ÑTC tieáp
caùc vieân chöùc Toøa AÙn Rota

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vieân chöùc Toøa AÙn Rota.

Vatican - 21.01.99 - Saùng thöù Naêm, ngaøy 21/01/99, ÑTC ñaõ tieáp caùc vieân chöùc Toøa AÙn Rota. Toøa AÙn naøy coù nhieäm vuï lo veà vieäc baûo veä tính caùch thaùnh thieâng cuûa Hoân Nhaân Coâng Giaùo, ñieàu tra, cöùu xeùt nhöõng noá hoân nhaân ñöôïc ñöa ñeán Toøa: thaønh hay khoâng thaønh, theo luaät Thieân Chuùa vaø luaät Giaùo Hoäi.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Vieân chöùc Toøa AÙn Rota, ÑTC nhaéc ñeán hieän töôïng gia taêng moãi ngaøy moãi nhieàu nhöõng tröôøng hôïp chung soáng nhö vôï choàng trong thöïc teá maø khoâng coù gì raøng buoäc caû; theâm vaøo ñoù, laø nhöõng chieán dòch trong döï luaän muoán hôïp thöùc hoùa nhöõng phoái hôïp giöõa hai ngöôøi cuøng phaùi tính... Hieän töôïng naøy phaùt xuaát bôûi vieäc sa ñoïa caøng ngaøy caøng lan roäng veà yù nghóa luaân lyù vaø toân giaùo cuûa Hoân Nhaân trong thôøi ñaïi chuùng ta. Hieän töôïng naøy gaây aûnh höôûng raát ñaùng lo ngaïi ñoái vôùi ñôøi soáng caù nhaân cuõng nhö ñôøi soáng xaõ hoäi. Ñöùng tröôùc tình hình ñaùng lo ngaïi naøy, ÑTC khoâng nhaán maïnh ñeán vieäc than phieàn vaø leân aùn, nhöng ngaøi muoán löu yù ñeán tính caùch traàm troïng vaø tính caùch khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa moät soá nguyeân taéc neàn taûng, nhö quan nieäm ñích thöïc veà tình yeâu ñoâi baïn giöõa hai ngöôøi khaùc phaùi tính, nhöng cuøng ñoàng phaåm giaù. ÑTC nhaéc laïi nguyeân taéc neàn taûng cuûa Hoân Nhaân: Hoân Nhaân ôû taïi vieäc öng thuaän giöõa hai ngöôøi, nghóa laø vieäc chaáp nhaän coù yù thöùc vaø traùch nhieäm veà moät daán thaân, nhôø moät haønh ñoäng phaùp luaät; daán thaân trong vieäc trao taëng cho nhau, hai vôï choàng höùa coâng khai vôùi nhau tình yeâu hoaøn toaøn vaø döùt khoaùt. Vì theá ñaây laø moät daán thaân hieán thaân; daán thaân hieán thaân naøy mang theo yù chí veà moät tình yeâu ñöôïc trao cho nhau, tình yeâu baát phaân li vaø môû roäng cho vieäc sinh con caùi. ÑTC noùi: "Theo aùnh saùng cuûa caùc nguyeân taéc naøy, thì coù söï khaùc bieät chính yeáu giöõa moät söï phoái hôïp ñôn giaûn treân thöïc taïi (vieäc chung soáng nhö vôï choàng) vaø hoân nhaân, trong ñoù tình yeâu ñöôïc ñöa ñeán moät daán thaân khoâng nhöõng treân bình dieän luaân lyù maø thoâi, nhöng caû treân bình dieän phaùp luaät caùch nghieâm chænh nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page