Vaøi neùt veà
chieán dòch Muøa Chay 1999
cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà chieán dòch Muøa Chay 1999 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazile.

(CNS 19/2/99) - Vôùi chuû ñeà "Khoâng coù vieäc laøm .. taïi sao vaäy?", Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil vöøa khai maïc chieán dòch muøa chay naêm 1999, keâu goïi Chính Phuû haõy ñoåi môùi nhöõng ñöôøng loái kinh teá vaø coù bieän phaùp naâng ñôõ nhöõng anh chò em lao ñoäng bò thaát nghieäp caøng ngaøy caøng gia taêng.

Ñöùc Cha Raymundo Damasceno Assis, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Brasilia, kieâm Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazile, nhaän ñònh raèng kieåu maãu kinh teá taân-töï do ñang taïo theâm naïn thaát nghieäp vaø laøm taêng möùc tieàn lôøi leân quaù cao; vaø ñieàu naày giôùi haïn vieäc vay tieàn vaø ñaàu tö. Ñöùc Cha noùi: "Chuùng ta caàn phaûi suy tö veà kieåu maãu kinh teá naày, ñöôïc goïi laø "chuû nghóa taân töï do"; ñaây laø moät kieåu maãu nhaèm ñaët nhöõng lôïi nhuaän vaø thò tröôøng taøi chaùnh leân laøm tieâu chuaån duy nhaát ñeå ñaùnh giaù xaõ hoäi, maø boû queân nhöõng con ngöôøi cuï theå."

Brazile hieän phaûi ñöông ñaàu vôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá traàm troïng nhaát, do bôûi vieäc ñoàng tieàn vöøa bò phaù giaù cho ñeán 40%. Theo moät nghieân cöùu cuûa Hoïc Vieän Brazil veà Ñòa Lyù vaø Thoáng Keâ, thì töø naêm 1994 ñeán nay, naïn thaát nghieäp ñaõ gia taêng baèng hai, töø 3.4% vaøo naêm 1994 leân ñeán 7.6% vaøo naêm 1998. Vaø theo ñaø gia taêng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay, thì ngöôøi ta döï ñoaùn laø trong naêm 1999 naày, tæ leä ngöôøi bò thaát nghieäp seõ gia taêng leân hôn 10%.

Vì theá trong Chieán Dòch Muøa Chay naêm 1999, Caùc Giaùm Muïc Brazile ñaõ ñeà nghò vaøi bieän phaùp quan troïng nhö sau: giaõm bôùt tuaàn leã laøm vieäc, loaïi boû vieäc laøm theâm giôø vaø ñaåy maïnh thöïc hieän chöông trình caûi caùch ruoäng ñaát nhanh hôn nöõa. Caùc Giaùm Muïc Brazile cuõng ñeà nghò nhöõng ai laøm ra nhieàu tieàn vaø coù nhieàu cuûa caûi, thì phaûi ñoùng thueá nhieàu hôn.

Caùch rieâng trong noäi boä coäng ñoaøn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, caùc Giaùm Muïc ñeà nghò cöù naêm gia ñình coù coâng aên vieäc laøm thì ñöùng ra baûo trôï cho moät gia ñình bò thaát nghieäp. Treân bình dieän quoác gia, caùc Giaùm Muïc Brazile nhaán maïnh ñeán nhu caàu phaûi tìm ra giaûi phaùp cho vaán ñeà nôï nöôùc ngoaøi. Ñöùc Cha Assis ñaõ noùi nhö sau: "Vieäc xoùa boû hay tha nôï nöôùc ngoaøi, nhö ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ gôïi yù, coù theå taïo ra nhöõng laõnh vöïc môùi cho coâng aên vieäc laøm."

Trong caùc chöông trình haønh ñoäng ñöôïc ñeà ra trong chieán dòch Muøa Chay naêm 1999, caùc Giaùm Muïc Brazile daønh öu tieân cho vaán ñeà giaûi quyeát naïn thaát nghieäp. Caùc ngaøi quyeát ñònh laø soá tieàn xin ñöôïc trong taát caû caùc Chuùa Nhaät Muøa Chay, seõ ñöôïc duøng ñeå taøi trôï cho nhöõng döï aùn choáng laïi naïn thaát nghieäp. Caàn phaûi lo giaûi quyeát vaán ñeà naày, bôûi vì noù gaây haïi cho phaåm giaù con ngöôøi, gaây haïi gia ñình vaø coäng ñoaøn, vöøa ñoàng thôøi laø nguyeân nhaân chính cho nhöõng caêng thaúng xaõ hoäi vaø naïn baïo löïc.

Trong söù ñieäp nhaân ngaøy khai maïc Chieán Dòch Muøa Chay naêm 1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Claudio Hummes, Toång Giaùm Muïc Sao Paolo, ñaõ giaûi thích theâm raèng: "Lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, xin tha toaøn phaàn hay baùn phaàn tieàn nôï nöôùc ngoaøi, laø moät lôøi keâu goïi döïa treân lyù do toân giaùo. Giaùo Hoäi khoâng coù moät laäp tröôøng chính thöùc veà nhöõng theå thöùc ñeå thöïc hieän vieäc tha nôï, bôûi vì ñaây khoâng phaûi laø laõnh vöïc chuyeân moân cuûa Giaùo Hoäi. Ñieàu roõ raøng laø Giaùo Hoäi, nhaát laø nhöõng ngöôøi giaùo daân, phaûi daán thaân thay ñoåi heä thoáng kinh teá toaøn caàu hieän nay, ñeå xaây döïng moät neàn vaên hoùa vaø moät neàn kinh teá cuûa tình lieân ñôùi vaø söï coâng baèng."

Môùi ñaây haõng cheá taïo Xe hôi Volkswagen taïi Brazile ñaõ kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi nghieäp ñoaøn coâng nhaân laøm vieäc trong haõng. Theo hôïp ñoàng naày, thì Haõng Volkswagen cam keát seõ khoâng sa thaûy coâng nhaân, vaø ñaùp laïi caùc coâng nhaân ñoàng yù laøm vieäc ít giôø hôn vaø nhaän tieàn löông ít hôn. Vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Claudio Hummes cuûa Sao Paolo cho ñaây laø moät thí duï cuï theå cho thaáy nhö theá naøo tình lieân ñôùi vaø ñoái thoaïi ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng xaõ hoäi. Moãi beân, chuû cuõng nhö thôï, chaáp nhaän ngoài laïi ñoái thoaïi vaø hy sinh khoâng ñoøi hoûi nhöõng ñieàu thaùi quaù.

Ñoù laø vaøi chi tieát veà Chieán Dòch Muøa Chay naêm 1999 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazile.


Back to Radio Veritas Asia Home Page