ÑTC tieáp
caùc vò tham döï khoùa hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
phuï traùch giaùo daân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân.

Vatican - 01.03.99 - Luùc 11:45 saùng thöù Hai, muøng 1 thaùng 3/1999, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo Daân, do Ñöùc HoàngY James Stafford chuû tòch, höôùng daãn. Khoùa hoïp ñöôïc khai maïc saùng thöù Baåy vöøa qua, 27.02.99, veà ñeà taøi: "Caùc tín höõu Kitoâ, nhöõng ngöôøi tuyeân xöng Ñöùc Tin trong theá giôùi ngaøy nay". Khoùa hoïp ñöôïc beá maïc vaøo chieàu thöù Ba moàng 2 thaùng 3/1999.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï, ÑTC môøi goïi caùc tín höõu giaùo daân haõy "kieåm thaûo löông taâm" tröôùc theàm cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, veà nhöõng daán thaân cuûa Bí Tích Röûa Toäi vaø Theâm Söùc, ñeå coù theå böôùc qua Cöûa Thaùnh cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, ñöôïc thaám nhuaàn trong chaân lyù vaø trong söï thaùnh thieän cuûa caùc moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Nhaéc laïi ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp, ÑTC nhaán maïnh raèng: Ñaây laø taát caû moät chöông trình soáng: Chöông trình naøy heä taïi ôû vieäc trôû neân nhöõng ngöôøi tuyeân xöng ñöùc tin baèng lôøi noùi vaø vieäc laøm. Ñaây laø moät lôøi môøi goïi quan phoøng cuûa Thieân Chuùa tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba , moät thôøi kyø thuaän tieän, trong ñoù taát caû Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi ñaët mình caùch khieâm toán tröôùc maët Chuùa, kieåm ñieåm löông taâm, ñeå thaønh thöïc trôû veà vaø ñöôïc tröôûng thaønh trong ñôøi soáng gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ trong söï thaùnh thieän vaø trong chaân lyù cuûa chöùng taù ñöùc tin ñích thöïc.

Vôùi moãi moät tín höõu Kitoâ, ÑTC ñöa ra nhöõng caâu hoûi neàn taûng ñeå kieåm ñieåm laïi veà ñôøi soáng ñoâi baïn, gia ñình, chuyeân nghieäp, veà daán thaân xaõ hoäi vaø chính trò, theo caùc nguyeân taéc Phuùc AÂm vaø giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi, veà söï ñoùng goùp vaøo vieäc xaây döïng nhöõng hình thöùc soáng xöùng ñaùng hôn vôùi con ngöôøi, veà vieäc hoäi nhaäp Phuùc AÂm vaøo giöõa nhöõng thay ñoåi lôùn lao hieän nay.

Vieäc kieåm ñieåm löông taâm naøy khoâng theå khoâng lieân heä ñeán vieäc chaáp nhaän Coâng Ñoàng Vatican II. Cuøng vôùi Coâng Ñoàng, chuùng ta ñaõ caûm nghieäm "ôn thaùnh cuûa moät Leã Hieän Xuoáng môùi" vaø bieát bao daáu hieäu hy voïng khaùc nöõa. Trong caùc daáu hieäu naøy, ÑTC nhaéc laïi vieäc khaùm phaù vaø ñaùnh giaù cao caùc ñaëc suûng, ñaø tieán môùi cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng, vai troø tích cöïc cuûa ngöôøi giaùo daân trong coäng ñoàng Kitoâ vaø daán thaân cuûa ngöôøi giaùo daân trong xaõ hoäi. Tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, taát caû nhöõng daáu hieäu naøy cho pheùp chuùng ta chôø ñôïi "moät cuoäc hieån linh" (Epifania) tröôûng haønh vaø mang laïi nhieàu hoa traùi cuûa Haøng Giaùo Daân.

Nhöng, ñoàng thôøi ÑTC cuõng cuõng ñaët ra moät soá caâu hoûi sau ñaây: Sao chuùng ta laïi khoâng bieát raèng: coù raát nhieàu tín huõu queân ñi nhöõng daán thaân cuûa Pheùp Röûa Toäi ñaõ laõnh nhaän. Tieác thay, hoï soáng trong laõnh ñaïm, vöøa ñoàng loõa vôùi theá giôùi bò tuïc hoùa ngaøy nay? Taïi Sao chuùng ta coù theå yeân laëng veà nhöõng tín höõu nhö vaäy, nhöõng ngöôøi, cho duø vaãn hoaït ñoäng theo kieåu caùch cuûa hoï trong caùc coäng ñoàng giaùo hoäi, laïi nghe theo nhöõng ñeà nghò, nhöõng thuùc ñaåy cuûa Thuyeát töông ñoái, tieâu bieåu cuûa neàn vaên hoùa ngaøy nay, vaø khoâng muoán chaáp nhaän giaùo huaán tín lyù vaø luaân lyù cuûa Giaùo Hoäi? Ñaây laø nhöõng caâu hoûi, caùc tín höõu Kitoâ khoâng theå traùnh neù trong vieäc kieåm thaûo löông taâm hoï.

Trong phaàn cuoái baøi dieãn vaên, ÑTC quaû quyeát raèng: "Theá giôùi ngaøy nay caàn ñeán chöùng taù cuûa nhöõng ngöôøi môùi, nam cuõng nhö nöõ, bieát duøng lôøi noùi vaø haønh ñoäng ñeå laøm cho Chuùa Kitoâ ñöôïc hieän dieän maïnh meõ moãi ngaøy moãi theâm. Chính Ngöôøi laø "vieân ñaù goùc töôøng cuûa vieäc xaây döïng moät neàn vaên minh nhaân ñaïo hôn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page