Cuoäc hoïp baùo
trình baøy veà
"Theû ngöôøi haønh höông"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy veà "Theû ngöôøi haønh höông".

Vatican - 26.02.99. Saùng thöù Saùu, 26/02/99, taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Cha Crescenzio Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, ñaõ trình baøy vôùi giôùi baùo chí veà "Theû ngöôøi Haønh Höông" (La Carta del Pellegrino).

Theû ngöôøi haønh höông Laø moät phöông tieän ñeåø giuùp cho ngöôøi haønh höông soáng caùch toát ñeïp heát söùc chieàu kích thieâng lieâng cuûa Ñaïi Toaøn Xaù vaø höôùng daãn ngöôøi haønh höông trong con ñöôøng tieán ñeán hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em mình.

Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu naøy, Theû Ngöôøi Haønh Höông trôû neân nhö phöông tieän haàu nhö caàn thieát, ñeå ngöôøi haønh höông coù theå soáng nhöõng giôø phuùt thieâng lieâng caùch bình thaûn vaø chaéc chaén, khoâng bò laïc loõng bôûi bieát bao tình hình vaø nhöõng baát ngôø, coù theå laøm maát söï yeân tónh cuûa taâm hoàn. Thöïc söï , Theû Ngöôøi Haønh Höông, giuùp phoái hôïp vaø ñieàu haønh vieäc tham döï cuûa khoaûng 30 trieäu khaùch haønh höông, ñeán kính vieáng Roma, trong suoát caû Naêm Thaùnh 2000.

Theû ngöôøi haønh höông, ñöôïc in khoaûng 12 trieäu baûn, baûo ñaûm cho ngöôøi haønh höông, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñeán töø nôi xa, ñöôïc söï chaéc chaén tham döï vaøo caùc bieán coá ñaõ ñöôïc ghi trong Cuoán Lòch Ñaïi Toaøn Xaù, nhaát laø cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC vaø vieäc cöû haønh caùc leã nghi phuïng vuï trong caùc Ñeàn Thôø, nhaø thôø vaø Hang Toaïi Ñaïo ôû Roma, gioáng nhö vieäc giöõ choå, tröôùc khi leân xe löûa.

Tuy taám theû naày laø moät söï caàn thieát treân bình dieän toå chöùc, nhöng ñieàu naày khoâng coù nghóa laø: neáu khoâng coù Theû, thì ngöôøi haønh höông seõ khoâng theå tham döï caùc buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC hay caùc buoåi cöû haønh Naêm Thaùnh.

Trong "Theû Nguôøi Haønh Höông" coù ghi taát caû nhöõng döõ kieän veà söùc khoûe cuûa ngöôøi haønh höông, döõ kieän baûo hieåm vaø nhöõng döõ kieän lieân heä ñeán nhöõng bieán coá maø ngöôøi haønh höông muoán tham döï, vaø nhöõng chi tieát lieân quan ñeán khaùch saïn vaø vieäc aên uoáng taïi Roma. Theû ngöôøi haønh höông coøn coù giaù trò ñeå xöû duïng caùc phöông tieän chuyeân chôû trong Thaønh phoá Roma, caùc xe Bus hoaëc xe Ñieän. Treân phöông dieän naày, thì Theû Nguôøi Haønh Höông coù theå ñöôïc xem nhö laø Theû Traû Tieàn Tröôùc, ñeå traùnh vieäc chôø ñôïi mua veù vaø nhöõng khoù khaên trong vieäc di chuyeån, nhaát laø trong naêm 2000, coù nhieàu khaùch ñeán Roma. Trong thôøi gian ñoù, caùc xe chôû haønh khaùch vaø caùc xe tö ñeán Roma, bò giôùi haïn nhieàu khi vaøo trong thaønh Phoá Roma; vì theá caùc du khaùch phaûi xöû duïng caùc phöông tieän chuyeân chôû coâng coäng. Ngoaøi ra, vôùi Theû Ngöôøi Haønh Höông, du khaùch ñeán Roma coøn ñöôïc höôûng nhieàu tieän lôïi khaùc, nhö goïi ñieän thoaïi, ñöôïc giaõm traû tieàn mua haøng. Coù nhieàu loaïi Theû coù giaù trò khaùc nhau, töø 10 ñeán 50 ngaøn tieàn YÙ, töùc khoaûng töø 6 ñeán 30 Myõ kim.


Back to Radio Veritas Asia Home Page