ÑTC tieáp caùc thaønh vieân
cuûa UÛy Ban Thoâng Tin
vaø saùng kieán veà Hoøa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban Thoâng Tin vaø saùng kieán veà Hoøa Bình.

Vatican - 5.03.99 - Saùng thöù Saùu, muøng 5 thaùng 3/1999, ÑTC tieáp caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban Thoâng Tin vaø saùng kieán veà Hoøa Bình (Comin: Il Comitato di informazione ed iniziative per la Pace) do giaùo sö Giovanni Conso, chuû tòch UÛy Ban höôùng daãn. Caùc thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi xöû duïng nhöõng sôû tröôøng rieâng cuûa mình ñeå phuïc vuï hoøa bình vaø ñeå tìm kieám nhöõng con ñöôøng töông xöùng nhaèm thöïc hieän söï coäng taùc giöõa con ngöôøi vaø giöõa caùc daân toäc vôùi nhau.

Trong dieãn vaên ñoïc cho UÛy Ban, ÑTC noùi: Öôùc voïng chaân thaønh tín ñeán hoøa bình, luoân luoân ñöôïc caûm thaáy nôi caùc daân toäc theá giôùi, lieân keát chaët cheõ vôùi vieäc thöïc hieän "moät soá ñieàu kieän thieát yeáu" nhö vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi; khoâng toân troïng caùc quyeàn naøy, thì khoâng theå traùnh khoûi vieäc gia taêng nhöõng maàm moáng baát oån, noåi loaïn vaø baïo ñoäng.

ÑTC noùi tieáp: Ñaây laø moät daán thaân ñaùng ca ngôïi, daán thaân ñöôïc theå hieän qua caùc ñöôøng loái ngoaïi giao ñuùng luùc, trong nhöõng boái caûnh nguy hieåm, vöøa ñem ñeán cho caùc vò traùch nhieäm caùc quoác gia ñang trong tranh chaáp, nhöõng tin töùc vaø nhöõng ñoùng goùp veà khoa hoïc vaø luaân lyù höõu ích cho vieäc giaûi quyeát coâng bình caùc vaán ñeà.

Noùi ñeán ñaây, ÑTC phaùc hoïa tình hình theá giôùi hieän nay. Trong thôøi ñaïi chuùng ta, tieán boâï khoa hoïc, chinh phuïc khoâng gian, söï deã daøng vaø nhanh choùng trong vieäc thoâng tin, vieäc hieåu bieát nhieàu hôn giöõa caùc daân toäc, vieäc suy suïp caùc yù thöùc heä ñaõ thoáng trò theá kyû 20 naøy vaø caùc tin töùc luoân luoân phöùc taïp hôn veà nhöõng thaûm kòch do caùc yù thöùc heä naøy gaây neân, (taát caû nhöõng yeáu toá treân) ñaõ laøm gia taêng nôi soá raát ñoâng daân chuùng, söï gheâ tôûm ñoái vôùi chieán tranh vaø gia taêng öôùc muoán saâu xa veà hoøa bình. ÑTC noùi: "Xeùt theo boái caûnh, caùc vuï tranh chaáp, tieác thay, hieän ñang gaây ñaãm maùu nhieàu mieàn cuûa traùi ñaát naøy, ñöôïc coi nhö laø moät söï xuùc phaïm ñeán phaåm giaù con ngöôøi vaø nhö moät veát thöông saâu roäng cho nhöõng öôùc voïng chính ñaùng cuûa con ngöôøi, nam cuõng nhö nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta". Theo ÑTC, ñaây laø taâm tình caàn phaûi ñöôïc nuoâi döôõng vaø khuyeán khích, bôûi vì nhöõng ñieàu kieän tröôùc tieân phaûi coù caàn thieát cho vieäc xaây döïng moät theá giôùi vaên minh vaø lieân ñôùi, chæ coù theå phaùt xuaát bôûi vieäc khöôùc töø moïi hình thöùc baïo ñoäng vaø bôûi vieäc thaønh thöïc tìm kieám moät cuoäc chung soáng, trong ñoù caùc moái quan heä veà söùc maïnh ñöôïc thay theá baèng noå löïc cuûa söï coäng taùc. Chæ coù vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi, quyeàn daân söï vaø chính trò, vaø caû quyeàn kinh teá, xaõ hoäi vaø vaên hoùa nöõa, trong tính caùch phoå quaùt vaø baát khaû chia li cuûa caùc quyeàn naøy, môùi coù theå coå voõ vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi hoøa bình vaø vieäc phaùt trieån toaøn dieän caùc quoác gia.

ÑTC khoâng queân nhaéc laïi nhöõng kinh nghieäm khuûng khieáp nhaân loaïi ñaõ phaûi soáng, taïi nhöõng nôi thuyeát voâ thaàn ñöôïc phoå bieán vaø aùp ñaët baèng vuõ löïc, ñeå nhaéc laïi raèng: töï do toân giaùo taïo neân ñieåm trung taâm cuûa caùc quyeàn con ngöôøi vaø ñoøi hoûi moät söï kính neå, toân troïng veà phía caù nhaân cuõng nhö veà phía Nhaø Nöôùc. Trong phaàn cuoái baøi dieãn vaên, ÑTC môøi goïi haõy gia taêng theâm maõi caùc dòp ñoái thoaïi vaø giaùo duïc veà hoøa bình, trong nhöõng boái caûnh khaùc nhau, vaø ñöøng ñeå mình thaát voïng bôûi nhöõng caûn trôû vaø khoù khaên khoâng theå traùnh ñöôïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page