Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn
ñeà nghò ban haønh luaät
caám aùp duïng sinh saûn voâ tính
treân con ngöôøi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn ñeà nghò ban haønh luaät caám aùp duïng sinh saûn voâ tính treân con ngöôøi.

(UCAN KO1809.1011 18/01/99) - Nam Haøn (Seoul) - Toång Giaùo Phaän Seoul cuûa Nam Haøn leân aùn vieäc aùp duïng phöông phaùp sinh saûn voâ tính treân con ngöôøi ñoàng thôøi keâu goïi chính phuû nöôùc naøy caám caùc cuoäc thí nghieäm tieán tôùi muïc tieâu naøy.

Leân tieáng trong moät cuoäc hoïp baùo taïi nhaø thôø chính toøa Myongdong ôû thuû ñoâ Seoul hoâm 9/01/99 vöøa qua, linh muïc Nicolas Chang Deok-pil, chuû tòch uûy ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn khaúng ñònh raèng, duøng phöông phaùp sinh saûn voâ tính treân con ngöôøi laø moät xuùc phaïm ñeán phaåm giaù con ngöôøi ñaùng bò quôû traùch, vaø noù cuõng taïo ra nhöõng vaán ñeà phaùp lyù vaø luaân lyù nghieâm troïng. Cha Chang Deok Pil caûnh caùo raèng sinh saûn con ngöôøi baèng phöông phaùp voâ tính seõ laøm rung ñoäng tôùi coäi reã cuûa gia ñình vaø cô caáu xaõ hoäi. Noù seõ phaù huûy baûn chaát thaùnh thieâng cuûa hoân nhaân vaø truyeàn thoáng cuûa gia ñình, taïo thaønh moät xaõ hoäi maø trong ñoù treû sô sinh coù theå ñöôïc ñaët mua nhö moät moùn haøng.

UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình Nam Haøn coâng boá moät taäp taøi lieäu mang töïa ñeà "Laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi vieäc xöû duïng sinh saûn voâ tính treân con ngöôøi". Taøi lieäu ñöa ra laäp luaän raèng giaùo hoäi Coâng Giaùo choáng laïi ñieàu naøy xeùt treân caû khía caïnh luaân lyù laãn thaàn hoïc, theâm vaøo ñoù vieäc sinh saûn ra moät con ngöôøi baèng phöông phaùp voâ tính laø ñieàu khoâng theå naøo bieän minh ñöôïc veà maët luaân lyù. Cha Chang Deok Pil keâu goïi chính phuû Nam Haøn neân coù bieän phaùp ñeå ngaên ngöøa baát cöù toan tính naøo muoán ñi ñeán muïc tieâu ñoù vaø neáu caàn, giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn saün saøng môû chieán dòch xin chöõ kyù ñeå ñeä trình leân Quoác Hoäi. Quoác Hoäi Nam Haøn ñaõ ban haønh moät döï luaät nghieâm caám chính phuû cung caáp taøi chaùnh cho caùc chöông trình thí nghieäm theo höôùng noùi treân, tuy nhieân döï luaät naøy chöa ñöôïc thoâng qua. Ngaøy 14/12/98 vöøa qua, moät nhoùm chuyeân gia thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Y Khoa Kyunghee ôû thuû ñoâ Seoul loan baùo laø hoï ñaõ thaønh coâng trong vieäc caáy moät phoâi thai ngöôøi xöû duïng phöông phaùp sinh saûn voâ tính, tuy nhieân cuoäc thí nghieäm ñaõ bò huûy boû vì caùc chuyeân gia khoâng xaùc ñònh roõ laø phoâi thai naøy coù ñuû ñieàu kieän ñeå phaùt trieån hay khoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page