Möøng ngaøy Thoûa ÖÙôc
choáng caùc loaïi mìn gieát ngöôøi coù hieäu löïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Möøng ngaøy Thoûa ÖÙôc choáng caùc loaïi mìn gieát ngöôøi coù hieäu löïc.

Roma - 22.02.99 - Ngaøy moàng moät thaùng ba tôùi ñaây (1999), ngaøy kyû nieäm moät naêm thoûa öôùc choáng caùc loaïi mìn ñöôïc kyù keát taïi Ottawa naêm 1998 vaø ñöôïc quoác hoäi cuûa nhieàu nöôùc pheâ chuaån, taát caû caùc quaû chuoâng treân thaùp caùc nhaø thôøi taïi YÙ, Phaùp, Bæ, AÙo, Ñöùc, Ñan Maïch, Naõ Uy, Thuïy Ñieån, Anh, Canada, Colombia vaø Nam Phi... seõ ñoàng vang leân laàn thöù nhaát keå töø ngaøy chaám döùt ñeä nhò theá chieán 1939-1945, ñeå möøng Thoûa Öôùc loaïi boû caùc loaïi mìn gieát ngöôøi, baét ñaàu coù hieäu löïc. Ñaây laø cô hoäi thuaän tieän ñeå nhaéc laïi daán thaân cuûa moïi ngöôøi trong vieäc giaûi thoaùt theá giôùi khoûi tai hoaï mìn gieát ngöôøi vaø cuõng ñeå huy ñoäng söï chuù yù cuûa quaàn chuùng vaø caùc nhaø caàm quyeàn veà vaán ñeà quan troïng naøy, ñaõ gaây neân bieát bao naïn nhaân. Moät ñieàu raát khích leä laø caùc giaùo phaän, caùc giaùo xöù, caùc ñoaøn theå, caùc nhoùm vaø caùc cô quan khaùc nhau cuûa Phong Traøo töï nguyeän ñang toå chöùc nhöõng ngaøy "Nhaäy caûm hoùa" dö luaän quaàn chuùng vaøo nhöõng ngaøy thöù Baåy 27, Chuùa Nhaät 28 thaùng 2 vaø moàng moät thaùng ba tôùi ñaây. Vieäc höôûng öùng saùng kieán treân laø raát ñaùng phuïc, taïi YÙ cuõng nhö taïi caùc nöôùc khaùc. Taïi YÙ, caùc Trung Taâm Truyeàn Giaùo vaø nhieàu hoäi Caritas giaùo phaän, theo lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, ñang ñaùp laïi moät caùch haêng haùi chieán dòch choáng mìn gieát ngöôøi. Haõng thoâng taán truyeàn giaùo Misna ñaõ keâu goïi nhö sau: Baïn haõy yeâu caàu giaùo phaän, giaùo xöù, thò xaõ, tröôøng hoïc cuûa baïn... ñaùp laïi saùng kieán "Nhaïy Caûm Hoùa" treân, baèng vieäc keùo chuoâng möøng ngaøy thoûa öôùc choáng mìn gieát ngöôøi baét ñaàu coù hieäu löïc, vaøo luùc ñoàng hoà ñieåm 12 giôø tröa, ñeå cuøng vôùi toaøn theá giôùi möøng bieán coá quan troïng naøy vaø ñeå uûng hoä taát caû nhöõng ngöôøi ñang chaáp nhaän nguy hieåm tính maïng ñeå thaùo gôõ caùc mìn raûi raéc khaép nôi, vaø ñeå ngöôøi daân voâ toäi ñöôïc soáng trong bình an vaø phaùt trieån, ñoàng thôøi cuõng ñeå toû tình lieân ñôùi vôùi taát caû caùc naïn nhaân ñaõ chieán ñaáu vaát vaû ñeå loaïi boû thöù vuõ khí voâ nhaân ñaïo naøy. Trong dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, cuõng göûi moät thö cho Baø Barbara Laveggio, ngöôøi phoái hôïp toaøn quoác Italia cuûa Chieán Dòch loaïi boû caùc loaïi mìn gieát ngöôøi. Baø naày laø ngöôøi ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng Nobel veà Hoøa bình naêm 1997). Thoâng thö, Ñöùc Hoàng Y ca ngôïi nhöõng daán thaân cuûa Chieán dòch vaø caàu chuùc nhieàu thaønh coâng trong chieán dòch "Nhaäy caûm hoùa" dö luaän quaàn chuùng, khoâng nhöõng taïi YÙ, nhöng taïi caû Chaâu AÂu nöõa, trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây, ñeå möøng ngaøy baét ñaàu thi haønh Thoûa Öôùc Ottawa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page