ÑTC tieáp
caùc tham döï vieân Hoäi Nghò quoác gia
haèng naêm cuûa UNITAlSI

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Hoäi Nghò quoác gia haèng naêm cuûa UNITAlSI.

Vatican - 20.02.99 - Luùc 11:45 phuùt tröa thöù Baûy, 20 thaùng 2/1999, beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC ñaõ tieáp caùc tham döï vieân Ñaïi Hoäi quoác gia haèng naêm cuûa Lieân Hieäp Chuyeân Chôû caùc beänh nhaân ñeán Loä Ñöùc vaø caùc ñeàn thaùnh quoác teá khaùc. (UNITALSI: Unione Italiana del Trasporto degli Ammalati a Lourdes e nei Santuari Internazionali). Ñaïi Hoäi ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi Vatican. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï, tröôùc heát ÑTC ca ngôïi coâng vieäc aâm thaàm, nhöng ñaày quaûng ñaïi cuûa Lieân Hieäp, ñeå möu ích cho bieát bao nguôøi bò thöû thaùch nôi theå xaùc cuõng nhö trong tinh thaàn. ÑTC goïi caùc hoäi vieân cuûa Lieân Hieäp laø nhöõng ngöôøi Samaritani cuûa thôøi ñaïi môùi. Ngaøi nhaán maïnh raèng: nhöõng bieán chuyeån nhanh choùng vaø nhöõng thaùch ñoá cuûa xaõ hoäi ngaøy nay, khoâng ñöôïc laøm cho caùc hoäi vieân töø boû nhöõng ñoøi hoûi vaø tinh thaàn ñaõ thuùc ñaåy vieäc thaønh laäp vaø phaùt trieån caùch laï luøng cuûa Hieäp Hoäi Chuyeân Chôû caùc Beänh Nhaân haønh höông Loä Ñöùc (UNITALSI). ÑTC coøn noùi theâm nhö sau: "Tình thöông yeâu huynh ñeä vaø ñaày lo laéng, ñöôïc nuoâi döôõng haèng ngaøy baèng lôøi caàu nguyeän, vaø ñöôïc bieåu loä nôi thaùi ñoä ñaët caùc beänh nhaân vaøo trung taâm cuûa moïi coá gaéng phuïc vuï; khuoân maët cuûa Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh ñöôïc phaûn chieáu nôi caùc beänh nhaân; vaø, trong söï ñau khoå cuûa hoï, caùc beänh nhaân coù theå nhaän ra daáu hieäu maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa Cha ñoái vôùi vieäc cöùu roãi theá gian". Trong phaàn keát thuùc dieãn vaên, ÑTC noùi: "Treân loä trình vó ñaïi cuûa Daân Chuùa tieán veà Ñaïi Toaøn Xaù, caùc ngöôøi löõ haønh cuûa ñau khoå, ñi tìm tröôùc heát vaø nhaát laø Chuùa Kitoâ, "AÙnh saùng thaät soi cho moïi ngöôøi".

Lieân Hieäp Chuyeân Chôû caùc Beänh Nhaân (UNITALSI) ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây gaàn 100 naêm vôùi muïc ñích chuyeân chôû caùc beänh nhaân haønh höông Loä Ñöùc vaø caùc Ñeàn Thaùnh quoàc teá. Ñaây laø moät chöùng taù cuûa ñöùc aùi, ñem ñeán cho caùc beänh nhaân cô hoäi soáng kinh nghieäm saâu xa cuûa cuoäc haønh höông taïi caùc Ñeàn Thaùnh kính Ñöùc Maria, baèng vieäc naâng ñôõ hoï trong ñöùc tin vaø ñöùc caäy, nhaát laø trong nhöõng luùc söï ñau khoå ñeø naëng treân ñôøi soáng cuûa hoï. UNITALSI ñöôïc phoå bieán vaø hoaït ñoäng trong taát caû caùc Giaùo Phaän YÙ, huy ñoäng caùc linh muïc, baùc só, y taù, caùc ngöôøi laøm vieäc töø thieän, nhöõng keû khieâng vaùc, caùc ngöôøi theo beänh nhaân vaø caùc töï nguyeän vieân. Moãi naêm Lieân Hieäp ñaõ coù theå chuyeân chôû ñeán caùc Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï hôn 300 ngaøn beänh nhaân, trong soá naøy coù 100 ngaøn ñeán Loä Ñöùc, vaø caùc ñeàn thaùnh khaùc, nhö Loreto taïi Italia, Fatima beân Boà Ñaøo Nha, vaø taïi Banneux, Bæ Quoác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page