Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
phuï traùch Giaùo Daân
keát thuùc chieàu thöù Ba 2.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân keát thuùc chieàu thöù Ba 2.03.99.

Vatican - 02.03.99 - Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân keát thuùc chieàu thöù Ba (2.03.99) sau boán ngaøy laøm vieäc chung quanh ñeà taøi: "Caùc tín höõu giaùo daân, nhöõng ngöôøi tuyeân xöng ñöùc tin trong theá giôùi ngaøy nay".

Trong buoåi tieáp kieán saùng thöù Hai (01.03.99) daønh cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp, ÑTC noùi ñeán "Nhöõng daáu hieäu cuûa Hy Voïng; nhöõng daáu hieäu naøy cho pheùp chuùng ta chôø ñôïi, tröôùc theàm Ngaøn Naêm thöù ba, moät "cuoäc hieån linh" (epifania) chín muøi vaø sinh nhieàu hoa traùi cuûa Haøng Giaùo Daân".

Sau ñaây laø caûm töôûng cuûa Baø Rosemary Goldie, nöõ döï thính Coâng Ñoàng Chung Vatican II vaø sau ñoù giöõ chöùc vuï phoù thöù kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, phaùt bieåu treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican, hoâm thöù Ba 02.03.99 nhö sau:

"Thaät khoù maø noùi leân ñöôïc nhöõng caûm töôûng: ñaây laø khoùa hoïp maø toâi theo doõi taát caû caùc giai ñoaïn, dó nhieân ñaây laø moät söùc soáng maïnh meõ ... ÑTC ñaõ laø vò coá vaán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Daân töø luùc thaønh laäp, trong luùc toâi laø phoù thö kyù.. Vì theá, trong thôøi kyø thí nghieäm, ngaøi ñaõ tham döï vaøo 10 naêm ñaàu hoaït ñoäng cuûa cô quan naøy, daán thaân tröôùc heát trong vieäc rao giaûng Tin Möøng: moät daán thaân ñöôïc ÑTC quan taâm ñeán caùch rieâng..."

Nhieàu laàn ÑTC coâng nhaän nôi haøng giaùo daân nhöõng daáu hieäu cuûa Ngaøy Leã Hieän Xuoáng môùi, do Coâng Ñoàng loan baùo; trong caùc daáu hieäu naøy coù vieäc taùi khaùm phaù vaø ñaùnh giaù cao caùc aân hueä vaø caùc ñaëc suûng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, nhö ngaøi ñaõ noùi leân hoâm qua trong buoåi tieáp kieán. Caùc ñaëc suûng gôïi leân ñaø thuùc ñaåy môùi trong vieäc rao giaûng Tin Möøng.

Trong caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn naøy coù maáy vò laø ngöôøi saùng laäp caùc Phong Traøo Giaùo Daân, nhö Chiara Lubic, saùng laäp Phong Traøo Toå AÁm (Focolare) --- Andrea Riccardi, saùng laäp Coäng Ñoàng Sant’Egidio - Kiko Arguello, Phong Traøo Taân Döï Toøng. Kiko Arguello phaùt bieåu treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican nhö sau: "Ñieàu quan troïng laø con ngöôøi yù thöùc mình ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh Thieân Chuùa. Baûn tính Thieân Chuùa bieåu loä nôi Chuùa Kitoâ, chòu ñoùng ñinh, cheát vaø soáng laïi, laøm theá giôùi ngaïc nhieân vôùi luaät tình yeâu, ñoái vôùi caû ngöôøi thuø ñòch nöõa. Tình yeâu naøy höôùng daãn vaø laøm cho moïi söï trôû neân môùi meû. Trong dieãn vaên hoâm qua, ÑTC môøi goïi caùc ngöôøi giaùo daân haõy daán thaân tích cöïc trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø ÑTC toû ra yeâu thöông vaø tín nhieäm nhieàu nôi ngöôøi giaùo daân".


Back to Radio Veritas Asia Home Page