ÑTC gaëp
caùc Linh Muïc Giaùo Phaän Roma
ñaàu Muøa Chay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC gaëp caùc Linh Muïc Giaùo Phaän Roma ñaàu Muøa Chay.

Vatican - 18.02.99 - Saùng thöù Naêm 18.02.99, cuõng nhö moïi naêm vaøo ñaàu Muøa Chay, ÑTC gaëp caùc Linh Muïc vaø Thaày Saùu vónh vieãn cuûa Giaùo Phaän Roma, Giaùo Phaän cuûa chính ÑTC.

Theo truyeàn thoáng töø laâu, vaøo ñaàu Muøa Chay, caùc vò Giaùo Hoaøng vaãn coù thoùi quen ñoïc baøi dieãn vaên cho caùc cha sôû vaø caùc vò giaûi toäi trong boán Ñeàn Thôø caû cuûa Roma. Nhöng Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ daàn daàn thay ñoåi kieåu caùch gaëp gôõ naøy thaønh moät cuoäc ñoái thoaïi, hoïc hoûi kinh nghieäm veà muïc vuï. Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC, khoâng nhöõng caùc cha sôû ñöôïc môøi tham döï, nhöng caû caùc cha phoù vaø caùc Thaày Saùu vónh vieãn nöõa. Nghóa laø taát caù caùc vò coù nhieäm vuï coäng taùc vôùi giaùm muïc trong vieäc coi soùc caùc tín höõu trong Giaùo Phaän. Trong cuoäc gaëp gôõ ÑTC xin caùc linh muïc töï do phaùt bieåu yù kieán vaø trình baøy nhöõng kinh nghieäm, nhöõng khoù khaên gaëp trong muïc vuï, trong caùc moâi tröôøng khaùc nhau, ñeå cuøng hoïc hoûi laãn nhau, ñeå phong phuù theâm vaø nhaát laø ñeå cuøng nhau tìm nhöõng giaûi phaùp thích hôïp.

Trong dieãn vaên laàn gaëp gôõ hoâm thöù Naêm 18/02/99, ÑTC noùi ñeán nhöõng naêm chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù trong Giaùo Phaän Roma, ñaõ ñöôïc khôûi söï töø ba naêm nay baèng chieán dòch ñöôïc goïi laø Tuaàn Ñaïi Phuùc (Missione cittadina). Nhöõng tuaàn ñaïi phuùc naêm nay, naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò gaàn cho Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, ñöôïc taäp trung vaøo "caùc moâi tröôøng cuûa ñôøi soáng, vaø cuûa vieäc laøm". Ngaøy moàng 8 thaùng 12 naêm 1998 vöøa qua, ÑTC ñaõ göûi moät böùc thö cho taát caû nhöõng ai "sinh soáng, hoaït ñoäng vaø laøm vieäc taïi Roma".

Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC saùng thöù Naêm, nhieàu linh muïc ñaõ phaùt bieåu yù kieán vaø noùi leân nhöõng kinh nghieäm trong caùc moâi tröôøng vaø boái caûnh khaùc nhau, nhö taïi caùc beänh vieän: nôi ñaây caùc tuyeân uùy hieän nay cuõng ñöôïc söï höôûng öùng vaø coäng taùc cuûa caùc toå chöùc nghieäp ñoaøn, hoaëc trong vieäc giaûng daïy giaùo lyù taïi caùc tröôøng cao hoïc: cô hoäi raát thuaän tieän ñeå gaëp gôõ giôùi treû... nhöng ñaây cuõng laø moät moâi tröôøng coù nhieàu khoù khaên, do naïn giaùo phaùi lan traøn vaø vì theá, vieäc muïc vuï trôû neân raát teá nhò.. khaùc haún vôùi vieäc "truyeàn giaùo" nôi caùc gia ñình cuûa naêm tröôùc ñaây.

Quyeát ñònh ñem toaøn nghò löïc cuûa nhöõng Tuaàn Ñaïi Phuùc thaønh phoá "vaøo nhöõng nôi laøm vieäc",-- nhöõng nôi thöôøng troán traùnh, vaø coù khi thuø ñòch nöõa, tröôùc nhöõng coá gaéng cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng,---(quyeát ñònh ñoù) laø quyeát ñònh thieát yeáu, vaø khoâng deã daøng. ÑTC noùi: ngaøi yù thöùc roõ raøng raèngñaây laø: moät coâng vieäc ñoøi thôøi gian laâu daøi, nhöng ngaøi tín nhieäm vaøo khaû naêng xaâm nhaäp cuûa söù ñieäp Tin Möøng. ÑTC noùi: "Caùc moâi tröôøng cuûa vieäc laøm, trong moät soá tröôøng hôïp, ñaõ bò tuïc hoùa naëng neà vaø vieäc noùi ñeán Thieân Chuùa vaø rao giaûng Chuùa Gieâsu Kitoâ coù theå trôû neân khoù khaên vaø bò coi nhö khoâng hôïp thôøi.... Nhöng, trong thöïc teá, Thieân Chuùa khoâng bao giôø laø ngöôøi xa laï; Chuùa Kitoâ khoâng bao giôø vaéng maët ..-". Trong nhöõng moâi tröôøng naøy, söù meänh ñem Chuùa ñeán, thöôøng ñöôïc phuù thaùc cho ngöôøi giaùo daân; hoï phaûi trôû neân men trong boät, muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian. Vì theá ÑTC môøi goïi hoï trôû neân nhöõng nhaø truyeàn giaùo can ñaûm vaø chöùng nhaân trung thaønh cuûa Tin Möøng trong caùc moâi tröôøng hoï laøm vieäc, trong caùc laõnh vöïc hoï hoaït ñoäng: chính trò, kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa... Duø ñoù laø coâng vieäc phuø hôïp vôi ngöôøi giaùo daân sinh soáng vaø laøm vieäc trong caùc moâi tröôøng traàn theá khaùc nhau, nhöng ÑTC caên daën caùc linh muïc vaø thaày phoù teá raèng: "Boån phaän chuùng ta: nhöõng ngöôøi ñaõ laõnh nhaän chöùc thaùnh, ñoái vôùi hình thöùc "truyeàn giaùo" baèng Tuaàn Ñaïi Phuùc naày, khoâng phaûi chæ giôùi haïn vaøo nhöõng gì chuùng ta coù theå laøm caùch tröïc tieáp, baèng hoaït ñoäng trong töøng moâi tröôøng. Moãi ngöôøi trong chuùng ta, duø khoâng ñöôïc trao traùch nhieäm veà toâng ñoà moâi tröôøng, vaãn coù boån phaän caên baûn naøy laø trôû neân nhöõng keû huaán luyeän: qua boån phaän naøy moãi ngöôøi trong chuùng ta coù theå vaø phaûi chuaån bò vaø naâng ñôõ caùc tín höõu giaùo daân, ñöôïc goïi minh chöùng Chuùa Kitoâ trong moïi hoaøn caûnh cuûa ñôøi soáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page