ÑTC göûi söù ñieäp
cho Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng
taïi Hoa Kyø

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng taïi Hoa Kyø.

Vatican - 4.03.99 - "Vieäc löïa choïn beânh vöïc söï soáng khoâng phaûi laø moät söï chaáp nhaän rieâng tö, nhöng laø moät ñoøi hoûi neàn taûng cho moät xaõ hoäi coâng bình vaø luaân lyù hôn". Ñaây laø noäi dung söù ñieäp ÑTC göûi tôùi Ñöùc Hoàng Y Keeler, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Baltimore, chuû tòch UÛy Ban Baûo Veä Söï Soáng ('Pro Life) cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, nhaân dòp hoäi nghò cuûa Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng taïi Washington. Hoäi nghò ñöôïc toå chöùc taïi Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Hoa Kyø, veà ñeà taøi: "Ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh Thieân Chuùa, chuùng ta ñöôïc môøi goïi xaây döïng moät neàn vaên hoùa söï soáng". Hoäi nghò beá maïc vaøo thöù saùu 5.03.99.

Trong söù ñieäp ÑTC nhaéc laïi hai daán thaân: giaùo duïc vaø chính trò cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo, ñeå minh chöùng giaù trò söï soáng con nguôøi trong moät xaõ hoäi xem ra öa chuoäng neàn vaên hoùa söï cheát hôn. ÑTC vieát: "Chuùng ta ñang thaáy moät hieän töôïng laï kyø, bôûi vì nhöõng lôøi nhö: töï do, daân chuû, cheá ñoä ña hình thöùc, lyù trí vaø söï caûm thoâng... ñaõ bò boùp meùo theo nhöõng yù nghóa hoaøn toaøn xa laï vôùi nhöõng danh töø naøy. Thí duï: Söï Töï do ñöôïc taùch bieät ra khoûi chaân lyù, neàn daân chuû thì töø boû nhöõng giaù trò luaân lyù caàn thieát ñeán söï soáng coøn; lyù trí khöôùc vieäc tìm hieåu nhöõng chaân lyù naøo vuôït quaù kinh nghieäm con ngöôøi. Hôn nöõa - theo nhaän xeùt cuûa ÑTC, -- caùc quyeàn con ngöôøi luoân luoân ñöôïc nhaéc ñeán, nhöng quyeàn caên baûn hôn caû - laø quyeàn soáng - thì luoân luoân bò vi phaïm".

Ñöùng tröôùc tình traïng nhö vaäy, caùc tín höõu Kitoâ haõy daán thaân tröôùc heát trong vieäc hoïc hoûi giaùo lyù ôû moïi caáp baäc, ñeå beânh vöïc Tin Möøng söï soáng, trong coäng ñoàng giaùo hoäi. Vaø Noã löïc giaùo duïc naøy seõ daàn daàn môû ra nhöõng con ñöôøng môùi cho caùc ngöôøi Coâng Giaùo, ñeå gaây moät aûnh höôûng tích cöïc vaø coâng coäng treân quoác gia mình, maø khoâng caàn löu yù ñeán nhöõng quan nieäm sai laàm veà tính caùch li khai giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, nhöõng sai laàm nhaèm ñaåy lui caùi nhìn Kitoâ veà phaåm gía con ngöôøi vaøo laõnh vöïc cuûa caùc tín ngöôõng tö rieâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page