Cuoäc gaëp gôõ quoác teá
caùc tuyeân uùy Haøng Khoâng daân söï
taïi Budapest

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc tuyeân uùy Haøng Khoâng daân söï taïi Budapest.

Budapest - 23.02.99. Cuoäc gaëp gôõ quoác teá do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hungari coå voõ vôùi söï coäng taùc cuûa Vaên phoøng Chaâu AÂu cuûa caùc Tuyeân UÙy Coâng Giaùo trong ngaønh Haøng Khoâng daân söï, ñöôïc khai maïc chieàu thöù Ba 23 thaùng 2/1999 taïi Budapest, thuû ñoâ Hungari. Tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy coù caùc vò tuyeân uùy cuûa 10 quoác gia Chaâu AÂu, trong soá naøy coù Ba Lan, Hungari vaø Nga.

Ñeà taøi hoïc hoûi: "Caùc Nha Tuyeân UÙy Coâng Giaùo taïi Phi Caûng cuûa Chaâu AÂu tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba".

Muïc tieâu tröôùc heát laø duyeät laïi nhöõng quyeát ñònh cuûa Hoäi Nghò laàn tröôùc ñöôïc toå chöùc taïi Varsovie naêm 1996: thaønh laäp Hoäi Chaâu AÂu caùc Tuyeân UÙy Coâng Giaùo; hoäi ñaõ ñöôïc thaønh laäp naêm 1997; keá ñeán laø taêng cöôøng vieäc thoâng tin giöõa caùc tuyeân uùy taïi caùc phi caûng qua trung gian moät baûn thoâng tin taïi moãi phi caûng treân bình dieän quoác gia vaø trong caùc nha tuyeân uùy khaùc nhau treân bình dieän quoác teá; vaø cuoái cuøng taêng cöôøng söï coäng taùc giöõa caùc nha tuyeân uùy hieän coù vaø uûng hoä maïnh meõ caùc nha tuyeân uùy cuûa caùc phi caûng môùi thaønh laäp, caùch rieâng taïi caùc quoác gia Ñoâng AÂu.

Trong cuoäc gaëp gôõ laàn naøy, caùc vò tham döï seõ thaûo luaän nhaát laø ñeà taøi chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000 taïi caùc phi caûng. Cuoäc thaûo luaän seõ xoay quanh caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa bieán coáâ lòch söû quan troïng naøy: cuoäc haønh höông cuûa caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi phi caûng; söï coäng taùc vôùi caùc ngöôøi höôùng daãn du lòch vaø haønh höông; vieäc ñoùn tieáp caùc ngöôøi haønh höông taïi caùc phi caûng; vieäc lieân luïy vaø tham döï cuûa Mass-media vaøo vieäc chuaån bò nhaân söï vaø caùc haønh khaùch cuûa phi caûng.

Tröôùc khi leân ñöôøng tham döï cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc tuyeân uùy phi caûng Chaâu AÂu, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fumio Hamao, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc ngöôøi di daân vaø du haønh, tuyeân boá treân ñaøi phaùt thanh Vatican nhö sau:

"Naêm 1996 trong cuoäc hoïp maët thöù nhaát taïi Varsovie, caùc vò tuyeân uùy ñaõ baøy toû yù muoán toå chöùc cuoäc hoïp maët thöù hai taïi Budapest, ñeå khaùnh thaønh nhaø nguyeän môùi cuûa Phi Caûng, luùc ñoù ñöôïc döï tính xaây caát. Veà cuoäc gaëp gôõ Budapest, chuùng toâi seõ ñöôïc thaáy söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc vò tuyeân uùy Taây AÂu; söï tham döï naøy laø moät daáu hieäu vaø moät söï bieåu loä tình lieân ñôùi huynh ñeä ñoái vôùi Nha Tuyeân UÙy ñòa phöông.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hamao noùi tieáp raèng: Vieäc gaëp nhau tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba vaø cuûa Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000 khuyeán khích caùc vò tuyeân uùy ñaåy maïnh coâng vieäc chuaån bò ñeå cöû haønh bieán coá vó ñaïi naøy. Caùc phi caûng seõ coù moät vai troø quan troïng nhö nhöõng trung taâm qua laïi vaø ñoùn tieáp caùc nguôøi haønh höông. Chaúng haïn nhö taïi phi caûng Fiumicino (ôû Roma) moãi naêm coù khoaûng 20 trieäu haønh khaùch qua laïi. Trong Naêm Thaùnh con soá naøy seõ taêng leân nhieàu. Caùc phi caûng cuõng phaûi saün saøng ñeå choïn loïc caùc khaùch du lòch tieán veà Thaùnh Ñòa, veà Loä Ñöùc vaø Fatima v.v.. Chuùng toâi öôùc mong cuoäc Hoäi Thaûo taïi Budapest coù theå taêng cöôøng tình baïn vaø söï coäng taùc giöõa caùc vò tuyeân uùy Chaâu AÂu vaø laø lôøi môøi goïi thieát laäp caùc nha tuyeân uùy môùi taïi caùc phi caûng cuûa caùc thaønh phoá lôùn Chaâu AÂu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page