ÑTC chaøo thaêm
caùc ñoaøn haønh höông
tuï hoïp trong Quaûng tröôøng
Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chaøo thaêm caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp trong Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 03.02.99 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin: saùng thöù Tö , moàng 3 thaùng 2/1999 khoâng coù buoåi tieáp kieán chung taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, vì ÑTC bò caûm laïnh töø ngaøy Chuùa Nhaät 31/01/99 vöøa qua. Nhöng luùc 10:30, ÑTC ñaõ ra cöûa soå phoøng laøm vieäc ñeå chaøo thaêm caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp trong Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Tröôùc khi ban Pheùp Laønh, ngaøi noùi ít lôøi sau ñaây:

"Chöùng beänh cuûa muøa ñoâng ñaõ baét buoäc toâi phaûi ñình caùc hoaït ñoäng trong nhöõng ngaøy naøy. Nhöng hoâm nay toâi khoâng theå khoâng noùi ít lôøi vôùi anh chò em ñeán ñaây ñeå gaëp gôõ toâi nhö vaãn quen vaøo ngaøy thöù Tö. Caùc anh chò em raát thaân meán, toâi chaøo thaêm anh chò em heát thaûy vôùi tình yeâu meán. Xin Chuùa, maø chuùng ta möøng leã vaø chieâm ngöôõng hoâm qua nhö AÙnh Saùng, höôùng daãn ñöôøng cöùu roãi cuûa moïi ngöôøi, chieáu doïi trong ñôøi soáng moãi moät ngöôøi trong chuùng ta vaø ñoå ñaày nieàm an vui vaø hoøa bình cuûa Ngöôøi. Toâi chaøo thaêm caùch rieâng caùc Thaày Saùu cuûa Toång Giaùo Phaän Milano vaø taát caû caùc linh muïc, Tu Só Nam, Nöõ hieän dieän taïi ñaây". ÑTC noùi tieáp: "Roài toâi nghó ñeán caùch rieâng taát caû nhöõng ai ñau khoå nhieàu vì giaù laïnh, nhaát laø nhöõng ngöôøi khoâng nhaø cöûa, nghó ñeán nhöõng naïn nhaân cuûa caùc vuï ñoäng ñaát, nghó ñeán caùc ngöôøi giaø caû vaø caùc treû em. Öôùc gì moãi moät ngöôøi nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ caàn thieát". ÑTC keát thuùc: "Toâi hy voïng raèng: nhöõng ngaøy toát ñeïp, naéng aám choùng trôû laïi. Toâi ban Pheùp Laønh ñaëc bieät cho moãi moät ngöôøi trong anh chò em".

Sau ñoù, baèng tieáng Phaùp, Tieáng Anh vaø Taây Ban Nha, ÑTC chaøo caùc ñoaøn haønh höông noùi caùc thöù tieáng naøy. Tröôùc khi trôû laïi phoøng, ÑTC chaøo thaêm hai ñoaøn haønh höông Ba Lan, ñeán töø Cracovia vaø Zakopane. Zakopane thuoäc mieàn Nuùi thôøi danh Tara, nôi ÑTC thöôøng ñeán nghæ trong Muøa Heø, khi coøn laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page