ÑTC tieáp caùc vò tham döï
Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi.

Vatican - 4.03.99 - Saùng thöù Naêm, muøng 4 thaùng 3/1999, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Folley, chuû tòch Hoäi Ñoàng, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï buoåi tieáp kieán, tröôùc heát ÑTC ñaùnh giaù cao coâng vieäc cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäïi ñang laøm, ñeå giuùp yù thöùc hôn veà ñaëc tính cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, nhö laø "Naêm Ôn Thaùnh cuûa Thieân Chuùa" vaø ñeå baûo ñaûm raèng caùc leã nghi cöû haønh lieân heä ñeán Ñaïi Toaøn Xaù seõ ñöôïc phoå bieán saâu roäng vaø hieäu nghieäm heát söùc nôi daân chuùng, ngoõ haàu thoâng truyeàn söù ñieäp Saùm Hoái, Hy Voïng vaø Nieàm Vui cuûa bieán coá lòch söû naøy.

Veà vieäc coäng taùc giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng, ÑTC nhaán maïnh ñeán suy tö veà luaân lyù ñaïo ñöùc ñöôïc Giaùo Hoäi ñeà xöôùng leân; neáu khoâng coù suy tö naøy, theá giôùi truyeàn thoâng xaõ coù theå ñi ñeán vieäc chaáp nhaän vaø phoå bieán nhöõng phaûn giaù trò coù tính caùch phaù haïi. Vì theá, caùch ñaây moät naêm, sau vieäc tích cöïc ñoùn nhaän vaên kieän cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, noùi veà tính caùch ñaïo ñöùc luaân lyù cuûa quaûng caùo, thì ñieàu caàn khích leä laø taát caû haõy cuøng nhau soaïn moät vaên kieän ñeå laøm nhö "cuoán höôùng daãn luaân lyù ñaïo ñöùc" trong caùc laõnh vöïc cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi.

Ñaây laø moät thaùch ñoá cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, vì va chaïm ñeán moät laõnh vöïc trong ñoù nhöõng aùp löïc veà vaên hoùa vaø taøi chaùnh nhieàu khi coù theå laøm lu môø caùi nhìn luaân lyù, caùi nhìn ñaùng leõ phaûi höôùng daãn taát caû thöïc taïi vaø moái quan heä cuûa con ngöôøi. Do ñoù, ÑTC khuyeán khích nghieân cöùu "chieàu kích luaân lyù ñaïo ñöùc" trong vaên hoùa cuûa ngaønh truyeàn thoâng vaø quyeàn löïc cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng treân ñôøi soáng vaø treân xaõ hoäi caùch chung. ÑTC cuõng môøi goïi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng haõy coå voõ vieäc huaán luyeän höõu hieäu caùc ngöôøi Coâng Giaùo veà caùc phöông tieän truyeàn thoâng, ngoõ haàu coâng vieäc hoï laøm khoâng nhöõng coù tính caùch chuyeân nghieäp, maø coøn laø moät daán thaân laøm vieäc toâng ñoà nöõa.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi ñaõ dieãn ra trong noäi Thaønh Vatican töø ñaàu thaùng Ba 1999 vaø beá maïc hoâm thöù Naêm muøng 4 thaùng 3/1999, vôùi buoåi tieáp kieán vaø dieãn vaên cuûa ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page