Nhöõng môùi laï
trong Cuoán Nieân Giaùm 1999
cuûa Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng môùi laï trong Cuoán Nieân Giaùm 1999 cuûa Toøa Thaùnh.

Vatican - 20.02.99 - Saùng thöù Baåy 20.02.99, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vaø Linh Muïc Vittorio Formenti, phuï traùch Vaên Phoøng Thoáng Keâ cuûa Giaùo Hoäi, ñaõ trình leân ÑTC Cuoán Nieân Giaùm naêm 1999 cuûa Toøa Thaùnh. Hieän dieän trong buoåi leã naøy coøn coù caùc nhaân vieân coäng taùc cuûa Vaên Phoøng Thoáng Keâ vaø cuûa Ban Soaïn Thaûo vaø AÁn Loaùt Cuoán Nieân Giaùm môùi.

Trong Cuoán Nieân Giaùm 1999, coù nhöõng môùi laï sau ñaây:


Back to Radio Veritas Asia Home Page