ÑTC tieáp
Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân
Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Capranica

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Capranica.

Vatican - 19.01.99 - Saùng thöù Ba 19 thaùng Gieâng 1999, nhaân dòp Ñaàu Naêm Môùi vaø saép ñeán leã Thaùnh Agneøs, Ñoàng Trinh Töû Ñaïo, Quan Thaày cuûa Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Capranica, vaø tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm muïc vuï Mexico vaø Saint Louis, giaùo phaän trong Bang Missouri (Hoa Kyø) , ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân cuûa Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Capranica ñeán chuùc möøng Naêm Môùi.

Trong dieãn vaên vaén ñoïc cho caùc sinh vieân, ÑTC noùi ñeán ba ñieåm sau ñaây: Ñaïi Toaøn Xaù saép tôùi - loøng trung thaønh cho ñeán möùc ñoä anh huøng cuûa Thaùnh Nöõ Agneøs vaø göông saùng cuûa nhieàu cöïu sinh vieân cuûa Hoïc Vieän.

Veà Thaùnh Agneøs, ÑTC giaûi thích: Thaùnh Agneøs Ñoàng Trinh, Töû Ñaïo, ñöôïc Chuùa Kitoâ goïi, ñaõ ñaùp laïi vôùi söï quaûng ñaïi hoaøn toaøn vaø vôùi taâm hoàn khoâng chia seû: Thaùnh Nöõ ñaõ laøm cho chính cuoäc soáng cuûa mình trôû neân taám göông huøng hoàn vaø haáp daãn cuûa moät ñôøi soáng hoaøn toaøn ñöôïc bieán ñoåi bôûi aùnh saùng cuûa Chaân Lyù vaø, vì theá, thaùnh nöõ ñaõ trôû neân ngöôøi coù khaû naêng höôùng daãn moïi thôøi ñaïi cuûa lòch söû, baèng vieäc thöùc tænh yù nghóa luaân lyù cuûa ñôøi soáng.

Beân caïnh chöùng taù cuûa Thaùnh Agneøs, ÑTC nhaéc ñeán caû nhöõng göông saùng veà trung thaønh cuûa moät soá cöïu sinh vieân cuûa Hoïc Vieän Capranica, hieän ñang ñöôïc laøm aùn phong Chaân Phöôùc. Sau ñoù, ÑTC nhaéc caùch rieâng ñeán Ñaïi Toaøn Xaù. Ngaøi noùi: "Toâi muoán môøi goïi anh em höôùng veà Cöûa Thaùnh, qua cöûa naøy chuùng ta seõ böôùc vaøo Naêm Toaøn Xaù vôùi tinh thaàn aên naên trôû laïi beân trong. Thöïc söï, caàn tieán ñeán bieán coá naøy vôùi taâm hoàn ñöôïc canh taân. Vaø boån phaän canh taân naøy tröôùc heát thuoäc veà caùc linh muïc: trôû neân nhöõng chöùng nhaân vaø Toâng Ñoà cuûa moät cuoäc canh taân baûn thaân vaø coäng ñoàng. Trong vieãn töôïng leã Thaùnh Agneøs, sao laïi khoâng theå nghó ñeán moät söï trung thaønh anh huøng, vaø neáu caàn, ñeán vieäc töû ñaïo?"

Vì theá, ÑTC muoán nhaéc laïi cho Coäng Ñoàng Hoïc Vieän Capranica nhöõng gì ngaøi ñaõ vieát trong Toâng Saéc Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, noùi veà vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000. Toâng Saéc ñaõ ñöôïc coâng boá Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Voïng vöøa qua (29.11.98). ÑTC noùi: "Ngöôøi tín höõu, neáu yù thöùc moät caùch nghieâm chænh ôn goïi Kitoâ cuûa mình, moät ôn goïi coù khaû theå daãn ñöa ñeán vieäc Töû Ñaïo, thì khoâng theå loaïi tröø vieãn töôïng Töû Ñaïo ra khoûi chính cuoäc soáng mình. Theá giôùi chôø ñôïi nôi nhöõng ngöôøi maø Thieân Chuùa goïi ñeán phuïc vuï Ngöôøi caùch chaët cheõ hôn, (chôø ñôïi) moät söï hieán thaân hoaøn toaøn vaø moät söï thaùnh thieän ñôøi soáng. Öôùc gì ñaây laø söï lo laéng cuûa anh em. Anh em haõy môû roäng taâm hoàn cho haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø anh em haõy tin töôûng phuù thaùc cho Cha treân trôøi, caùch rieâng trong naêm nay, naêm ñöôïc daâng kính Thieân Chuùa Cha caùch rieâng".

Capranica laø teân cuûa Ñöùc Hoàng Y Domenico Capranica, vò saùng laäp Hoïc Vieän naêm 1457. Ñaây laø Hoïc vieän giaùo só coå thôøi nhaát daønh cho caùc linh muïc giaùo phaän. Hoïc Vieän coù tröôùc Coâng Ñoàng Trento (1545-1563).Teân cuûa Ñöùc Hoàng Y cuõng ñöôïc ñaët cho quaûng tröôøng nhoû ôû trung taâm Roma, giöõa Pantheùon vaø Montecitorio. Soá sinh vieân naêm nay khoaûng baåy chuïc, thuoäc caùc giaùo phaän khaùc nhau cuûa Nöôùc YÙ vaø moät soá ñeán töø caùc quoác gia khaùc. Caùc sinh vieân hoïc Trieát vaø Thaàn Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Gregoriana vaø sau ñoù theo caùc Khoa chuyeân bieät taïi caùc ñaïi hoïc khaùc ôû Roma. Sau khi ñaäu tieán só Giaùo Luaät vaø laøm muïc vuï ít naêm taïi caùc giao xöù, moät soá linh muïc cuûa Hoïc Vieän Capranica xin vaøo tröôøng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh, ñeå ñöôïc huaán luyeän rieâng veà ngaønh naøy. Xuaát thaân töø Hoïc Vieän Capranica coù Ñöùc Benedicto XV (1914-1922) vaø Pio XII (1939-1958) vaø nhieàu vò Hoàng Y, trong soá naøy coù maáy vò hieän ñang ñöôïc laøm aùn phong Chaân Phöôùc.


ÑTC laøm pheùp hai con chieân nhoû dòp Leã Thaùnh Agneøs

ÑTC laøm pheùp hai con chieân nhoû dòp Leã Thaùnh Agneøs.

Vatican - 19.01.99 - Saùng thöù Ba, 19/01/99, tröôùc khi tieáp caùc sinh vieân cuûa Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Capranica, ÑTC laøm pheùp hai con chieân traéng. Theo truyeàn thoáng, ÑTC laøm pheùp hai con chieân naøy vaøo dòp Leã Thaùnh Agneøs: moät con mang voøng hoa traéng, bieåu hieäu cuûa Ñöùc Trinh Khieát, con kia voøng hoa ñoû, bieåu hieäu Phuùc Töû Ñaïo. Thaùnh Agneøs coù caû hai töôùc hieäu naøy: Ñoàng Trinh vaø Töû Ñaïo. Loâng hai con chieân ñaõ laøm pheùp seõ ñöôïc duøng ñeå deät daây "Pallium", baêng len traéng coù ñính saùu thaùnh giaù baèng luïa ñen. Baêng len naøy ñöôïc ÑTC trao cho caùc Vò Toång Giaùm Muïc, ñöùng ñaàu Giaùo Tænh, bieåu hieäu quyeàn bính cuûa caùc ngaøi vaø giaây lieân keát caùch rieâng vôùi Toøa Thaùnh. Theo thöôøng, thì ÑTC trao baêng len naøy cho caùc vò Toång Giaùm Muïc, vaøo ngaøy Leã hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ 29 thaùng Saùu, haèng naêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page