ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Ghana ñeán Roma
vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Ghana ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh.

Vatican - 20.02.99. Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh (Ad Limina) cuûa caùc Giaùm Muïc Ghana ñaõ keát thuùc saùng thöù Baåy, 20 thaùng 2/1999, baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung trong Ñeàn Vatican. Tröôùc khi gaëp chung caùc Giaùm Muïc, ÑTC coøn tieáp baåy vò chöa ñöôïc tieáp rieâng trong nhöõng ngaøy tröôùc ñaây. Thöù Saùu 19.02.99, ngaøi ñaõ tieáp rieâng ba vò. Nhö vaäy taát caû 20 Giaùm Muïc Ghana ñaõ ñöôïc gaëp rieâng ÑTC, tröôùc buoåi tieáp kieán chung.

Trong dieãn vaên trao cho caùc Giaùm Muïc Ghana, tröôùc heát ÑTC nhaéc ñeán vieäc quaûn trò ngay thaúng vaø lieâm khieát nhöõng sinh hoaït coâng coäng. Ngaøi quaû quyeát raèng: Ñaây laø moät ñieàu thieát yeáu ñeå laøm naãy sinh vaø phaùt trieån neàn hoøa bình vaø coâng baèng trong Luïc Ñòa Chaâu Phi. Nhöõng tranh chaáp, nhöõng ganh ñua veà chuûng toäc, thaät laø nhöõng göông muø, nhaát laø khi noù xaåy ñeán trong ñôøi soáng cuûa caùc giaùo xöù, hoaëc laøm hö haïi tình huynh ñeä giöõa caùc linh muïc. Veà vaán ñeà muïc vuï, ÑTC nhaán maïnh ñeán nhöõng ñieàu caên baûn, nhö vieäc huaán luyeän ngöôøi giaùo daân, vieäc hoäi nhaäp Tin Möøng vaøo ñôøi soáng, vieäc ñoái thoaïi lieân toân. ÑTC baøy toû söï haøi loøng veà tình hình chung cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông: nhieàu ôn keâu goïi vaø trong nhöõng naêm vöøa qua Toøa Thaùnh ñaõ coù theå laäp theâm ñöôïc saùu Giaùo Phaän môùi. Vôùi lôøi nhöõng lôøi tha thieát, ÑTC môøi goïi caùc Giaùm Muïc Ghana haõy löu yù caùch rieâng ñeán vaán ñeà huaán luyeän caùc linh muïc töông lai. Ngaøi noùi nhö sau: "Vieäc huaán luyeän naøy phaûi heát söùc chu ñaùo ñeán ñoä laøm cho caùc linh muïc saün saøng loaïi ra ngoaøi nhöõng tham voïng traàn theá vaø saün saøng ñem chaân lyù Phuùc AÂm ñeán cho moïi ngöôøi". ÑTC noùi theâm: "Linh muïc phaûi laø moät y só cuûa caùc linh hoàn. Taøi naêng, vieäc huaán luyeän, caùc ñöùc tính cuûa linh muïc phaûi ñöôïc xöû duïng caùch ñöùng ñaén, baèng vieäc ñaët luoân luoân tröôùc maét ñaëc aân voâ giaù, ñöôïc Thieân Chuùa ban rieâng cho Linh Muïc, laø ñaëc aân "haønh ñoäng nhö Chuùa Kitoâ thöù hai" (AlterChristus).

Ghana laø moät quoác gia nhoû beù naèm veà phía Taây Chaâu Phi, giaùp Ñaïi Taây Döông. Dieän tích goàm 240 ngaøn caây soá vuoâng. Daân cö khoaûng 18 trieäu, trong ñoù ña soá laø tín höõu Kitoâ: 52% (goàm chung Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø Chính Thoáng); 13% Hoài Giaùo vaø phaàn coøn laïi khoaûng 35% theo caùc toân giaùo truyeàn thoáng toân thôø caùc thaàn linh. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc chia thaønh 3 Giaùo Tænh vaø 13 Giaùo Phaän.

Ghana tröôùc ñaây laø thuoäc ñòa Anh Quoác, trôû neân ñoäc laäp naêm 1957 vaø thuoäc Khoái Lieân Hieäp Anh. Sau nhieàu cuoäc ñaûo chính, vôùi Hieán Phaùp môùi naêm 1992, tình hình chính trò Ghana hieän nay xem ra ñöôïc oån ñònh; nhöng naïn tham nhöõng, tranh chaáp chuûng toäc vaãn coøn laø nhöõng lo ngaïi cho töông lai Ghana. Ghana laø sinh quaùn cuûa Tieán Só Kofi Annan, Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoàc.

Vatican 16/02/99 - Saùng thöù Ba 16.02.99, ÑTC ñaõ tieáp theâm 5 vò Giaùm Muïc Ghana ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Tröôùc ñoù, saùng thöù Hai, nhö chuùng toâi ñaõ loan tin, ÑTC ñaõ tieáp 5 vò. Toång Soá Giaùm Muïc Ghana hieän nay laø 20 vò. 10 vò khaùc seõ ñöôïc ÑTC tieáp trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây. Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc Giaùm Muïc Ghana seõ ñöôïc keát thuùc baèng Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi vaø buoåi tieáp kieán chung, vôùi baøi dieãn vaên veà nhöõng chæ daãn muïc vuï vaø truyeàn giaùo caàn thi haønh.

Vatican 15/02/99 - Saùng thöù Hai, 15/02/99, sau buoåi tieáp kieán phaùi ñoaøn Ñaïi Keát Hoa Kyø, ÑTC tieáp 5 Giaùm Muïc Ghana ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh (Ad limina). Ngöôøi Coâng Giaùo taïi Ghana (mieàn Trung-Taây Phi Chaâu) khoaûng hôn 2 trieäu trong soá 18 trieäu daân cö, ñöôïc chia thaønh 18 giaùo phaän vôùi 244 giaùo xöù, döôùi söï höôùng daãn muïc vuï cuûa 20 Giaùm Muïc, vaø söï coäng taùc cuûa hôn 800 Linh Muïc, 775 Nöõ Tu vaø 4 ngaøn Giaùo Lyù Vieân. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ghana ñieàu khieån 3,500 tröôøng hoïc vôùi hôn nöûa trieäu hoïc sinh, thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau. Ngoaøi ra, Giaùo Hoäi coøn coù khoaûng 300 toå chöùc cöùu trôï xaõ hoäi.

Sau caùc Giaùm Muïc Ghana, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Serafino de Souza Ferreira e Silva, Giaùm Muïc Giaùo Phaän Leiria-Fatima, nôi coù Ñeàn Thaùnh thôøi danh kính Ñöùc Meï hieän ra vôùi ba treû em muïc ñoàng trong khoaûng thôøi gian töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 naêm 1917.


Back to Radio Veritas Asia Home Page