Quan Nieäm cuûa ÑHY Basil Hume
veà xaõ hoäi con ngöôøi
trong ngaøn naêm thöù ba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quan Nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y Basil Hume veà xaõ hoäi con ngöôøi trong ngaøn naêm thöù ba.

Tin LuaânÑoân (CNS 23/02/99) - Haõng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, trong aán baûn ñöôïc phoå bieán ngaøy thöù Ba 23 thaùng 2/1999, ñaõ phoå bieán quan nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y George Basil HUME, Toång Giaùm Muïc Westminster, Anh Quoác, veà xaõ hoäi con ngöôøi trong Ngaøn Naêm Thöù ba saép ñeán. Theo haõng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø (CNS), thì Ñöùc Hoàng Y Basil Hume ñaõ trình baøy quan nieäm cuûa mình veà xaõ hoäi con ngöôøi trong baøi vieát ñaêng trong Nhaät Baùo coù teân goïi laø Ñieän Tín Haèng Ngaøy (The Daily Telegraph), soá phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 2/1999. Ñöùc Hoàng Y Hume cho raèng vieäc cöû haønh naêm 2000 laø moät cô hoäi ñeå suy nghó veà xaõ hoäi chuùng ta ñang soáng vöøa ñoàng thôøi döï ñoaùn veà töông lai saép ñeán. Tröôùc heát, Ñöùc Hoàng Y nhaän ñònh veà ñaëc ñieåm cuûa xaõ hoäi hieän taïi nhö sau: "Khoâng phaûi taát caû moïi vieäc ñeàu toát ñeïp. Moät xaõ hoäi maø trong ñoù caùc thaønh phaàn khoâng coù moät quan nieäm chung veà ñieàu gì laø nhaân baûn, vaø khoâng chia seõ nhöõng nguyeân taéc luaân lyù chung, thì xaõ hoäi ñoù ñang coù nguy cô bò tan raû. Chuùng ta ñang tieán nhanh treân treân con ñöôøng ñi ñeán moät xaõ hoäi nhö vaäy. Caàn phaûi coù nhöõng thay ñoåi".

Nhìn ñeán töông lai, Ñöùc Hoàng Y ñeà nghò 10 ñieåm ñeå suy nghó vaø haøng ñoäng, vöøa noùi leân nhöõng ñöôøng neùt ñaëc bieät cuûa xaõ hoäi con nguôøi trong ngaøn naêm thöù ba saép ñeán. Theo Ñöùc Hoàng Y George Basil Hume, thì xaõ hoäi con ngöôøi trong ngaøn naêm thöù ba, caàn coù 10 ñaëc ñieåm nhö sau:

Ñoù laø 10 ñaëc dieåm cuûa xaõ hoäi con ngöôøi trong ngaøn naêm môùi theo quan nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y George Basil Hume. Lieàn sau khi ñaõ phoå bieán quan nieäm treân nhaät baùo The Daily Telegraph, soá phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 2/1999, thì sang ngaøy 18 thaùng 2/1999, khi ñöôïc ñaøi BBC phoûng vaán, Ñöùc Hoàng Y George Basil Hume cho bieát raèng: Ngaøi yù thöùc roõ laø khoâng phaûi taát caû 10 ñieåm neâu treân seõ ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän. Tuy nhieân, ngaøi trình baøy quan ñieåm trong 10 ñieåm, vôùi coá yù khôi leân nhöõng thaûo luaän veà vaán ñeà xaõ hoäi töông lai. Ñöùc Hoàng Y Hume noùi: "Muïc tieâu coù theå laø nhaèm thay ñoåi caùc taâm trí. Chuùng ta haõy baét ñaàu suy nghó khaùc, vaø chuùng ta seõ baét ñaàu haønh ñoäng moät caùch khaùc."


Back to Radio Veritas Asia Home Page