ÑTC tieáp
taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Hungari
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Hungari trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 08.02.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Hai, muøng 8 thaùng 2/1999, ÑTC ñaõ tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Hungari, tieán só Pal Tar, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù sinh naêm 1931, coù gia ñình vaø hai ngöôøi con. OÂng ñaäu tieán só naêm 1958, taïi Hoïc Vieän Cao Ñaúng Veà Thöông Maïi (Ecole des HautesEtudesCommerciales) ôûParis. Naêm 1969 oâng ñaäu tieán só taïi Hoïc Vieän Chính Trò (Institut d’Etudes Politiques) cuõng taïi Paris.

Töø naêm 1961 ñeán 1991, oâng laø coâng chöùc caáp cao cuûa Ngaân Haøng Quoác Gia Paris vaø giuõ nhöûng chöùc vuï quan troïng sau ñaây: Toång Giaùm Ñoác Ngaân haøng quoác gia Paris taïi Burxelles - Phoù Giaùm Ñoác Ngaân Haøng naøy taïi Hoàng Koâng - Giaùm Ñoác Ngaân Haøng quoác gia Paris taïi Los Angeles - Toång Giaùm Ñoác taïi Houston vaø phoù Giaùm Ñoác taïi Paris. Ngoaøi ra oâng coøn giöõ chöùc vuï Coá Vaán rieâng cuûa Thuû Töôùng Jozsef Antali (1990 - 91) vaø sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Söù Hungari taïi Hoa Kyø. Töø naêm 1994 tôùi nay, oâng laø Chuû Tòch Quó Lajos Batthyany".

Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù Hungari, ÑTC gôïi laïi nguoàn goác toân giaùo, vaên hoùa vaø nhaân baûn ñaõ giuùp Hungari ra khoûi côn thöû thaùch laâu daøi, roài ngaøi nhaán maïnh ñeán vai troø thieát yeáu cuûa gia ñình "neàn taûng cuûa xaõ hoäi vaø ñeàn thaùnh cuûa söï soáng". Trong cô hoäi thuaän tieän naøy, ÑTC nhaéc laïi cho caùc tín höõu Kitoâ vaø cho taát caû moïi ngöôøi thieän chí giaù trò ñaàu tieân cuûa moãi söï soáng con ngöôøi, caùch rieâng söï soáng cuûa treû seõ sinh ra. Veà ñieåm naøy, ÑTC nhaéc laïi raèng vieäc huûy dieät con ngöôøi yeáu ñuoái hôn, laø moät vi phaïm ñeán quyeàn soáng cuûa moãi moät con ngöôøi. Vì theá ngaøi caàu chuùc: "theå cheá gia ñình trôû neân trung taâm cuûa caùc lo laéng cuûa caùc vò traùch nhieäm veà ñôøi soáng coâng coäng vaø caàu chuùc moãi moät ñoâi baïn coù nhöõng phöông theá ñeå ñoùn nhaän vaø giaùo duïc con caùi, ñöôïc Thieân Chuùa ban cho vaø trao phoù cho vieäc chaêm soùc cuûa hoï".

Veà vieäc chieám laïi ñöôïc töï do, ÑTC noùi: Ngaøi raát nhaäy caûm tröôùc nhöõng coá gaéng cuûa Nhaø Caàm Quyeàn Hungari ñeå ñem ñeán cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhöõng phöông tieän caàn thieát nhaèm baûo ñaûm vieäc thöïc hieän söù meänh thieâng lieâng vaø vieäc lo laéng ñeán caùc tín höõu cuûa mình, nhaát laø baèng vieäc trao traû laïi caùc taøi saûn ñaõ bò töôùc loät caùch baát coâng.

Trong daán thaân cuûa Giaùo Hoäi ñeå coäng taùc vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi luoân luoân coâng bình vaø lieân ñôùi hôn, ÑTC nhaéc laïi caùch rieâng vieäc giuùp ñôõ caùc ngöôøi ít may maén hôn vaø vieäc huaán luyeän giôùi treû, baèng vieäc giaùo huaán taïi caùc tröôøng coâng vaø tö vaø baèng vieäc giaùo duïc veà caùc giaù trò thieâng lieâng, luaân lyù, nhaân ñaïo vaø daân söï.

Trong caùc vò Thaùnh vaø Anh Huøng cuûa Hungari, ÑTC nhaéc ñeán Ñöùc Giaùm Muïc Vilmos Apor, töû ñaïo, ñaõ ñöôïc chính ngaøi toân phong leân baäc Chaân Phöôùc thaùng 11 naêm 1997 vaø Ñöùc Coá Hoàng Y Jozsef Mindszenty "Vò chuû chaên nhieät thaønh, vò beânh vöïc can ñaûm ñöùc tin vaø töï do cuûa daân toäc Hungari".

Noùi ñeán nhöõng coá gaéng cuûa daân toäc Hungari ñeå tìm laïi coâng lyù vaø hoøa bình trong noäi boä vaø trong moái bang giao vôùi caùc quoác gia laân caän, Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi: "Coâng vieäc xaây döïng Ñaïi Chaâu AÂu ñoøi daán thaân cuûa moïi ngöôøi ñeå phaùt trieån tình huynh ñeä ñích thöïc". Vì theá, trong hoøa ñoàng caùc daân toäc, caàn phaûi coù söï toân troïng caùc nhoùm thieåu soá, ñeå tính caùch ñaëc thuø cuûa caùc nhoùm naøy ñöôïc coâng nhaän bôûi coäng ñoàng quoác gia vaø quoác teá vaø ñeå caùc nhoùm naøy coù theå ñem ñeán söï ñoùng goùp tích cöïc vaøo vieäc xaây döïng quoác gia nôi hoï ñang sinh soáng. Roài ngaøi noùi theâm: Toøa Thaùnh khoâng ngöøng beânh vöïc quyeàn cuûa moïi daân toäc vaø Toøa Thaùnh vui möøng veà caùc coá gaéng ñaõ thöïc hieän ñeå tieán ñeán söï hieäp nhaát trong vieäc toân troïng "caên cöôùc vaên hoùa rieâng cuûa moãi moät daân toäc vaø trong söï hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc".

Trong dieãn vaên trình thö uûy nhieäm, Taân Ñaïi Söù nhaéc laïi hai chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Hungari: thaùng 8 naêm 1991, luùc ngöôøi lính sau cuøng cuûa quoác gia chieám ñoùng vöøa ra ñi vaø thaùng 9 naêm 1996, ñeå kyû nieäm 1000 naêm thaønh laäp Ñan Vieän Pannonhalma, roài leã Phong Chaân Phöôùc cho Ñöùc Cha Vilmos Apor, thaùng 11 naêm 1997 taïi Roma: caû ba bieán coá naøy gaây xuùc ñoäng maïnh meõ vaø ñeå laïi nhöõng aán töôïng saâu xa, ñaày hy voïng cho töông lai Hungari.


Back to Radio Veritas Asia Home Page