc taïp maø ñôøi soáng ñaõ vieát ra cho hoï, thì söù ñieäp cuûa ngöôøi phuï nöõ mieàn Bavieøre naøy, moät con ngöôøi thuoäc veà thôøi ñaïi chuùng ta, (söù ñieäp naày) trôû neân moät an uûi vaø söï naâng ñôõ. Vaø ñieàu maø Chaân Phöôùc Anna Schaeffer ñaõ thöïc hieän ôû traàn gian naøy trong nhöõng naêm ñau yeáu, giôø ñaây ñöôïc hoaøn taát treân trôøi, baèng vieäc baàu cöû nôi Chuùa cho chuùng ta.

Sau nhöõng lôøi khuyeân nhuû töøng ñoaøn haønh höông baèng tieáng Taây Ban Nha, Phaùp, Ñöùc, ÑTC ñaõ keát thuùc baèng tieáng YÙ, vôùi nhöõng lôøi nhaén nhuû nhö sau: Öôùc gì chöùng taù cuûa caùc Chaân Phöôùc khuyeán khích vaø thuùc ñaåy taát caû cöông quyeát tieán ñi treân con ñöôøng trôû laïi vaø hoøa giaûi, vöøa noi theo göông caùc Chaân Phöôùc caùch trung thaønh, nhöõng Vò Thaùnh maø chuùng ta toân kính caùch rieâng hoâm nay ñaây. Laïy Ñöùc Maria, Nöõ vöông caùc Thaùnh vaø Nöõ Vöông Caùc Thaùnh Töû Ñaïo, xin baàu cöû cho chuùng con".


Back to Radio Veritas Asia Home Page