Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän
cho ñôøi soáng taän hieán
ñöôïc long troïng cöû haønh
trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ñôøi soáng taän hieán ñaõ ñöôïc cöû haønh long troïng trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 03.02.99 - Luùc 17:30, ngaøy thöù Ba moàng 2 thaùng 2/1999, Leã Chuùa Daâng Mình trong Ñeàn Thaùnh, caùc Tu Só nam, nöõ taïi Roma ñaõ tuï hoïp ñoâng ñaûo trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå cöõ haønh Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ñôøi soáng taän hieán. Vì bò caûm laïnh, ÑTC khoâng theå tham döï. Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång Tröôûng Boä phuï traùch veà ñôøi soáng Taän Hieán, veà caùc Hoäi Toâng Ñoà vaø Tu Hoäi ñôøi, ñaõ chuû söï leã nghi laøm pheùp Neán vaø Thaùnh Leã. Sau baøi Phuùc AÂm, ngaøi ñaõ ñoïc baøi giaûng cuûa ÑTC.

Trong baøi giaûng ÑTC noùi vôùi caùc tu só nam nöõ nhö sau: Lôøi caàu nguyeän cuûa Giaùo Hoäi cho caùc ngöôøi taän hieán, lôøi caàu nguyeän caûm taï veà ôn keâu goïi ñaõ daønh cho hoï vaø Giaùo Hoäi soát saéng khaån caàu Chuùa tieáp tuïc ban ôn naøy. Caùc Tu Só nam, nöõ ñang goùp coâng moät caùch tích cöïc vaøo vieäc rao giaûng Tin Möøng, baèng vieäc ñem ñeán cho coâng vieäc naøy söùc maïnh cuûa lôøi rao giaûng, moät söùc maïnh ñeán bôûi nguoàn goác cuûa vieäc löïa choïn ñôøi soáng tu doøng. ÑTC vieát : "Sao laïi khoâng nhôù ñeán ôû ñaây caùc Nam, Nöõ Tu Só, caû trong nhöõng ngaøy naøy, ñaõ doå maùu, trong khi thi haønh söù meänh toâng ñoà, luoân khoù khaên vaø vaát vaõ? Trung thaønh vôùi söù meänh cuûa hoï, söù meänh thieâng lieâng vaø baùc aùi, caùc Tu Só nam, nöõ naøy ñaõ keát hôïp hy sinh cuûa ñôøi soáng hoï vôùi hy sinh cuûa Chuùa Kitoâ ñeå cöùu roãi nhaân loaïi. Hoâm nay ñaây, Giaùo Hoäi caàu nguyeän cho moãi moät ngöôøi taän hieán, caùch rieâng cho taát caû nhöõng ai ñang hy sinh taïi caùc tieàn tuyeán". ÑTC noùi theâm: Taïi caùc beänh vieän, caùc tröôøng hoïc, caùc nguyeän ñöôøng... caùc Nam Nöõ Tu Só, trong thaùi ñoä hoaøn toaøn hieán daâng cho phuïc vuï anh chò em mình, tröôùc heát phuïc vuï caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn caû vaø caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi. Tröng laïi lôøi Thaùnh Luca, ÑTC keát thuùc baøi giaûng: "Trong cuoäc gaëp gôõ maàu nhieäm giöõa Simeon vaø Ñöùc Maria, Cöïu Öôùc vaø Taân Uôùc lieân keát vôùi nhau. OÂng giaø tieân tri vaø ngöôøi Meï treû trung taï ôn Thieân Chuùa veà AÙnh Saùng ñaõ caûn trôû söï laán aùt cuûa toái taêm. Ñaây chính laø AÙnh Saùng chieáu doïi trong trung taâm cuoäc soáng cuûa con ngöôøi: Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá vaø Ñaáng Cöùu Chuoäc theá gian: "AÙnh Saùng chieáu soi caùc daân toäc vaø vinh quang cuûa daân Israel".


Back to Radio Veritas Asia Home Page