Daân soá Coâng Giaùo taïi Bosnia
bò giaûm suùt vì chieán tranh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Daân soá Coâng Giaùo taïi Bosnia bò giaûm suùt vì chieán tranh.

(Zenit 3/03/99) - Roma - Tha thöù laø yeáu toá caàn thieát ñeå huûy dieät söï döõ vaø kieán taïo nhöõng ñieàu kieän töông lai xöùng vôùi phaåm giaù con ngöôøi.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljic, Toång Giaùm Muïc Sarajevo, trong baøi thuyeát trình tröôùc caùc cöû toïa taïi nhaø thôø chaùnh toøa Gioan Laterano ôû Roma. Noùi tôùi cuoäc chieán tranh dieät chuûng taïi Bosnia-Herzegovina, keát thuùc daïo naêm 1996, trong ñoù ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ trôû thaønh naïn nhaân cuûa cuoäc thanh loïc chuûng toäc, Ñöùc Hoàng Y Puljic noùi nhö sau: "Hoøa bình khoâng khaùc gì hôn laø moät cuoäc soáng traät töï döïa treân coâng lyù. Maëc duø ngöôøi ta vaãn thöôøng nghe nhöõng tin töùc tieâu cöïc töø caùc phöông tieän truyeân thoâng, nhöng söï khao khaùt coâng lyù vaø tha thöù vaãn coøn ñoù, veà maët caù nhaân cuõng nhö trong xaõ hoäi. Söï khao khaùt naøy caàn phaûi ñöôïc hoã trôï vaø cuûng coá baèng söï cam keát veà maët toân giaùo, ñeå laøm cho Vöông Quoác cuûa Thieân Chuùa ñöôïc lôùn maïnh. Kyù öùc caàn phaûi ñöôïc taåy xoùa khoûi söï thuø gheùt vaø öôùc muoán traû haän. Toâi noùi leân ñieàu naøy trong tö caùch laø coâng daân cuûa moät quoác gia, maø töø muøa thu naêm 1991 ñeán naêm 1996, ñaõ phaûi gaùnh chòu nhöõng baùch haïi vaø baïo ñoäng chöa töøng nghe thaáy. Moät quoác gia nôi vaøo cuoái theá kyû 20, ñaùng tieác thay, traïi taäp trung xuaát hieän trôû laïi. Caû moät ñoaøn ngöôøi bò töôùc ñoaït ñaát ñai, nôi ñònh cö vaø luoân caû töông lai cuûa hoï, chæ vì baïo ñoäng. Vaø ngay caû ngaøy hoâm nay, hoï cuõng khoâng theå trôû veà queâ quaùn cuûa hoï, döôøng nhö ñang coù söï quyeát taâm cuûa ai ñoù, muoán xoùa saïch caên cöôùc toân giaùo vaø vaên hoùa cuûa nhöõng ngöôøi naøy. Toâi noùi leân ñieàu naøy trong tö caùch laø moät vò Giaùm Muïc, laøm coâng taùc phuïc vuï vì chaùnh nghóa cuûa Phuùc AÂm. Toâi noùi leân trong tö caùch laø moät vò chuû chaên cuûa giaùo hoäi trong moät quoác gia, nôi maø trong voøng moät thaäp nieân qua, ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ bò taøn saùt. Thaønh phoá Sarajevo cuûa toâi, trong thaäp nieân 40 coù 30% toång soá daân laø ngöôøi Coâng Giaùo. Ngaøy nay con soá naøy ñaõ giaûm xuoáng chæ coøn 10%. Tröôùc cuoäc chieán môùi keát thuùc, caû nöôùc coù 850 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, nhöng vì danh nghóa cuûa moät thöù coâng lyù giaû taïo, soá ngöôøi Coâng Giaùo nay chæ coøn coù 400 ngaøn."

Nhöõng gì ñöôïc vò Toång Giaùm Muïc Sarajevo noùi tôùi treân ñaây, aùm chæ tôùi soá ngöôøi Coâng Giaùo bò saùt haïi trong cuoäc tranh chaáp maø ngöôøi ta goïi laø moät cuoäc thanh loïc chuûng toäc taïi Bosnia Herzegovina dieãn ra töø naêm 1991 ñeán naêm 1996, vaø keát thuùc baèng moät thoûa öôùc hoøa bình, ñöôïc kyù keát vaø mang ra thi haønh döôùi söï giaùm saùt cuûa coäng ñoàng quoác teá. Ñeå thay ñoåi baàu khí haän thuø hieän nay, Ñöùc Hoàng Y Puljic cho raèng, con ñöôøng duy nhöùt caàn ñöôïc thöïc hieän laø moãi ngöôøi phaûi trao ñoåi vôùi nhau baèng lôøi cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc ñaëc tính hoùa bôûi loøng baùc aùi, vò tha vaø coâng lyù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page