ÑTC tieáp
UÛy Ban Haønh Chính Thò Xaõ Roma
dòp Ñaàu Naêm môùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp UÛy Ban Haønh Chính Thò Xaõ Roma dòp Ñaàu Naêm môùi.

Vatican - 06.02.99 - Saùng thöù Baåy, muøng 6 thaùng 2/1999, ÑTC tieáp UÛy Ban Haønh Chính Thò Xaõ Roma, do oâng Francesco Rutelli, Thò Tröôûng höôùng daãn. Theo chöông trình ñaõ aán ñònh tröôùc ñoù, thì ÑTC tieáp UÛy Ban haønh Chính Roma dòp Ñaàu Naêm môùi vaøo thöù Baåy 30 thaùng Gieâng 1999; nhöng vì ngaøi bò caûm laïnh, neân buoåi tieáp kieán ñaõ ñöôïc dôøi laïi cho ñeán thöù Baûy vöøa qua, muøng 6 thaùng 2/1999. Trong dieãn vaên ñaùp töø OÂng Thò Tröôûng, ÑTC löu yù ñeán maáy ñieåm quan troïng vaø gay nhieàu lo laéng cho ngaøi: Gia Ñình - Giôùi Treû vaø caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi trong Thaønh Phoá Roma. Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi: "Cuõng nhö taïi caùc thaønh phoá lôùn khaùc, taïi ñaây giaây lieân keát gia ñình tieác thay nhaän ñöôïc söï naâng ñôõ moãi ngaøy moãi ít ñi trong boái caûnh xaõ hoäi phöùc taïp ngaøy nay, vì hoï bò coi nhö voâ danh vaø soáng trong caûnh coâ ñôn maø hieän nhieàu gia ñình ñang gaëp phaûi. Ñieàu quan troïng laø ñöøng ñeå hoï bò coâ ñôn trong vieäc ñoái phoù vôùi nhöõng ñieàu kieän thieáu thoán nghieâm troïng vaø gaây lo ngaïi". ÑTC yeâu caàu söï daán thaân cuûa caùc nhaø caàm quyeàn, ñeå baûo ñaûm, nhaát laø cho caùc gia ñình treû, nhöõng ñieàu kieän cuï theå, ñeå tieán ñeán moät ñôøi soáng gia ñình laønh maïnh, khôûi söï töø vaán ñeà nhaø ôû, cuõng nhö caùc cô caáu ñoùn nhaän treû em sinh ra, tröôøng hoïc vaø caùc dòch vuï xaõ hoäi. Ñieåm khaùc nöõa, ÑTC keâu goïi haõy chuù yù ñeán giôùi treû, vöøa coå voõ taát caû nhöõng saùng kieán nhaèm ñem ñeán cho hoï "nhöõng khoaûng roäng", ñuû ñeå bieåu loä nhaân caùch cuûa hoï. ÑTC môøi goïi huy ñoäng Thaønh Phoá ñeå ñoùn tieáp caùc thanh nieân nam, nöõ töø khaép nôi treân theá giôùi seõ tuoán veà Roma ñeå cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Thaùnh Nieân vaøo Naêm 2000. Vaán ñeà caùc ngöôøi di daân: Ñaây laø moät thaùch ñoá nghieâm troïng; nhöng thaùch ñoá naøy cuõng laø moät cô hoäi thuaän lôïi lôùn lao. Trong moät Thaønh Phoá nhö Roma, nôi coù con soá di daân ñoâng hôn caû trong Nöôùc YÙ, vôùi tính caùch phöùc taïp cuûa caùc vaán ñeà lieân heä vôùi söï hieän dieän cuûa hoï, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang noã löïc giuùp ñôõ nhöõng ai soáng trong thieáu thoán, khoâng phaân bieät neàn vaên hoùa vaø toân giaùo. Vaø trong coâng vieäc naøy, Giaùo Hoäi luoân luoân saün saøng coäng taùc xaây döïng vôùi caùc Theå Cheá daân söï. Muïc tieâu cuûa ÑTC nhaèm laø coå voõ vieäc hoäi nhaäp hoï vaøo trong ñôøi soáng xaõ hoäi vaø vaøo coâng vieäc laøm. Ñieàu naøy dó nhieân ñoøi veà phía caùc ngöôøi di daân vieäc toân troïng caùc luaät leä cuûa cuoäc chung soáng daân söï vaø, theo baûn chaát cuûa noù, caàn coù thì giôø vaø nhöõng hình thöùc töông xöùng.

Veà nhöõng coâng vieäc ñang tieán haønh ñeå cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù, moät soá coâng vieäc ñang coù söï coäng taùc chaët cheõ giöõa caùc Theå Cheá Daân Söï vaø Toøa Thaùnh, ÑTC baøy toû söï ñaùnh giaù cao cuûa ngaøi, ñoàng thôøi coâng nhaän nhöõng khoù khaên. Ngaøi öôùc mong caùc coâng tröôøng xaây caát ñaõ môû ra vaø nhöõng coâng tröôøng vöøa baét ñaàu coù theå hoaøn taát trong thôøi gian aán ñònh. Sau cuøng, ÑTC öôùc mong raèng Roma ruùt keùo ñöôïc nhöõng lôïi ích laâu daøi bôûi caùc coâng vieäc thöïc hieän cho Naêm Thaùnh vaø trong dòp Ñaïi Toaøn Xaù; vaø Roma coù theå taùi laäp, trong moät caùch thöùc môùi meû vaø giaàu saùng taïo, khuoân maët truyeàn thoáng cuûa Thaønh Phoá, moät thaønh phoá môû roäng cöûa vaø hieáu khaùch, trong ñoù söù dieäp thieâng lieâng cao quí, vónh vieãn vaø caùc theå thöùc môùi veà ñoùn tieáp, toå chöùc vaø thoâng tin ... chung soáng trong hoøa hôïp vaø xaây döïng. Hieän tình Thaønh Phoá Roma - Gaàn ba trieäu daân cö ( khoâng keå caùc vuøng ngoaïi oâ). Theo baùo caùo cuûa Hoäi Caritas giaùo phaän Roma coù hôn moät trieäu gia ñình vaø khoaûng 200 ngaøn ngöôøi ngoaïi quoác. Theo döï tính deø daët hôn, ngöôøi daân Roma bò coi laø ngheøo naøn khoaûng töø 270 ñeán 300 ngaøn. Khoaûng 1,500 ngöôøi khoâng coù cö truù nhaát ñònh, soáng lang hang ñaàu ñöôøng xoù chôï... vaø khoaûng 800 ngöôøi ñöôïc truù troï taïi caùc cô caáu ñöôïc thaønh laäp cho muïc ñích naøy vaø khoaûng 3,000 ngöôøi may maén hôn trong caùc nhaø thöông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page