YÙ nghóa ngaøy caàu nguyeän
cho ñôøi soáng taän hieán

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

YÙ nghóa ngaøy caàu nguyeän cho ñôøi soáng taän hieán.

Vatican - 2.02.99 - Thöù Ba 2 thaùng 2/1999, Leã Ñöùc Meï daâng Chuùa Gieâsu trong Ñeàn Thaùnh, ñaõ ñöôïc ÑTC choïn caùch ñaây ba naêm laøm ngaøy caàu nguyeän cho ñôøi soáng taän hieán. Trong söù ñieäp ñaàu tieân göûi cho Haøng Giaùm Muïc vaø cho caùc ngöôøi taän hieán, dòp cöû haønh ngaøy caàu nguyeän laàn thöù nhaát, ÑTC nhaán maïnh raèng: Vieäc cöû haønh naøy muoáân giuùp Giaùo Hoäi luoân luoân ñaùnh giaù cao moãi ngaøy moãi nhieàu hôn chöùng taù cuûa caùc ngöôøi ñaõ choïn theo Chuùa Kitoâ caùch gaàn guõi hôn, qua vieäc thöïc haønh caùc lôøi khuyeân Phuùc AÂm vaø ñoàng thôøi muoán laø cô hoäi thuaän tieän cho caùc ngöôøi taän hieán oân laïi caùc doác quyeát, ñeå laøm soáng laïi nhöõng taâm tình höôùng daãn vieäc taän hieán cuûa hoï cho Thieân Chuùa.

Tuyeân boá treân ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Piergiorgio Silvano Nesti, toång thö kyù Boä Tu Só, ñaõ noùi nhö sau: "Vieäc löïa choïn Ngaøy caàu nguyeän naøy mang yù nghóa cao caû. Ngaøy moàng 2 thaùng 2, tröôùc ñaây ñaõ laø ngaøy caùc nam nöõ tu só tuï hoïp chung quanh ÑTC ôû Roma vaø chung quanh giaùm muïc trong moãi moät giaùo phaän, ñeå cöû haønh Leã coù töø laâu ñôøi cuûa Vieäc Daâng Chuùa trong Ñeàn Thaùnh. Leã naøy mang yù nghóa cuûa ôn trao taëng, cuûa söï hieán daâng baûn thaân cho Thieân Chuùa. Ñöùc Maria, Meï Chuùa Gieâsu, ñaõ ñem Con mình ñeán vaø hieán daâng Con cho Thieân Chuùa. Ñôøi soáng taän hieán cuõng vaäy coù moät yù nghóa ñích thöïc, neáu ñöôïc bieåu loä nhö ñôøi soáng hoaøn toaøn hieán daâng cho Thieân Chuùa vaø cho anh chò em, nhö Chuùa Gieâsu ñaõ laøm.

Vò Thö Kyù Boä Tu Só coøn noùi theâm nhö sau: Trong naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, naêm ñöôïc daønh cho Chuùa Cha, caùc ngöôøi taän hieán phaûi yù thöùc nhieàu hôn nöõa veà söù meänh cuûa mình treân theá giôùi, baèng vieäc ñaùp laïi saùng kieán cuûa Thieân Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ goïi hoï ñeán laøm chöùng cho caùc giaù trò thieâng lieâng cao quí hôn vaø laøm chöùng cho haïnh phuùc ñích thöïc töông lai. Caùc giaù trò naøy ñöôïc bieåu loä trong vieäc hieán daâng hoaøn toaøn cho Thieân Chuùa maø thoâi, nhôø nhöõng lôøi khuyeân Phuùc AÂm veà Khieát Tònh, Vaâng Lôøi vaø Khoù Ngheøo. Vieäc taän hieán naøy, neáu ñöôïc soáng caùch trung thaønh vaø an vui, trôû neân moät lôøi ca ngôïi lieân læ daâng Chuùa Ba Ngoâi cöïc thaùnh, nhö Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng veà ñôøi soáng taän hieán ñaõ noùi roõ. Ñôøi soáng taän hieán laø vieäc loan baùo nhöõng gì Thieân Chuùa Cha, qua trung gian Chuùa Con, trong Chuùa Thaùnh Thaàn, hoaøn taát vôùi tình yeâu thöông cuûa Ngöôøi. Baäc tu só bieåu loä söï cao caû cuûa Nöôùc Thieân Chuùa treân heát caùc söï traàn gian naøy vaø nhöõng söï ñoøi hoûi sau cuøng; baäc tu só cuõng cho moïi ngöôøi thaáy roõ söï cao caû troåi vuôït veà söùc maïnh cuûa Chuùa Kitoâ hieån trò vaø quyeàn naêng voâ bieân cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, ñaáng hoaït ñoäng caùch kyø dieäu trong Giaùo Hoäi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nesti keát thuùc: "Vieäc bieåu loä Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa trong theá gian seõ ñöôïc roõ raøng hôn, neáu caùc ngöôøi taän hieán bieát laøm cho söï hieän dieän yeâu thöông vaø cöùu roãi cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng taän hieán cuûa Chuùa Cha, vò ñöôïc sai ñeán theá gian, trôû neân höõu hình trong vieäc thaùnh hieán vaø taän hieán cuûa hoï. Caùc ngöôøi taän hieán, moät khi ñeå mình ñöôïc chinh phuïc bôûi Ngöôøi, seõ saün saøng trôû neân, trong caùch naøo ñoù, moät söï keùo daøi baûn tính nhaân loaïi cuûa Ngöôøi.... Ngaøy caàu nguyeän naøy cho ñôøi taän hieán laø moät lôøi môøi goïi tha thieát, maïnh meõ veà suy tö vaø kieåm ñieåm laïi vieäc hieán daâng cuûa mình theo aùnh saùng Tin Möøng vaø laø lôøi môøi goïi göûi ñeán taát caû caùc tín höõu haõy yù thöùc nhieàu hôn veà giaù trò cao quí cuûa ñôøi taän hieán, caàn thieát cho söï thaùnh thieän vaø cho söù meänh cuûa Giaùo Hoäi.


Con soá Tu Só nam nöõ vaø Tu Hoäi treân caû theá giôùi

Con soá Tu Só nam nöõ vaø Tu Hoäi treân caû theá giôùi.

Vatican - 2.02.99 - Nhaân ngaøy caàu nguyeän cho ñôøi taän hieán, Boä phuï traùch veà ñôøi taän hieán, veà caùc Hoäi Toâng Ñoà vaø Tu Hoäi ñôøi, ñaõ cho coâng boá con soá roõ raøng sau ñaây veà caùc nam nöõ tu só vaø thaønh vieân caùc Tu Hoäi treân caû theá giôùi:

Soá caùc ngöôøi taän hieán hieän nay, caû nam caû nöõ laø 1,070,000 ( moät trieäu 70 ngaøn); trong soá naøy coù 140,687 vò laø linh muïc - 58,210 vò khoâng coù chöùc linh muïc - 819,000 vò laø nöõ tu; trong soá caùc nöõ tu naøy coù 55,709 vò soáng ñôøi chieâm nieäm trong caùc Doøng Kín. Soá caùc Tu Hoäi tuøy thuoäc quyeàn Giaùo Hoaøng laø 1,582, trong ñoù coù 242 Tu Hoäi nam - 1,340 Tu Hoäi nöõ - Soá Tu Hoäi tuøy thuoäc quyeàn giaùm muïc giaùo phaän laø: 1,800 caû nam, laãn nöõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page