ÑTC tieáp
UÛy Ban Haønh Chaùnh tænh Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp UÛy Ban Haønh Chaùnh tænh Roma.

Vatican - 18.01.99 - Saùng thöù Hai, 18/01/99, ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh Tænh Roma, do hai oâng Alberto Pacucci, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng vaø Silvano Moffa, Chuû Tòch UÛy Ban Haønh Chaùnh, höôùng daãn, ñeán chuùc muøng Naêm Môùi. Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán ba ñieåm öu tieân sau ñaây: Tình lieân ñôùi, giôùi treû vaø Ñaïi Toaøn Xaù. ÑTC noùi: "Coäng ñoàng Coâng Giaùo hieän dieän trong laõnh thoå khoâng caûm thaáy mình xa laï vôùi caùc vaán ñeà cuûa Tænh Roma vaø con ngöôøi luoân luoân phaûi laø con ñöôøng cuûa daán thaân chính trò vaø haønh chaùnh. Neáu thöïc söï vieäc rao giaûng Tin Möøng, trong caùc hình thöùc khaùc nhau, vaø hoaït ñoäng chính trò vaø haønh chaùnh, khoâng coù nhöõng muïc tieâu vaø phöông tieän truøng hôïp nhau, nhöng ai ñeàu thaáy roõ raèng: hai coâng vieäc naøy coù theå vaø phaûi gaëp gôõ nhau trong söù meänh chung cho caû hai, töùc laø phuïc vuï con ngöôøi". Trong caùc vaán ñeà öu tieân ñöôïc ÑTC nhaéc laïi trong dieãn vaên, tröôùc heát phaûi keå ñeán thaûm traïng cuûa nhöõng söï ngheøo khoå cuû vaø môùi. Duø coù nhöõng tieán boä khoâng ai töø choái, trong xaõ hoäi hieän nay coøn coù ñoâng nhöõng ngöôøi vaãn phaûi soáng khoâng xöùng ñaùng phaåm giaù vaø khoâng ñöôïc löu yù tôùi nhieàu. Caùc ngöôøi heøn yeáu naøy ñeàu bò laõng queân, vöøa trôû neân nhö moät caùi gì phuï thuoäc caøng ngaøy caøng nhieàu hôn, cuûa xaõ hoäi giaàu coù, thay vì trôû neân trung taâm cuûa nhöõng löïa choïn vaø nhöõng höôùng ñi chung. Vì theá caàn moät loaït saùng kieán: nhöõng saùng kieán naøy, cuõng nhôø vaøo nhöõng nghò löïc phong phuù cuûa phong traøo töï nguyeän, nhaèm laáy laïi, thaêng tieán vaø hoøa ñoàng moãi moät ngöôøi vaø nhöõng nhoùm khaùc nhau.

Öu tieân thöù hai ñöôïc ÑTC nhaán maïnh cuûa hoaït ñoäng chính trò laø theá giôùi thanh nieân. Ngaøi noùi: "Theá heä treû khaån thieát caàn coù neàn vaên hoùa, nhöõng lyù töôûng vaø con ñöôøng thieâng lieâng ñích thöïc, maëc duø nhieàu luùc coù theå noùi laø hoï voâ yù thöùc, (caàn) nhö lieàu thuoác choáng laïi choã troáng veà caùc giaù trò, maø hoï caûm thaáy mình bò ñe doïa. Gia ñình, tröôøng hoïc, giaùo phaän, giaùo xöù ñöôïc môøi ñöa ra taát caû nhöõng nghò löïc cuûa mình, ñeå ñem ñeán cho theá giôùi thanh nieân moät xaõ hoäi vaø moät töông lai ñaày hy voïng".

Trong phaàn keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC noùi ñeán nhöõng ñoøi hoûi cuûa Ñaïi Toaøn Xaù: Taát caû caùc thaønh vieân cuûa Giaùo Hoäi vaø daân söï ñöôïc môøi goïi goùp phaàn cuûa mình. Ngaøi noùi: "Ngoaøi vieäc laø moät bieán coá thieâng lieâng, Ñaïi Toaøn Xaù laø cô hôïi cuûa moät vieäc canh taân saâu xa cuûa xaõ hoäi, moät ñeà nghò suy tö cuûa nhöõng löïa choïn caù nhaân vaø taäp theå, moät thôøi gian thuaän tieän ñeå tieán ñeán moät böôùc quaët cuûa ñôøi soáng cuûa moãi moät ngöôøi vaø cuûa coäng ñoàng. Lôøi caàu chuùc chaân thaønh nhaát cuûa toâi göûi tôùi anh chò em laø öôùc chi Ñaïi Toaøn Xaù ghi laïi moät kinh nghieäm thieâng lieâng ñaëc bieät cho moïi ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page